Archiwum
Tagi
RSS
poniedziałek, 01 sierpnia 2016
#274: Przykłady kłamstw szerzonych przez monopolistyczną oficjalną naukę, z najfatalniejszymi dla ludzkości następstwami

Motto: "Wyniki wszelkich badań, które NIE uwzględniają wpływu na przedmiot badań moralności wszystkich ludzi w jakikolwiek sposób związanych z przedmiotem tych badań lub z ich prowadzeniem, reprezentują sobą kłamstwo jakie jedynie zwiedzie tych co wynikom tym zawierzą" (główny wniosek wywodów logicznych z punktu #B3 strony "portfolio_pl.htm")

Aby utrzymywać swój lukratywny monopol na badania i na edukację, oficjalna nauka ziemska piętrzy coraz wyższą wieżę rzekomej wiedzy układaną z coraz to fatalniejszych kłamstw. Wieża ta obecnie jest już aż tak wysoka, że (jak zapowiada to mój autobiograficzny film z YouTube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" - opisywany m.in. w punkcie #W4 strony "humanity_pl.htm") około 2040 roku wieża ta musi runąć, miażdżąc i grzebiąc pod swymi gruzami całą dzisiejszą cywilizację ludzką. W rezultacie, spiętrzanie owych kłamstw okaże się fatalne dla niemal całej obecnej ludzkości – w tym prawdopodobnie i dla ciebie czytelniku, a zapewne i dla tych których najbardziej kochasz.

Wszystkich kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki NIE dałoby się opisać na żadnej stronie internetowej z powodu ich ogromnej liczby. Wszakże niemal wszystko o czym w dzisiejszych czasach oficjalnie wypowiada się nauka, spełnia definicję "kłamliwego stwierdzenia" wyjaśnioną dokładniej w punkcie #B3 ze strony o nazwie "portfolio_pl.htm", zaś podsumowaną w motto do niniejszego wpisu. Istnieje jednak grupa kłamstw oficjalnej nauki, które okazują się szczególnie fatalne dla naszej cywilizacji. Wymierzone są one bowiem przeciwko Bogu i graniczą niemal z bluźnierstwami. Jak zaś ujawniają to moje badania, tego rodzaju kłamstw Bóg NIE toleruje i karze je bardzo surowo - po przykłady patrz opisy w punktów H2 do #H7 z mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Aczkolwiek więc z powodu ogromnej ich liczby NIE jest możliwym omówienie tu wszystkich kłamstw rozgłaszanych przez dzisiejszą oficjalną naukę, poniżej pozestawiam teraz w punktach przykłady chociaż owych najbardziej fatalnych z nich, tak aby czytelnik uzyskał lepsze rozeznanie co do akceptowania, powtarzania lub referowania jakich to kłamstw oficjalnej nauki powinien usilnie się wystrzegać - zgodnie z nakazami Wschodnich tzw. "czterech mądrych małpek" opisywanych w punkcie #B1.1 z mojej strony "antichrist_pl.htm", które ilustrowały i przypominały na codzień zalecaną nam przez Boga maksymę "NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE podziwiaj zła, NIE słuchaj zła" (po angielsku: "do NO evil, speak NO evil, see NO evil, hear NO evil"). Oto więc przykłady owych najbardziej w skutkach fatalnych kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki:

1. Kłamstwo, że Boga NIE ma. Najklarowniej jego kłamliwość ujawnia moja strona prezentująca naukowe dowody na istnienie Boga, a nosząca nazwę "god_proof_pl.htm". Kłamstwo to spowodowało, że niemal cała dzisiejsza ludzkość coraz usilniej łamie prawa i nakazy Boga, zamieniając całą Ziemię w odpowiedniki bibilijnych miast Sodoma i Gomora. Oczywiście, następstwem tego będzie, że niemal cała ludzkość doświadczy też losów owych miast Sodoma i Gomora, oraz losów licznych innych niemoralnie zachowujących się miast opisywanych w punktach #H2 do #H7 mojej strony "tapanui_pl.htm".

2. Kłamstwo, że we wszechświecie brak jest miejsca, w którym Bóg może zamieszkiwać. Kłamstwo to obala moja teoria wszystkiego nazywana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji", jakiej pełne opisy zawarte są w tomach 4 i 5 mojej monografii [1/5], zaś jakiej skrótowy opis prezentuje moja strona internetowa o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", jednak jaka to teoria, z powodu ciasnoty światopoglądu oficjalnej nauki i jej monopolistycznych zachowań, jest nadal przez naukę tę zwalczana i blokowana. Jak bowiem się okazuje, niezależnie od naszego tzw. "świata fizycznego", który jest jedynym światem znanym oficjalnej nauce ziemskiej, istnieją jeszcze dwa następne światy, o cechach "płynnego komputera", jakie mój Koncept Dipolarnej Grawitacji nazywa "przeciw-światem" oraz "światem wirtualnym". Bóg zamieszkuje właśnie w owym "świecie wirtualnym", w którym oprócz Boga przechowywana jest także nasza pamięć oraz nasze dusze. Najważniejsze informacje na temat umiejscowienia Boga we wszechświecie zaprezentowane są aż na szeregu moich stron i monografii, przykładowo w punkcie #C2 mojej strony "god_proof_pl.htm", w punkcie #D4 mojej strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punkcie #B5 mojej strony "totalizm_pl.htm", w punkcie #B1 mojej strony "evolution_pl.htm", czy w punkcie #I6 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm". Szerzenie owego kłamstwa przez oficjalną naukę ziemską zamyka przed ludzkością dostęp do całego oceanu ogromnie istotnej wiedzy, jaka jest w stanie zupełnie zmienić nasz status cywilizacyjny, wznosząc nas do poziomu jakiego możliwości są aż tak ogromne, iż wymykają się nawet spod ogarnięcia ich naszą dzisiejszą wyobraźnią. (Np. ogarnięcie możliwości jedynie wehikułów czasu mojego wynalazku, czy nawet tylko tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim my się starzejemy, już przekracza granice wyobraźni wielu dzisiejszych naukowców, co więc naukowcy ci by powiedzieli na temat możliwości np. tworzenia zamiast produkowania, odmładzania zamiast naprawiania, transformowania ciała zamiast leczenia, dematerializacji zamiast usuwania, itd., itp. - po szczegóły patrz podrozdział H11 z tomu 4 mojej monografii [1/5].)

3. Kłamstwo, że wszechświat ma skończone wymiary oraz czas zaistnienia, oraz że nadal się rozszerza. Kłamstwo to obalają m.in. wyjaśnienia zaprezentowane w punkcie #D4 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Zaprezentowany jest tam bowiem materiał dowodowy, że faktycznie to cały wszechświat (a wraz z nim obszar całego "przeciw-świata" zajmowany przez to co chrześcijaństwo i Biblia nazywają "Bóg Ojciec" albo "Przedwieczny") ma nieskończone rozmiary oraz nieskończony czas swego istnienia, zaś dowolna zmiana jego rozmiarów i objętości, w tym taka zmiana jaką postuluje "modna" obecnie "teoria wielkiego bangu" kłamliwie promowana przez oficjalną naukę, spowodowałaby zanik wszelkiego życia (czyli m.in. spowodowałaby śmierć całej ludzkości, a prawdopodobnie także i śmierć naszego Boga który nas stworzył). Kłamstwo to zamienia ludzkość w więźniów bardzo prymitywnego światopoglądu dzisiejszej oficjalnej nauki, który może być porównywany do jedynie nieco bardziej wielkoskalowego wierzenia niektórych średniowiecznych niedouczonych ludów w życie na "płaskiej Ziemi" oraz w istnienie "krańca świata".

4. Kłamstwo, że zaistniał tzw. "dryft kontynentalny". Najlepiej kłamstwo to ujawniają odkrycia omawiane w punkcie leżącym o około 1 godziny i 28 minut od początku filmu, jaki w lipcu 2016 roku można było sobie oglądnąć za darmo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wzwEOroSEuk i jaki nosił tytuł "Kod Piramid 2. Cz. 1 i 2 - Czy świat Zbudowano Na Kłamstwie ?" - sprawdź czy nadal jest on dostępny. (Film ten ma też angielskojęzyczną wersję dostępną pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=rcKahraBiBY i noszącą tytuł "Secrets of the Egyptian Pyramids HD".) Podsumowując ów film w skrócie, to głównie (aczkolwiek wcale o tym NIE wiedząc ani o tym NIE informując) ilustruje on materiał dowodowy na fakt, jaki ja od dawna podkreślam aż w szeregu swych publikacji, mianowicie że stwarzając pierwszych ludzi, Bóg stworzył dla nich także już gotowe pierwsze kamienne miasta, budowle, a nawet potrzebne im meble i wyposażenie mieszkań, poczym pozasiedlał w nich owych ludzi. Sporo z tamtych stworzonych przez Boga miast, budowli i sprzętów domowych istnieje do dzisiaj. Wykazują one też posiadanie cech na tyle niezwykłych, że nawet dzisiejsi ludzie NIE są w stanie wytworzyć podobnych obiektów. Przykładowo, miasta, budowle, a nawet naczynia kuchenne zostały stworzone z twardego granitu lub z kamienia i to z precyzją, jakiej do dzisiaj ludzkość jeszcze NIE osiągnęła. Stąd na przekór iż np. ogromne bloki kamienne z jakich ich ściany są poskładane często stykają się pokrzywionymi powierzchniami, ciągle są one tak ciasno dopasowane, że NIE daje się pomiędzy nie wsunąć nawet ostrza żyletki - np. patrz "Fot. #I1" z mojej strony "god_proof_pl.htm". Ponadto najważniejsze z tych miast i budowli Bóg poukładał w pas o szerokości jedynie około 100 km i biegnący wzdłuż ówczesnego równika Ziemi - w przebiegu owego równika jaki istniał w czasach stworzenia naszej planety i ludzkości. Centralną zaś budowlą na owym pasie miast i budowli powznoszonych przez Boga była piramida - w dzisiejszych czasach nazywana "Wielką Piramidą z Giza", albo też błędnie "Piramidą Cheopsa". (Odnotuj tutaj, że jedynie ta piramida była stworzona przez Boga w Egipcie - pozostałe bowiem egipskie piramidy to tylko jej imitacje budowane już potem przez ambitnych faraonów.) Inne budowle też powznoszone przez Boga wzdłuż ówczesnego przebiegu równika obejmowały m.in. Machu Picchu w Peru, kamienne posągi "Moai" z Wyspy Wielkanocnej, świątynie z Kambodży, Mohenjo Daro z Pakistanu (gdzie znaleziono radioaktywne ludzkie szkielety), Petra w Jordanie, oraz wiele innych o podobnych do nich cechach. Niestety, do dzisiejszych czasów skorupa ziemska musiała zostać poddana aż kilku celowo wywołanym poślizgom korygującym, tak że ów pierwotny przebieg równika Ziemi został zmieniony i pochylony o około 30 stopni w stosunku do dzisiejszego położenia równika Ziemi. (Jeden z owych celowych poślizgów korygujących został wprowadzony relatywnie niedawno tzw. eksplozją Tapanui opisywaną m.in. na mojej stronie internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm".) Co jednak najciekawsze, żaden z tych licznych poślizgów skorupy Ziemi NIE naruszył zdumiewających wymiarów i proporcji wymiarowych oraz liczbowych istniejących pomiędzy oryginalnie powznoszonymi przez Boga kamiennymi miastami i budowlami, ani wymiarów i proporcji powpisywanych w konstrukcję samych owych budowli. Owe wymiary i proporcje wymiarowe są więc utrzymywane do dzisiaj z iście boską dokładnością. Tym samym dostarczają one nam oczywisty dowód, iż tzw. "dryft kontynentalny" kłamliwie wmawiany ludzkości przez oficjalną naukę, nigdy NIE zaistniał, czyli że do dzisiaj skorupa planety Ziemia zachowuje swoją oryginalnie nadaną jej przez Boga konfigurację oraz niemal oryginalne zapełnienie jej stworzeniami – tyle, że obecnie skorupa ta jest jedynie pochylona o 30 stopni względem równika kolejnymi poślizgami korygującymi. Niestety, wskazując wiele dowodów na faktyczny brak "kontynentalnego dryftu", powyższy film nadal wyraża stronnicze i błędne opinie. Przykładowo, nadal stara się wmówić oglądającemu, że owe niezwykłe kamienne budowle rzekomo stworzyli "kosmici", a NIE Bóg (co oczywiście natychmiast nasuwa pytanie, kto w takim razie stworzył owych rzekomych "kosmitów"). Przeacza też lub pomija milczeniem sporo materiału dowodowego, jaki potwierdza w nich wszechwiedzę i wszechmożną rękę samego Boga. Przykładowo, pomija fakt, że na przekór powtarzalnie pojawiających się zmian położenia biegunów Ziemi oraz poślizgów skorupy Ziemi, zorientowanie Wielkiej Piramidy zawsze jest przez kogoś tak korygowane, aby zwrócona ona była zawsze swymi ścianami bocznymi precyzyjnie ku aktualnym (w danym momencie czasowym) biegunom geograficznym Ziemi - tak że inne jej ściany boczne, celowo podzielone w połowie na dwie precyzyjnie wklęśnięte półściany, dwa razy w roku sygnalizują zaistnienie istotnego zjawiska astronomicznego zwanego „equinox” - kiedy to jedna z owych półścian przez kilka sekund jest już oświetlona słońcem, zaś druga półściana danej ściany bocznej nadal pozostaje czarna. Tymczasem jedynie Bóg posiada moc i wiedzę aby dokonywać aż tak precyzyjnego i powtarzalnego dostrajania zorientowania całej ogromnej piramidy co jakiś czas odchylanej od swego oryginalnego położenia kolejnymi poślizgami korygującymi skorupy ziemskiej. Ponadto, przykładowo tzw. "Piramidion" (po angielsku (Pyramidion) - czyli czubek Wielkiej Piramidy wykuty z monolitycznego kamienia i pokazywany na owym filmie, kiedyś posiadał wymiary precyzyjnie bazujące na długości dzisiejszego ziemskiego metra, chociaż odwzorowujące też sobą proporcje wymiarowe Wielkiej Piramidy. W ten zaś sposób dowodził on sobą to co wyjaśniłem we wstępie i w punkcie #G4 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" - mianowicie, że Bóg steruje przyszłością, zna przyszłość i ma precyzyjny "omniplan" jaki dokładnie stwierdza co w przyszłości nastąpi. Tylko bowiem znając przyszłość Bóg wiedział już w czasach kiedy wznosił omawiane tu kamienne budowle i Wielką Piramidę, że ludzkość w dalekiej przyszłości będzie używała dzisiejszy "metr" jako międzynarodową miarę długości. Jednak w 2008 roku ktoś tajemniczo zmienił kształt i wymiary tego "Piramidiona" (zmiana ta jest dobrze udokumentowana nawet zdjęciowo) - podobnie jak ja w swoich uprzednich badaniach UFO odnotowywałem, że ktoś tajemniczo zmienia materiał dowodowy jaki wskazywałem w swych publikacjach. Owa zmiana zaś kształtu "Piramidionu" też nam udowadnia, że Bóg w dowolnej chwili może zmieniać to co już zaszło lub wykonano jeszcze w dalekiej przeszłości - tak jak już dawno temu ja to odnotowałem np. na wieży kościelnej z nowozelandzkiej miejscowości "Oamaru", poczym opisałem m.in. w punkcie #D2 i na "Fot. #D2" ze swojej strony internetowej o nazwie "newzealand_pl.htm", następnie zaś ponownie odnotowałem na szeregu innych przykładów opisywanych m.in. w punktach #D6 do #D6.1 z mojej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". Oczywiście, konsekwencje opisywanego tu kłamstwa oficjalnej nauki, iż jakoby zaistaniał kiedyś tzw. "dryft kontynentalny", jedynie pogrążają ludzkość w coraz głębszym bagnie oficjalnych kłamstw i zwodzenia, jakie zupełnie uniemożliwiają już oficjalne zwrócenie się ku prawdzie i ku światłu faktycznej wiedzy.

5. Kłamstwo, że ludzie powstali w wyniku "naturalnej ewolucji". Najkrótsza dedukcja jaka obala to kłamstwo jest zaprezentowana w punkcie #D4 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Szerszym zaś opisom niemożności zaistnienia ewolucji człowieka poświęcone jest aż cała strona o nazwie "evolution_pl.htm". W punkcie #B8 owej strony przytoczony jest nawet formalny dowód naukowy potwierdzający, że to "Bóg stworzył pierwszą parę ludzi, tj. pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę" - jaki to dowód sformułowany został zgodnie z zasadami formalnego dowodzenia metodami logiki matematycznej. Następstwem kłamstwa, iż ludzie są produktem zupełnie przypadkowej naturalnej ewolucji, jest że wielu ludzi zwiedzionych nim odraca się od Boga, co z kolei dla nich wnosi następstwa wyjaśnione w Biblii, zaś całą ludzkość pogrąża w coraz większą niemoralność i podobieństwo do bibilijnych miast Sodoma i Gomora.

6. Kłamstwo nauki, że wiek wszechświata wskazywany przez Biblię oraz przez oficjalną naukę jakoby różnią się od siebie i jedynie oficjalna nauka podaje ten wiek poprawnie. Tymczasem prawda na ten temat jest wysoce ambarasująca dla oficjalnej nauki, ponieważ wykazuje szokującą ignorancję wiodących dzisiejszych naukowców. Prawda ta wynika z odkryć, które moje strony internetowe o nazwach "immortality_pl.htm" oraz "dipolar_gravity_pl.htm" propagują już od wielu lat - jednak uznania których oficjalna nauka uparcie odmawia do dzisiaj (jej uznanie bowiem kompletnie zrujnowałoby kłamliwe fundamenty filozoficzne na jakich oficjalna nauka stoi). Dokładniejsze wyjaśnienie tej prawdy zawiera m.in. podpis pod "Tabelą #A1" ze strony o nazwie "humanity_pl.htm" oraz pod "Tabelą #K1" ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm", zaś na odmiennym przykładzie wyjaśnia ją też fragment punktu #E2 z mojej innej strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm". Mianowicie, różnica w liczbowym wyrażeniu tego wieku wynika z używania przez Biblię oraz przez oficjalną naukę aż dwóch odmiennych jednostek upływu czasu, obie jednak z których to jednostek nazywane są "rokiem" ("latami"). Co nawet gorsze, oficjalna nauka nadal twierdzi, że obie te jednostki są sobie równe, chociaż Biblia (dostępna już przez około 2000 ludzkich lat) wcale NIE ukrywa przed ludźmi, że różnice pomiędzy tymi dwoma odmiennymi rodzajami "lat" sięgają rzędu około 365 tysięcy razy. Mianowicie Biblia upływ czasu wyraża w "ludzkich latach" (w moich publikacjach zwanych "nawracalnym czasem softwarowym"), zaś oficjalna nauka upływ czasu wyraża w "latach Boga, minerałów i nieożywionej materii" (w moich publikacjach zwanych "nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata"). Jak też stwierdza Biblia, owe "ludzkie lata" upływają około 365 tysięcy razy wolniej od "lat Boga, minerałów i nieożywionej materii" - co wyjaśniam dokładniej m.in. we "wstępie" do strony "dipolar_gravity_pl.htm". Całe więc to krzykliwe naukowe oskarżanie Biblii o kłamanie na temat wieku wszechświata, jest "burzą w szklance wody" wynikającą z ignorancji, małostkowości i ciasnoty umysłu luminarzy nauki, jaką można porównać np. do sprzeczek na temat odległości pomiędzy NIE rozumiejącymi się nawzajem Anglikiem i Polakiem, którzy porównują tą odległość przez jednego wyrażoną w milach, a przez drugiego w milimetrach. Oczywiście, następstwem tego kłamstwa oficjalnej nauki jest, że jego krzykliwe propagowanie w dzisiejszych publikatorach obniża respekt do stwierdzeń Biblii w oczach osób niezdolnych do wypracowania sobie własnych poglądów. Z kolei obniżanie się tego respektu do stwierdzeń Biblii prowadzi do sytuacji, którą w dzisiejszej epoce "neo-średniowiecza" widzimy wokoło siebie, a którą możnaby streścić sarkastycznym staropolskim powiedzeniem "hulaj dusza piekła NIE ma" - tj. do sytuacji w której niemal cała ludzkość została już wypaczona powszechną niemoralnością, kłamstwem. egoizmem, zachłannością, brakiem tolerancji i wszelkich hamulców, agresją, zdziczeniem obyczajów, itd., itp.

7. (Niniejszy punkt został wycięty aby zmieścić ten wpis w ograniczonej pamięci bloga – stąd czytaj go ze strony „humanity_pl.htm”)

8. Kłamstwo, że zjawiska niszczące ludzkie osiedla i miasta są "przypadkowymi" wybrykami natury. Faktycznie bowiem moje badania kataklizmów ujawniają, że w każdym przypadku ich pojawienia się, zjawiska te i zniszczenia reprezentują wyłącznie kary celowo i wybiorczo zesyłane za niedopuszczanie wysokie w oczach Boga odchodzenie mieszkańców owych osiedli i miast od przykazań i wymogów opisywanych w Biblii (tj. od kryteriów "faktycznej moralności"). Najlepiej moje wyniki owych badań zostały podsumowane na końcu punktu #H6 ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Rozgłaszanie więc owego kłamstwa powstrzymuje wielu ludzi przed wzięciem poważnie ostrzeżeń z Biblii, jakie przypominają, aby w tym co nierozważnie czynimy "bać się Boga".

9. (Niniejszy punkt został wycięty aby zmieścić ten wpis w ograniczonej pamięci bloga – stąd czytaj go ze strony „humanity_pl.htm”)

10. Kłamliwe unikanie przez oficjalną naukę podkreślania, wykazywania, nauczania, oraz stosowania się samemu do zasady, że absolutnie wszystko co nowe wnosi sobą NIE tylko zalety, ale także liczne wady, oraz że bogactwo, dobrobyt oraz łatwe i wygodne życie wcale NIE przynoszą sobą wyłącznie korzystnych następstw. Tymczasem zarówno Biblia (słynne: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" - św. Mateusz, 19:24), jak i filozofia totalizmu, a nawet stara mądrość ludowa, wszystkie one udowadniają, że zarówno "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" ani też "NIE ma takiego dobrego co by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła". Przykłady działania owych dwukierunkowych zasad wskazywane są aż na całym szeregu totaliztycznych stron - np. patrz punkt #F3 strony "wszewilki.htm", punkt #C4.2.1 strony "morals_pl.htm", punkt #B2 strony "antichrist_pl.htm", punkt #B3 strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm", punkt #E2 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", oraz jeszcze kilka innych moich opracowań. To właśnie aby unikać owych niechcianych następstw (zła) z tego co nowe, filozofia totalizmu zaleca, iż w krajach których NIE stać na absolutnie pewne zabezpieczenia, lub których naukowcy są zbyt bałaganiarscy aby postępować odpowiedzialnie i bezpiecznie, NIE powinno się dokonywać żadnych badań ani wdrożeń tego co w niepoznanej jeszcze formie jest (lub może być) wysoce niebezpieczne, np. broni bakteryjnej, energii jądrowej, nowych lekarstw, technicznej telekinezy, itp. Ponadto filozofia ta też zaleca, aby zarzucić wszelkie badania jakie są nastawione na "udoskonalanie" tego co ludziom absolutnie niezbędne (np. żywności, natury), ponieważ zostało to stworzone przez Boga jako już maksymalnie doskonałe, a stąd każda ludzka próba "udoskonalania" jedynie to psuje - tak jak wyjaśniają to m.in. punkty #A1 do #A5 z mojej strony o nazwie "cooking_pl.htm". Oczywiście, NIE sposób wymienić nawet w skrócie owego oceanu nieszczęść jakie zarówno na całą ludzkość, jak i na indywidualne osoby, sprowadziło niestosowanie opisywanej tu zasady we wszystkim co się czyni (jako przykład ogarnij kataklizmiczne następstwa nierozważnego wprowadzenia do powszechnego użytku, np. pestycydów, antybiotyków oraz teorii względności - opisywane m.in. w punkcie #J1 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm").

11. Kłamliwe zalecanie przez oficjalną naukę, że aby uzyskiwać właściwy rodzaj dorosłych obywateli, trzeba dzieci i młodzież wychowywać unikając ich dyscyplinowania oraz nakładania na nich wymagań i obowiązków, a używając tylko "psychologicznego" tłumaczenia i wyjaśniania, łagodnego i chroniącego opiekowania się, pobudzanego wyłącznie pochwałami ksztaltowania ich charakteru, itp. Innymi słowy, zdaniem oficjalnej nauki właściwych obywateli wychowuje się dokładnie odwrotnie niż zaleca to czynić Biblia, czyli w sposób jaki kiedyś nazywano "maminsynkowaniem", zaś obecnie po agielsku nazywa się "wrapping in cotton wool" (tj. "owijanie w watę"). Tymczasem, jak ujawnia to punkt #A3 ze strony "god_proof_pl.htm", wychowywanie młodzieży zgodnie z tymi kłamliwymi zaleceniami oficjalnej nauki, produkuje dzisiejsze sfory egoistów i mięczaków z całymi listami psychologicznych problemów, z nierealistycznymi oczekiwaniami od społeczeństwa i wypaczonymi poglądami na temat własnego poziomu, którzy nawet w swym dorosłym życiu zamieszkują z rodzicami aż ci dłużej nie mogą im usługiwać, którzy bezlitośnie wyrzucają swych rodziców w opiekę państwowych instytucji natychmiast kiedy ci NIE są w stanie sami już o siebie zadbać, którzy załamują się z powodu każdej napotkanej trudności, oraz którzy jedynie czekają aby pod jakąś wymówką popełnić samobójstwo. To dlatego filozofia totalizmu zaleca aby wychowywać dzieci i młodzież tak jak Biblia tego nakazuje - patrz punkt #B5.1 na mojej stronie "will_pl.htm", tj. dyscyplinując i nakładając obowiązki jakie są odpowiednie dla ich wieku. Ponadto totalizm zaleca i uświadamia, aby samemu używać jako efektywnego narzędzia wychowawczego metodę wychowawczą Boga opisywaną w punkcie #B1.1 strony "antichrist_pl.htm" pod nazwą "zasada odwrotności", a także aby zrozumieć i zaakceptować jej potrzebę w każdej sytuacji kiedy następstwa tej metody wychowawczej Boga nam ujawnią, iż została ona użyta na nas lub na naszych bliskich.

12. Kłamstwo oficjalnej nauki, że "moralność" i zasady etyczne są ustanawiane przez samych ludzi i z upływem czasu mogą przez ludzi być zmieniane. Ową "moralność", którą oficjalna nauka definiuje jako ustanawianą przez samych ludzi, ja nazywam "naukową moralnością" (aby wyraźnie ją odróżniać od "faktycznej moralności" ustanowionej i wymaganej od ludzi przez Boga), zaś opisałem ją szerzej w punktach #B2, #B6 i #C4.7 strony "morals_pl.htm" oraz w punkcie #N2 strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2015.htm". Z kolei definicję "faktycznej moralności" zaprezentowałem w punkcie #B5 tamtej strony "morals_pl.htm". Jak zaś duża jest różnica pomiędzy ową kłamliwie nam wmuszaną "naukową moralnością" i surowo wymaganą od nas przez Boga "faktyczną moralnością", czytelnik może się zorientować porównując to co czynią dzisiejsi naukowcy i politycy postępujący zgodnie z "naukową moralnością", z tym co zgodnie z Boską "faktyczną moralnością" czynić nam nakazuje treść Biblii. Tymczasem to jedynie "faktyczna moralność" jest kluczem do wszystkiego. W rezultacie, z powodu owego kłamstwa oficjalnej nauki cała ludzkość musi płacić oceanem wymierzanych jej kar, niechcianej karmy, samozadanych cierpień, szkód, zniszczeń, itd., itp. Wszakże to za przestrzeganie lub łamanie kryteriów owej "faktycznej moralności" tzw. "pole moralne" nas wynagradza lub karze - tak jak wyjaśnia to m.in. punkt #C4.2 ze strony o nazwie "morals_pl.htm". Przykładowo, za chroniczne łamanie kryterium "ochotniczej moralnej aktywności" łamiący mogą zostać surowo ukarani rodzajem "przymusowej pasywności" opisywanej w punkcie #N2 mojej strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm". To też wynikająca z łamania kryteriów faktycznej moralności zachłanność i korupcja jest główną przyczyną upadku i rozkładu wielu całych dzisiejszych krajów i narodów - patrz opisy z punktu #E3 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". Każda wojna w efekcie końcowym zawsze jest też przegrywana przez agresora (agresja jest wszakże wysoce niemoralnym postępowaniem) - patrz punkt #I2 i "Fot #A1" na mojej stronie "bitwa_o_milicz.htm". Chroniczne zaś łamanie szeregu kryteriów "faktycznej moralności" typowo może sprowadzić nawet przedwczesną śmierć - tak jak dla chronicznego zagłuszania organu sumienia przez niedyscyplinowane dzieci opisałem to w punkcie #G1 strony "will_pl.htm", a także sprowadzić zniszczenie całych miast - tak jak opisałem to w punktach #H2 do #H7 strony "tapanui_pl.htm" (ostatnio widzimy sporo przypadków tej kary wymierzanej mieszkańcom coraz to innych krajów). To także fakt uwzględniania lub ignorowania wpływu faktycznej moralności ludzkiej we wszelkich oficjalnych badaniach decyduje czy wyniki tych badań są prawdą czy też wierutnym kłamstwem - tak jak wyjaśnia to punkt #B3 na mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm".

* * *
Opisom dalszych (nieco mniej fatalnych) kłamstw szerzonych przez dzisiejszą oficjalną naukę, poświęconych został też aż cały szereg punktów w jeszcze innych moich stronach internetowych. Ich przykłady czytelnik znajdzie np. w punkcie #B3 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm", w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #I3 do #I7 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm", w punkcie #K1.1 z mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm", w punkcie #E1.1 z mojej strony o nazwie telepathy_pl.htm, w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie "morals_pl.htm", oraz w kilku jeszcze innych moich opracowaniach.

Czytając o wszystkich owych kłamstwach nieodpowiedzialnie upowszechnianych przez oficjalną naukę i stąd coraz intensywniej i fatalniej rujnujących naszą cywilizację, czytelnik zapewne zadaje sobie pytanie: co powoduje, że najkosztowniejsza instytucja na Ziemi, mająca chronić naszą cywilizację przed popełnianiem tego co dla ludzi szkodliwe, faktycznie to zapędza ludzkość ku samozniszczeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już w punkcie #B3 swojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm". Mianowicie, źródłem wszelkich kłamstw upowszechnianych przez oficjalną naukę desperacko starającą się przedłużać nimi w nieskończoność swój lukratywny monopol na badania i na edukację, jest fundamentalny błąd jaki dzisiejsi naukowcy popełniają w swoich badaniach, a jaki dodatkowo podkreśliłem w "motto" i w treści niniejszego wpisu. Naukowcy ci NIE uwzględniają bowiem w swych badaniach tego co wywiera najistotniejszy wpływ na wyniki badań, mianowicie nie uwzględniają wpływu tzw. "faktycznej moralności" (tj. wpływu moralności definiowanej przez filozofię totalizmu jako "poziom posłuszeństwa w przestrzeganiu przykazań i wymogów Boga opisanych w Biblii"). Bóg zaś ostrzega w Biblii aby m.in. NIE korzystać z owoców zrodzonych z kłamstw (patrz punkt #C4.7 ze strony "morals_pl.htm"). Każdemu wszakże doskonale wiadomo, że jeśli bezkrytycznie zjada się trujące owoce, wówczas jedyne co z tego wyniknie to samozadana sobie śmierć.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #B2 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm" (aktualizacja owej strony datowana 1 sierpnia 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "humanity_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "humanity_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/humanity_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/humanity_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/humanity_pl.htm
http://totalizm.com.pl/humanity_pl.htm
http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "humanity_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "tapanui_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/humanity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/tapanui_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #274). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

05:17, totalizm
Link
środa, 20 lipca 2016
#273E: Why constant density of counter-matter proves infinitive dimensions of universe and a "big lie" instead of expansion

Motto: "Only the universe of infinite dimensions can be stable, because it does NOT have borders with any empty or over-inflated space, which would make it to expand or to shrink, and thus change its volume, while due to this inability to expand or to shrink the universe maintains a constant density of the counter-matter which fills it up, thus preventing the detuning of its vital parameters, what in turn maintains the stability and validity of its physical laws, and in this way allows also that life could be continued in it indefinitely."

Before I start the discussion on topic of this post, I must firstly explain here how the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity, and the resulting from this theory the new philosophy of totalizm, define the totaliztic term "universe". This totaliztic definition of "universe" NOT only that is completely different than the definition of "universe" disseminated by the official science to-date, but it also is more correct, complete, realistic and open for the future progress of human knowledge. And so, one of the wording with which this totaliztic definition can be expressed, states: in the Concept of Dipolar Gravity and in the philosophy of totalizm "universe" is the general name assigned to multiple generically-different worlds that already exist, or that are to arise in the future in all of this homogeneously filled with counter-matter space and time of infinite size, for which the already known to people matter, cosmos, and our physical world, represent only a small and finite in size and time components. Of course, the same definition can be expressed also briefly with other words, for example that the "totaliztic universe" is the general name for all the worlds that populate the whole space of the infinite size and time that exists and that is (or will be) occupied by all the worlds that already exist or which ever may come to existence. (In other words, in the Concept of Dipolar Gravity and in totalizm the "universe" is just the general name for a collection of worlds, which collection includes, among others, whatever already exists, as well as what is only to appear in the future, and is located both within and outside of the area occupied by the already well-known to human scientists matter, space, and our physical world - means this name includes everything that may exist already or may come to existence in the universe, even though about the existence of this, or about the possibility of coming to existence, the official human science can still NOT have even a slightest clue.) Notice also that in all my web pages, as well as in all my other publications, by the term "universe", as well as by the terms resulting therefrom (e.g. by the terms "counter-world", "physical world", "virtual world", etc.) it is understood exactly what says the above totaliztic definition, or what stems from this definition. Meanwhile, the official science by the term "universe" actually understands only "the already known and already described by the Earth’s scientists space occupied by matter". In other words, the official science by the entire "universe" understands only what the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm consider to be just that small portion of the infinite totaliztic universe, which is occupied by our "physical world". Of course, that limited and closed to the progress of knowledge "universe" the official science also defines with many different phrases and expressions, in many ways, etc. However, each of these formulations and ways reflects only its currently already corrupt philosophy and officially accepted close belief (e.g. consider the formulation: "the universe is all the existing mater and the space occupied by it, which together form a uniform cosmos"). Therefore in the definitions of the official science the "universe" is always only this space, which is occupied by the already known to science "matter", while describing of which is possible on the basis of atheistic theories officially approved by that science. (Let us remember here that neither the Concept of Dipolar Gravity discussed here, nor the philosophy of totalizm, officially are accepted by the official science - on the contrary, they are secretly discriminated, persecuted and blocked.) In other words, in their presumptuous definitions of the "universe" the official science non-openly implies, that in the entire universe there is nothing else beyond matter and space that this science already managed to recognize and describe.

As it is apparent from the above, whatever the official science calls the "universe", in the described here Concept of Dipolar Gravity it is called our "physical world". This is because the Concept of Dipolar Gravity defines our "physical world" as follows. Our "physical world" is this section, volume, or "bubble" of counter-matter separated from the infinitively sized "counter-world", which lies within the communication range of our God, and thus the hierarchically organized movements of which (counter-matter) has been so pre-programmed by our God, that it forms all of matter, space and phenomena that can be noticed by human senses and human instruments. From the above definition stems, that if somewhere in the infinitively sized counter-world, existing also well beyond the communication range of our God, already self-evolved (or only will self-evolve) yet another self-aware creature with capabilities of our God, then this creature can create its own (and very different from ours) physical world. Also, because of the infinitive size of counter-world and the existence of it for the infinitely long time, such physical worlds that differ from ours and that are managed by their own divine beings, may appear in the counter-world in infinitely large number.

But returning to the main topic of this post, our senses and logic are accustomed to the limitations of the size of everything that surrounds us. After all, we ourselves, as well as all the objects which we know, are of limited sizes. By extrapolating to the entire universe that subjective human habit of finite perception, the official science erroneously tells us, that the whole universe also has a limited size. However, although such a limited size of the universe is easier to be accepted and understood by our imperfect human imagination, by our understanding, and by our daily experience, in fact it is contrary to the foundations of philosophy, and even contradicts the findings of this part of mathematics, which operates on infinitive numbers. After all, if our universe actually had a limited size - as it claims the present official science, then beyond its borders would have to exists yet something else. (I.e. the situation with the universe would then be similar to claims of the followers of "flat earth", or to errors of ancient world-views claiming that somewhere beyond the horizon supposedly there is a hidden "edge of the world".) So what would then be outside of our universe and what size it would have? And hence also what would be that next something which would lie even further away, and what size it would have? Etc., etc. So the only possibility which is consistent with the foundations of philosophy, and features of which exactly coincide with the findings of mathematical operations on infinite values, is that the universe has an infinite size and infinite length of time of its existence. Also, according to the findings of the Concept of Dipolar Gravity described here, just in such universe unlimited in size and time we live - or more precisely, this is what is the most primary (original) component of the universe, which component the Concept of Dipolar Gravity calls the "counter-world". So when, with the passage of time, findings of the Concept of Dipolar Gravity about the infinite size and time of the universe, will eventually be widely accepted, people and scientists of the future will be mocking and joking about the stupidity and tightness of views across the entire present official science, among some of today's famous scientists, and across the whole generation of people today, just as today we ridicule and joke about the backwardness and ignorance of the ancient people who believed in a "flat earth" and in the existence of the "edge of the world".

The Concept of Dipolar Gravity explains also, that this superior rational being (i.e. God) who around 10,000 of human years ago self-evolved in the intelligent counter-matter from the counter-world (after which self-evolving who around 6,000 human years ago created, among others, "matter" and us "people"), so pre-programmed movements of the counter-matter from the scope of its reach, that this counter-matter artificially created yet another, observable for humans component of the universe, which the Concept of Dipolar Gravity calls our "physical world". In other words, according to the Concept of Dipolar Gravity, the physical "universe" consists of at least two words of a physical nature, namely (a) the infinitely existing original "counter-world" uniformly and entirely filled up with the invisible to humans "counter-matter", and (b) the "physical world" created by our God and filled up with the visible to humans "matter" which was created by our God through the appropriate pre-programming of the movements of that invisible to humans "counter-matter" (or as many as a number of such "physical worlds" - if in the universe some other gods managed create more than one of these). Expressing this differently, my Concept of Dipolar Gravity explains to us what exactly means the statement from the Biblical "Hebrews", verse 11:3, quote: "... the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen" - for a more detailed explanations of that verse see (5) from item #C12 of my web page named "bible.htm". In addition to this, because the kind of "liquid computer", which is constituted by the counter-matter from the counter-world, displays all the characteristics of the "potential-intelligence" (similar to the characteristics of the "potential-intelligence" that is displayed by the memory and by hardware of today's computers), in memory of this counter-matter from the counter-world there is also located (c) another (the third one) kind of world, which I call the "virtual world". This "virtual world" exhibits similar characteristics in the natural state, as characteristics which we know from the hardware used to store and to execute the present computer's software. Hence, what currently the Christian religion calls the "Holy Ghost", as well as "human souls", are actually kinds of self-aware programs contained in this "virtual world". (On the other hand, what Christianity calls "God the Father" and also "Ancient of Days", in fact is the intelligent "counter-matter". In turn, the "Son of God" and his "body", is the symbolic representation of the people from our "physical world" and the entire "matter" that fills up our "physical world".) In addition, whatever we currently call "laws of nature", in fact is a kind of programs created by our God and stored in the counter-matter, which programs govern over the behaviour of this part of the counter-matter, from which is formed our matter, and thus which counter-matter is the source of all phenomena from our physical world.

So in fact, according to the Concept of Dipolar Gravity, our "physical world" is the one, which by God was filled with the visible to people "matter" and with the learned already by the people laws that govern the behaviour of that matter, but which was created through pre-programming the still unknown to people circulations and movements of counter-matter that remains invisible to the humans. Therefore, our "physical world" is also the one, which the present scientific instruments allow people to watch and to research - that is also the one which the present official science and astronomy call with the use of word "universe". However, for practical reasons, this observable by us "physical world" must have a finite size. After all, God in His efforts of pre-programming the behaviour of counter-matter (i.e. in the efforts of creating the volume and size of the "physical world"), encounters various practical obstacles (e.g. the reach and the ability to transmit the programming commands). These practical obstacles prevent God from extending His rules over the entire infinitely-sized counter-world. Hence our God and our physical world occupy only a finite sized "Bubble", or fragment, of the infinitely sized counter-world. Thus, beyond the borders of the area managed by our God, in that infinitely vast counter-world probably still prevails that busy, the counter-material "chaos", similar to the chaos from which our God has evolved - i.e. the same "chaos" which is described in item #E1 from my web page named "will.htm". In turn that "chaos" formed with the intelligent counter-matter has this to itself, that it allows the self-evolution of self-aware beings. This means that still exist unmanaged by our God parts of the counter-world, in which at some stage may self-evolve next gods with powers similar to our God. What is even worse, these other gods do NOT need to be friendly toward our God, nor to whatever our God has created, including to us humans. Therefore, probably in the context of preparing Himself for such a possibility, our God, among others, decided to create people and educate and train out of them the disciplined, and utterly devoted to God army of self-conscious, wise, thoughtful and experienced "soldiers of God" (as I explained this more comprehensively in item #B1.1 from my web page named "antichrist.htm"). From the content of the Bible stems that this army is to be made up of 144,000 of so-called "Righteous" (i.e. people with uniquely high moral standards and personal features explained in item #I1 from my web page named "quake.htm").

It is worth to notice here, that this number 144,000 is a kind of key which allows for the theoretical determination of the exact size of "Bubbles" occupied by our present physical world, and by other physical worlds that ever someone can extract from the counter-world. This is because in the future, if necessary, those 144,000 "soldiers of God" will be able to create 144,000 satellite worlds, still subordinate to our God and administered on principles developed by our God, that will form a uniform protective layer around the entire physical world that is controlled by our God - similarly like once the Soviet Union formed around its borders a chain of protective communist countries reporting to the government in Moscow (one of which was the previous Republic of Poland). So through the calculation for which diameter of the sphere (i.e. the "Bubble"), the entire of its surface is tightly protected by 144 thousands of other spheres with diameters almost identical to it, because only smaller by limitations of human communication capabilities in comparison with the communication capabilities of God, and susceptible to management of individual people and their massive future computers, is to allow for the theoretical calculation of what is the limit of the diameter of our and other physical worlds.

So, if e.g. in the distant future near the "Bubble" occupied by our current physical world and our God, an external threat appears, then the Bubble can be tightly surrounded, guarded and defended with these 144 thousand of secondary physical worlds, each one of which will be given to the management of one among the future "soldiers of God". In turn, the outer surface of this layer of secondary physical worlds can be tightly surrounded, guarded and defended by thousands of tertiary physical worlds, each of which will be placed under the control of one among the self-conscious, thinking and self-learning robots, which until that time, people will learn to build and over which they will have the same absolute power, as our God now has over people. On the other hand that tertiary layer can be tightly surrounded by another layer of worlds that will be managed by these creatures, which self-conscious, intelligent and self-learning robots will be able to invent and to build in the future. Etc., etc. There I do NOT need to add, that in the vital interest of each of these layers will be the voluntary preserving of traditions, ideas and moral values on which rely the beings living in there, while, if necessary, to voluntary defend of a world that they surround together and protect it against the accessing of it by hostile external powers. In this way, thanks to the wisdom, knowledge, foresight and cautiousness of our God, this part of the universe that is managed by our God, is to be moral, peaceful, constantly growing, and protected in the future against any possible developments of situations which could threaten it. As such, it will be able to exist and enjoy a happy life by virtually infinite length of time - regardless of developments of situations in other parts of dimensionally infinitive universe.

The above descriptions of the possible future role of these 144,000 "soldiers of God" are, of course, only my speculations based on just fragmentary statements contained in the Bible, and on a very scanty empirical evidence to which so far I was able to dig in. However, these speculations are worth to read, as so-far cannot be excluded that some part of them may be close to the truth, as well as because their descriptions provide an interesting insight into the distant future, not to mention that the study, analysis and confirmation on the existing evidence of the resulting from these my speculations hypothetical "theory about the soldiers of God" is very fascinating. Therefore, more complete descriptions of the future "training", fate and the role of these 144,000 of "soldiers of God", which compose the hypothetical "theory about the soldiers of God", I developed further in item #A3 from yet another my web page named "humanity.htm" - in which item I provided more precise descriptions of the so-called "Periodic Table for Historical Ages" (i.e. the table prepared for item #K1 from my web page named "tapanui.htm", the description of which is also included into the content of the discussed in the introduction to this web page the YouTube.com film entitled "Dr Jan Pajak portfolio").

In order to summarise deductions described in the above section of this post and also in item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm", although we exist in an infinitely sized counter-world, due to various physical constraints displayed by the characteristics and parameters of this counter-world, the created by God our "physical world" in which we live is of a limited size. (Although, as so far, the limits of our "physical world", and hence also the boundaries of the section of counter-world taken under the control of our God, remain open to attempts of our God to further enlarge the size and the area in which our God reigns, through finding and implementing a manner of the rational programming of still erratically-chaotically behaving part of the counter-matter from the outside of the reach by communication ability and by software from our God, and hence beyond the borders of our "physical world".) Meanwhile, outside of borders of our "physical world" with the passage of time in the counter-world can gradually evolve many different gods, which will create next worlds for themselves - which (and that) can be organized on entirely different principles than the principles which we know and we are to learn and therefore which values we are to adhere to and to defend. In turn the infinite size of the counter-world means, that eventually in the entire counter-world can evolve and arise an infinite number of such other gods and other worlds organized by them.

After reading the above, let us now analyze the relationship between the limitlessness of size of the universe, and the immutability the density of counter-matter, and thus the continuity of life in our physical world.

We already know, that in order life could be created and continued to sprout, the parameters of counter-matter (from which our physical world is created and maintained) must remain unchanged. This is because if these parameters changed over time, then our physical world, and hence all life, would be destroyed. After all, the parameters of everything that keeps us in existence and alive then would start to undergo detuning, causing, among others, disintegration of matter and the disappearance or change of laws of physics. After all, on the web page named "dipolar_gravity.htm" I explained, among others (see item #G4 and the introduction of it) that all the phenomena of our physical world are only various behaviours is always the same counter-matter. So in order these behaviours of counter-matter remained always the same, counter-matter must always maintain the same characteristics and always have the same density. The requirement of stability characteristics of counter-matter is already fulfilled by the fact, that it is the eternally existing substance (i.e. a kind of weightless and ever-moving liquid). In turn, in order to satisfy also the requirement of the constant density of counter-matter, the counter-world cannot change its volume. From mathematics we know that only the counter-world of infinite size has NO access to further unfilled or over-inflated space, into which it could expand further, or which would compress it, and thus because of the existence of which the counter-world would change its volume. Taken together, everything that I explained here means, that the universe must have infinite (limitless) size, because the proof of this its limitlessness is the continuity of life on Earth which is NOT self-interrupted, in turn this continuity of life practically means, that the density of counter-matter contained in the counter-world is NOT subjected to any change, which fact in turn is only possible when the size of the universe cannot change, while this size do not change only when the universe has infinite dimensions.

The infinity of size of the counter-world, means also the constancy of the density of counter-matter (proven by the Concept of Dipolar Gravity described here, amongst others, with the reasoning explained in this post and in item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm"), formally invalidates the wrong and false claims of the old official science that the universe is supposedly of a finite size, while beyond its borders is the emptiness - into which the universe supposedly is still expanding, and thus that at the very beginning occurred the phenomenon by the official science named the "big bang" while described by the so-called "big bang theory". (Science does NOT explain, however, what existed in the days before the "big bang" nor what caused the "big bang". Even worse, it does NOT explain also how it happens that in supposedly the expanding universe, the density of which would have to continually decrease, the laws of nature DO NOT change, while the parameters essential for the existence of life are not deregulated - an overlooking of which regularities by the official science shocks me especially, because from the empirics we well know that any change in the density of anything always destroys and changes the essence of in whatever it takes place: as a well-known examples consider the implications of changes in the density of calcium in the bones of older people, means "osteoporosis", or consider the effects of termites that eat wooden beams supporting a building.) However, since never could appear the "big bang", practically it also means that there never existed a self-triggered (random) evolution of living creatures. In other words, the Concept of Dipolar Gravity described here, invalidates virtually everything that falsely claims the old official science, while the most fatal to mankind examples of that I listed in item #B2 from my different web page named "humanity.htm", and partly also in items #K1 and #K2 from the web page named "dipolar_gravity.htm". What even more important, not only that it invalidates all these lies of the official science, but in addition it creates and delivers the scientifically completely new and different explanations (i.e. explanations that are scientifically new because they could be scientifically derived only due to the Concept of Dipolar Gravity described here - although in the Bible they are present for a long time) - as I repeatedly try to realize this to readers e.g. in item #B3, from my web page named "portfolio.htm", or in item #C4.7 from my web page named "morals.htm". It is why the described here my scientific theory called the Concept of Dipolar Gravity can (and should) be called the "theory of everything". After all, without having any funding for my research, and constantly experiencing persecution and denial, still this "theory of everything" was able to explain everything about the reality in which we live - and did this in a much more correct and more empirically verifiable way, than all this explains the expensive, jealous, monopolistic, blatant and presumptuous official science.

My descriptions presented here try to report to the reader how most likely looks-like the truth about the universe - although originating from the fallible human, these descriptions probably still only tend toward truth, while in the future will require further more detailed research and clarifications (after all, the full and absolute truth knows only God). While reading these descriptions, and comparing them with definitive lies, which about the universe the pompous official atheistic science tells to present people, it is hard NOT to ask yourself the question: why the truth is so distant from those lies which the official atheistic science spreads as the supposed truth? the answers to this question probably provides the verse from the Bible which I quoted in the "motto" to item #A1 from my web page named "evolution.htm". This verse states, quote: "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence." (Bible, 1 Corinthians, 1:27-29). Translating into everyday rough language this extremely wise, diplomatic, fair and warning us explanation contained in the text of above verse, the major reason why there is such large difference between the truth and whatever is officially stated by the human pompous atheistic scientists, includes (among others) the fact that God is NOT prepared to tolerate pompous people who behave as if they "swallowed all brains". In light of the above, it is worth that you, the reader, asks himself/herself whether it is wise if instead basing own behavior on whatever the Bible authorized by God himself requires us to do, one bases his/her most important decisions on whatever those lies of the present atheistic and pompous official science try make us to do?

* * *

The above post is an adaptation of item #D4 from my web page (available in the English language) named "dipolar_gravity.htm" (updated on 17th of July 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "dipolar_gravity.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.pl/dipolar_gravity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "dipolar_gravity.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "antichrist.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/dipolar_gravity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/antichrist.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #273E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

20:36, totalizm
Link
piątek, 01 lipca 2016
#273: Dlaczego gęstość "przeciw-materii" dowodzi, że wszechświat ma nieskończone rozmiary a nauka kłamie iż się on rozpręża

Motto: "Tylko wszechświat o nieskończonych rozmiarach może być stabilny, bowiem NIE graniczy już z jakąkolwiek niezapełnioną lub przepełnioną przestrzenią, jaka pozwalałaby mu się rozprężać lub kurczyć, a stąd zmieniać swoją objętość, zaś dzięki tej niemożności swego rozprężania się ani kurczenia utrzymuje on stałą gęstość wypełniającej go przeciw-materii, uniemożliwiajac tym rozstrajanie się jego istotnych dla życia parametrów, co z kolei utrzymuje stałość i ważność jego praw fizycznych, a tym samym pozwala aby życie mogło być w nim kontynuowane w nieskończoność."

Zanim przystąpię do omówienia tematu tego punktu, najpierw muszę tutaj wyjaśnić jak teoria wszystkiego zwana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji", oraz wynikająca z tej teorii "filozofia totalizmu", definiują totaliztyczne pojęcie "wszechświat". Ta totaliztyczna definicja "wszechświata" NIE tylko bowiem jest zupełnie odmienna, niż definicje "wszechświata" upowszechniane przez dotychczasową oficjalną naukę, ale także jest bardziej poprawna, kompletna, realistyczna i otwarta dla przyszłego postępu ludzkiej wiedzy. I tak, jedno ze sformułowań jakimi tę totaliztyczną definicję można wyrazić, stwierdza: w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji i w filozofii totalizmu "wszechświat" jest to generalna nazwa przyporządkowana zbiorowi rodzajowo-odmiennych światów jakie już istnieją, lub jakie zaistnieją dopiero w przyszłości, w całej owej jednorodnie wypełnionej przeciw-materią nieskończonej czasowo i wymiarowo przestrzeni, dla której już poznane przez ludzi materia, przestrzeń kosmiczna, oraz nasz świat fizyczny, stanowią jedynie niewielkie i skończone rozmiarowo oraz czasowo składowe. Oczywiście, tą samą definicję można wyrazić też skrótowo innymi słowami, np. że "totaliztyczny wszechświat" to generalna nazwa dla wszystkich światów zapełniających całą ową nieskończoną rozmiarowo i czasowo przestrzeń jaka istnieje i jaka jest (lub będzie) zajmowana przez wszelkie światy, które już zaistniały, lub które kiedykolwiek mogą powstać. (Innymi słowy, w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji i w totaliźmie "wszechświat" to nazwa dla zbioru światów, który to zbiór obejmuje sobą m.in. też i to, co już istnieje, lub co dopiero zaistnieje, poza granicami obszaru zajmowanego przez już znaną ludzkim naukowcom materię, kosmos, oraz nasz świat fizyczny - czyli nazwa ta obejmuje wszystko, co tylko może istnieć lub zaistnieć we wszechświecie, chociaż o istnieniu tego, lub o możliwości zaistnienia tego, ludzka oficjalna nauka może nadal NIE mieć zielonego pojęcia.) Odnotuj też, że w całym niniejszym wpisie, a także na wszystkich innych moich stronach i publikacjach, pod pojęciem "wszechświat", oraz pod pojęciami z niego wynikającymi (np. pod pojęciami "przeciw-świat", "świat fizyczny", "świat wirtualny", itp.), rozumiane jest dokładnie to co stwierdza powyższa totaliztyczna definicja, lub co z definicji tej wynika. Tymczasem oficjalna nauka ziemska przez pojęcie "wszechświat" faktycznie rozumie jedynie "już obecnie poznaną i możliwą do poprawnego opisania przez ziemskich naukowców przestrzeń zajmowaną przez materię". Innymi słowy, oficjalna nauka przez cały "wszechświat" rozumie tylko to, co Koncept Dipolarnej Grawitacji i filozofia totalizmu uważają jedynie za ten niewielki fragment nieskończonego wszechświata, jaki jest zajmowany przez nasz "świat fizyczny". Oczywiście, ten swój ograniczony i zamknięty na postęp wiedzy "wszechświat" oficjalna nauka też definiuje aż na cały szereg najróżniejszych zwrotów, sformułowań i sposobów. Jednak każde z tych sformułowań i sposobów odzwierciedla tylko jej obecnie już skorumpowaną filozofię i oficjalnie zaakceptowany zamknięty światopogląd (np. rozważ sformułowanie: "wszechświat jest to wszelka istniejąca materia i zajmowana przez nią przestrzeń, uformowane w jednolity kosmos"). Dlatego w definicjach oficjalnej nauki "wszechświat" zawsze jest to jedynie ta przestrzeń, jaką zajmuje już znana nauce "materia", zaś jakiej opisanie jest możliwe na bazie oficjalnie zaakceptowanych przez ową naukę ateistycznych teorii. (Pamiętajmy przy tym, że ani omawiany tutaj Koncept Dipolarnej Grawitacji, ani filozofia totalizmu, oficjalnie wcale NIE są akceptowane przez oficjalną naukę, a wręcz przeciwnie, są przez nią cichcem zwalczane, prześladowane i blokowane.) Innymi słowy, w swych zarozumiałych definicjach "wszechświata", oficjalna nauka skrycie implikuje, że w całym wszechświecie NIE istnieje już nic innego poza materią i przestrzenią, jaką nauka ta zdołała dotychczas poznać i opisać.

Jak z powyższego wynika, to co dotychczasowa oficjalna nauka nazywała "wszechświatem", w opisywanym tu Koncepcie Dipolarnej Grawitacji nazywane jest naszym "światem fizycznym". Koncept ten definiuje bowiem nasz "świat fizyczny" w następujący sposób. Nasz "świat fizyczny" jest to ten fragment, objętość, albo "bąbel" przeciw-materii wyodrębnionej z przestrzeni nieskończonego rozmiarowo "przeciw-świata", który leży w zasięgu zdolności komunikacyjnych naszego Boga, a stąd w którym przeciw-materia została przez naszego Boga tak zaprogramowana, aby formować swymi hierarchicznie zorganizowanymi poruszeniami całą materię, przestrzeń i zjawiska jakie dają się zaobserować ludzkimi zmysłami i instrumentami. Z powyższej definicji więc wynika, że jeśli gdzieś w nieskończonym rozmiarowo przeciw-świecie istniejącym też i poza zasięgiem zdolności komunikacyjnych naszego Boga wyewolułował się (lub dopiero wyewolułuje) jeszcze inna istota o możliwościach naszego Boga, wówczas istota ta może stworzyć też swój własny (i odmienny od naszego) świat fizyczny. Z uwagi też na nieskończoność rozmiarów przeciw-świata i na jego istnienie przez nieskończenie długi czas, takich odmiennych od naszego światów fizycznych, zarządzanych przez własne istoty boskie, może powstać w przeciw-świecie nieskończenie wiele.

Wracając jednak do tematu tego wpisu, to nasze zmysły i logika są nawykłe do ograniczoności rozmiarów wszystkiego co nas otacza. Wszakże my sami, a także wszystkie obiekty jakie my znamy, mają ograniczone rozmiary. Poprzez więc ekstrapolowanie na wszechświat tego subiektywnego ludzkiego nawyku, oficjalna nauka błędnie nam wmawia, że cały wszechświat też ma ograniczone rozmiary. Jednak chociaż taka ograniczoność rozmiarów wszechświata jest łatwiejsza do zaakceptowania i zrozumienia przez naszą niedoskonałą ludzką wyobraźnię, naszą świadomość, oraz nasze codzienne doświadczenia, faktycznie jest ona sprzeczna z fundamentami filozofii, a nawet sprzeczna z ustaleniami tego działu matematyki jaki operuje na nieskończonościach. Wszakże gdyby nasz wszechświat rzeczywiście miał ograniczone rozmiary - tak jak twierdzi to dotychczasowa oficjalna nauka, wówczas poza jego granicami musiałoby istnieć coś jeszcze innego. (Tj. sytuacja z wszechświatem byłaby wówczas podobna do twierdzeń wyznawców "płaskiej ziemi", czy do błędu starożytnych poglądów, iż gdzieś poza horyzontem jakoby istnieje ukryty "kraniec świata".) Co więc by wówczas było poza granicami naszego wszechświata i jakie miałoby to rozmiary? A stąd także co byłoby i jakie miałoby rozmiary to co istniałoby jeszcze dalej? Itd., itp. Jedyną więc możliwością jaka jest zgodna z fundamentami filozofii, a także jakiej cechy dokładnie pokrywają się z ustaleniami działań matematycznych na nieskończonych wartościach, jest że wszechświat posiada nieograniczone rozmiary i nieskończoną długość czasu swego istnienia. Zgodnie też z ustaleniami opisywanego tutaj Konceptu Dipolarnej Grawitacji, w takim właśnie rozmiarowo i czasowo nieograniczonym wszechświecie my żyjemy - a ściślej taka właśnie jest ta jego najbardziej pierwotna (oryginalna) składowa, którą ów Koncept Dipolarnej Grawitacji nazywa "przeciw-światem". Kiedy więc z upływem czasu ustalenia Konceptu Dipolarnej Grawitacji na temat nieskończoności rozmiarów i czasu wszechświata zostaną w końcu powszechnie zaakceptowane, ludzie i naukowcy przyszłości będą wyśmiewali się i dowcipkowali na temat głupoty i ciasności poglądów całej dzisiejszej oficjalnej nauki, niektórych co słynniejszych dzisiejszych naukowców, oraz całych generacji dzisiejszych ludzi, tak samo jak dzisiaj wyśmiewamy się i dowcipkujemy na temat zacofania i ignorancji starożytnych ludzi wierzących w "płaską ziemię" oraz w istnienie "krańca świata".

Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia ponadto, że istota rozumna (tj. Bóg), jaka około 10000 ludzkich lat temu wyewoluowała się w inteligentnej przeciw-materii zawartej w przeciw-świecie (poczym około 6000 ludzkich lat temu stworzyła m.in. "materię" i nas "ludzi"), tak zaprogramowała poruszenia przeciw-materii z zasięgu swego działania, że owa przeciw-materia sztucznie stworzyła jeszcze jedną, obserwowalną przez ludzi składową wszechświata, jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji nazwał naszym "światem fizycznym". Innymi słowy, zgodnie z tym konceptem, na fizykalny "wszechświat" składają się co najmniej dwa światy o fizykalnych cechach, mianowicie (a) nieskończenie istniejący oryginalny "przeciw-świat" jednorodnie i całkowicie zapełniony niewidzialną dla ludzie "przeciw-materią", oraz (b) stworzony przez naszego Boga nasz "świat fizyczny" zapełniony widzialną dla ludzi "materią" jaką nasz Bóg stworzył poprzez odpowiednie zaprogramowanie poruszeń owej niewidzialnej dla ludzi "przeciw-materii" (albo też aż szereg takich "światów fizycznych" - jeśli we wszechświecie ktoś zdołał nastwarzać ich już więcej niż jeden). Inaczej mówiąc, Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia nam co faktycznie kryje się poza stwierdzeniem z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", werset 11:3, cytuję: "... słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych" - po szersze wyjaśnienia tego wersetu patrz (5) w punkcie #C12 z mojej strony o nazwie "biblia.htm". Na dodatek do tego, ponieważ ów rodzaj "płynnego komputera" jakim jest przeciw-materia z przeciw-świata, wykazuje się posiadaniem cechy "potencjalnej-inteligencji" (podobnej do cechy "potencjalnej-inteligencji" jaką wykazuje się pamięć i hardware z dzisiejszych komputerów), w pamięci owej przeciw-materii z przeciw-świata zawarty jest (c) jeszcze jeden (trzeci już) rodzaj świata, jaki ja nazywam "światem wirtualnym". Ów "świat wirtualny" wykazuje podobne cechy w swym stanie naturalnym, jak cechy które my znamy z hardware używanego do przechowywania i uruchamiania dzisiejszego komputerowego software. Stąd to co religia chrześcijańska nazywa "Duchem Świętym", a także "ludzkie dusze", faktycznie są rodzajami samoświadomych programów zawartych w owym "świecie wirtualnym". (To zaś co chrześcijaństwo nazywa "Bogiem Ojcem", a także "Starowiecznym", faktycznie jest inteligentną "przeciw-materią". Z kolei "Syn Boży" i jego "ciało", to symboliczna reprezentacja całej "materii" i ludzi, z naszego "świata fizycznego".) Ponadto także i to, co dzisiaj nazywamy "prawami natury", faktycznie też jest rodzajem programów stworzonych przez naszego Boga i zapisanych w przeciw-materii, jakie to programy rządzą zachowaniami tej części przeciw-materii, z której uformowana jest nasza materia, a stąd która to przeciw-materia jest źródłem wszelkich zjawisk naszego świata fizycznego.

Faktycznie więc, zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, nasz "świat fizyczny" jest tym, jaki przez Boga wypełniony został widzialną dla ludzi "materią" i poznanymi już przez ludzi prawami rządzącymi zachowaniem się tej materii, jednak jaki uformowany został poprzez nadal niepoznane przez ludzi zaprogramowanie cyrkulacji i ruchów niewidzialnej dla ludzi przeciw-materii. Dlatego nasz "świat fizyczny" jest i tym, który obecne instrumenty naukowe pozwalają ludziom obserwować i badać - czyli także i tym, co dzisiejsza oficjalna nauka i astronomia nazywają z użyciem słowa "wszechświat". Ze względów praktycznych, ów obserwowalny przez nas "świat fizyczny" musi jednak mieć skończone rozmiary. Wszakże Bóg w swoich wysiłkach programowania zachowań przeciw-materii (tj. tworzenia objętości i rozmiarów "świata fizycznego") napotyka na najróżniejsze praktyczne przeszkody (np. na zasięg i zdolność do przesyłu rozkazów programowych). Owe praktyczne przeszkody uniemożliwiają więc Bogu objęcie swym panowaniem całego rozmiarowo nieskończonego przeciw-świata. Stąd nasz Bóg i nasz świat fizyczny zajmują jedynie skończony rozmiarowo "bąbel", czy fragment, owego nieskończenie wielkiego przeciw-świata. Poza więc granicami obszaru zarządzanego przez naszego Boga, w owym nieskończenie rozległym przeciw-świecie prawdopodobnie nadal panuje ów ruchliwy, przeciw-materialny "chaos", podobny do chaosu w którym wyewoluował się nasz Bóg - tj. ten sam "chaos" który opisałem w punkcie #E1 swej strony o nazwie "will_pl.htm". Taki zaś "chaos" formowany z inteligentnej przeciw-materii ma to do siebie, że pozwala on na samo-ewolucję samoświadomych istot. To zaś oznacza, że w narazie nie zarządzanych przez naszego Boga częściach przeciw-świata, kiedyś mogą samo-wyewoluować się też jeszcze następni bogowie o mocach podobnych do naszego Boga. Co nawet gorsze, owi inni bogowie wcale NIE muszą być przyjacielscy wobec naszego Boga ani wobec tego co nasz Bóg stworzył, w tym wobec nas ludzi. Dlatego, prawdopodobnie w ramach przygotowywania się do takiej właśnie ewentualności, nasz Bóg m.in. zdecydował się stworzyć ludzi i wychować oraz wyszkolić z nich zdyscyplinowaną i bezgranicznie oddaną Bogu armię samoświadomych, mądrych, myślących i doświadczonych "żołnierzy Boga" (tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #B1.1 swej strony "antichrist_pl.htm"). Z treści Biblii wynika, że owa armia będzie złożona z 144 tysięcy tzw. "sprawiedliwych" (tj. ludzi o unikalnej moralności i cechach wyjaśnionych dokładniej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie "quake_pl.htm").

Warto tutaj dodać, że owa liczba 144 tysięcy jest rodzajem klucza jaki pozwala na teoretyczne wyznaczenie dokładnych rozmiarów "bąbli" obecnego naszego świata fizycznego, oraz innych światów fizycznych jakie kiedykolwiek ktokolwiek może wyodrębnić z przeciw-świata. W przyszłości bowiem w razie potrzeby owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga" będzie w stanie stworzyć 144 tysiące satelitarnych światów, nadal podległych naszemu Bogu i zarządzanych na wypracowanych przez naszego Boga zasadach, jakie uformują jednolitą warstwę ochronną wokół całego świata fizycznego kontrolowanego przez naszego Boga - podobnie jak kiedyś Związek Radziecki uformował wokół swych granic łańcuch chroniących go komunistycznych krajów podległych rządowi Moskwy (jednym z których była uprzednia Polska Republika Ludowa). Poprzez więc wyliczenie przy jakiej średnicy kuli (tj. "bąbla"), cała jej powierzchnia będzie szczelnie chroniona 144 tysiącami innych kul o średnicach niemal identycznych do niej, bowiem pomniejszonych jedynie o ograniczenia ludzkich możliwości komunikacyjnych w porównaniu z komunikacyjnymi możliwościami Boga, oraz podatnych na zarządzanie przez pojedyńczych ludzi i przez ich masywne przyszłe komputery, pozwoli na teoretyczne wyliczenie jaka jest graniczna średnica naszego i innych światów fizycznych.

Gdyby więc np. w odległej przyszłości w pobliżu "bąbla" zajmowanego przez nasz obecny świat fizyczny i naszego Boga, pojawiło się jakieś zewnętrzne zagrożenie, wówczas bąbel ten może być szczelnie otoczony, strzeżony i broniony owymi 144 tysiącami drugorzędnych światów fizycznych, każdy z których oddany będzie w zarząd jednemu z przyszłych "żołnierzy Boga". Z kolei zewnętrzna powierzchnia owej warstwy drugorzędnych światów fizycznych może być szczelnie otoczona, strzeżona i broniona przez tysiące trzeciorzędnych światów fizycznych, każdy z których oddany będzie w zarząd jednego ze samoświadomych, myślących i samouczących się robotów, jakie do owego czasu ludzie nauczą się budować i nad jakimi będą mieli podobnie absolutną władzę, jaką nasz Bóg ma obecnie nad ludźmi. Z kolei tamta trzeciorzędna warstwa może być szczelnie otoczona kolejną warstwą światów jakie będą zarządzane tymi istotami, które samoświadome, inteligentne i samouczące się roboty będą w stanie w przyszłości wynaleźć i urzeczywistnić. Itd., itp. Nie muszę tu dodawać, że w życiowym interesie każdej z tych warstw będzie ochotnicze zachowywanie tradycji, idei i wartości moralnych z jakich żyjące w niej istoty się wywodzą, zaś w razie konieczności ochotnicze bronienie też świata jaki sobą otaczają i chronią przed dostępem do niego wrogich mocy zewnętrznych. W ten sposób, dzięki mądrości, wiedzy, przewidywalności i przezorności naszego Boga, ta część wszechświata jaką nasz Bóg zarządza będzie moralna, pokojowa, nieustannie się rozwijająca, oraz zabezpieczona przed wszelkim możliwym rozwojem sytuacji jaki mógłby jej zagrozić. Jako taka, będzie ona mogła istnieć i cieszyć się szczęśliwym życiem przez praktycznie nieskończoną długość czasu - bez względu na rozwój sytuacji w pozostałych częściach rozmiarowo nieskończonego wszechświata.

Powyższe opisy możliwej przyszłej roli owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga" oczywiście są jedynie moimi spekulacjami opartymi tylko na fragmentarycznych stwierdzeniach zawartych w Biblii, oraz na ogromnie skąpym empirycznym materiale dowodowym do jakiego dotychczas udało mi się dokopać. Niemniej z owymi spekulacjami warto się zapoznać, ponieważ narazie NIE daje się wykluczyć, że jakaś ich część może być bliska prawdy, a także ponieważ ich opisy dostarczają ogromnie interesującego wglądu do dalekiej przyszłości, nie wspominając już, że poznawanie, analizowanie i potwierdzanie na istniejącym materiale dowodowym wynikającej z tych moich spekulacji hipotetycznej "teorii o żołnierzach Boga" jest bardzo fascynujące. Dlatego opisy przyszłego "szkolenia", losów i roli owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga", jakie właśnie składają się na tą hipotetyczną "teorię o żołnierzach Boga", rozwinąłem szerzej w punkcie #A3 jeszcze innej swej strony o nazwie "humanity_pl.htm" - w którym to punkcie zawarłem dokładniejsze opisy tzw. "Tabeli Cykliczności dla Epok Historycznych" (tj. tablicy przygotowanej dla punktu #K1 mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm", jakiej omówienie włączone też zostało w treść omawianego we wstępie do strony "dipolar_gravity_pl.htm" YouTubowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio").

Podsumowując dedukcje opisane w powyższej części tego punktu #D4, chociaż istniejemy w nieskończonym rozmiarowo przeciw-świecie, z powodu wykazywania przez cechy i parametry owego przeciw-świata najróżniejszych ograniczeń fizykalnych, stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny" w jakim żyjemy jest ograniczony rozmiarowo. (Aczkolwiek, jak narazie, granice naszego "świata fizycznego", a stąd i granice obszaru przeciw-świata objętego panowaniem naszego Boga, pozostają otwarte na próby naszego Boga aby jeszcze bardziej powiększyć rozmiary i obszar w jakim nasz Bóg panuje, poprzez znalezienie i urzeczywistnienie sposobu na rozumne zaprogramowanie narazie chaotycznie zachowującej się części przeciw-materii znajdującej się poza zasięgiem komunikacyjnym i programowym naszego Boga, a stąd i poza granicami naszego "świata fizycznego".) Tymczasem poza granicami naszego "świata fizycznego" z upływem czasu w przeciw-świecie mogą stopniowo wyewoluować się następni bogowie, jacy stworzą sobie następne światy - którzy, i które, mogą zostać zorganizowane na zupełnie odmiennych zasadach niż te jakie my znamy i poznamy, a stąd jakich wartości my przestrzegamy i bronimy. Nieskończone zaś rozmiary przeciw-świata oznaczają, że docelowo w całym przeciw-świecie może powstać i zaistnieć nieskończona liczba takich innych bogów i zorganizowanych przez nie innych światów.

Po poznaniu powyższego, przeanalizujmy teraz jaki jest związek pomiędzy nieograniczonością rozmiarów wszechświata, a niezmiennością gęstości przeciw-materii, a tym samym i możliwością trwania ciągłego życia w naszym świecie fizycznym.

Już obecnie jest nam wiadomo, że aby życie mogło być stworzone i być kontynuowane, parametry przeciw-materii (z jakiej stworzony i utrzymywany jest nasz świat fizyczny) muszą pozostawać niezmienne. Gdyby bowiem parametry te zmieniały się z upływem czasu, wówczas nasz świat fizyczny, a stąd i wszelkie życie, zostałyby zniszczone. Wszakże parametry wszystkiego co utrzymuje nas w istnieniu i przy życiu zaczęłyby wtedy ulegać rozregulowywaniu, powodując m.in. rozpadanie się materii i zanik, lub zmianę, działania praw fizycznych. Wszakże na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" wyjaśniam m.in. (patrz jej wstęp i punkt #G4), że wszelkie zjawiska naszego świata fizycznego są jedynie najróżniejszymi zachowaniami zawsze tej samej przeciw-materii. Aby więc owe zachowania przeciw-materii pozostawały zawsze te same, przeciw-materia musi wykazywać zawsze te same cechy i mieć zawsze tą samą gęstość. Wymóg stałości cech przeciw-materii jest już spełniony przez sam fakt, iż jest ona wiecznie istniejącą substancją (tj. rodzajem nieważkiego i wiecznie ruchliwego płynu). Natomiast aby spełniony był też wymóg stałej gęstości przeciw-materii, przeciw-świat NIE może zmieniać swej objętości. Z matematyki zaś wiemy, że tylko przeciw-świat o nieskończonych rozmiarach NIE ma już dostępu do dalszej niezapełnionej lub przepełnionej przestrzeni, w którą mógłby się rozprężać, lub która by go sprężała, a stąd z powodu istnienia której zmieniałby on swoją objętość. Razem więc wzięte, wszystko co tu wyjaśniłem oznacza, że wszechświat musi mieć nieograniczone rozmiary, bowiem dowodem ich nieorganiczoności jest ciągłość życia na Ziemi jaka NIE ulega samoczynnemu przerwaniu, owa zaś ciągłość życia praktycznie oznacza, że gęstość przeciw-materii zawartej w przeciw-świecie NIE ulega zmianom, co z kolei jest tylko możliwe kiedy rozmiary wszechświata NIE ulegają zmianie, zaś owe rozmiary się NIE zmieniają tylko kiedy wszechświat ma nieograniczone rozmiary.

Nieskończoność rozmiarów przeciw-świata, czyli także niezmienność gęstości przeciw-materii (dowodzone przez opisywany tu Koncept Dipolarnej Grawiitacji m.in. rozumowaniem wyjaśnianym w niniejszym wpisie i w punkcie #D4 strony "dipolar_gravity_pl.htm"), formalnie unieważniają błędne i kłamliwe twierdzenia starej oficjalnej nauki, że wszechświat jakoby ma skończone rozmiary, zaś graniczy z pustką w jaką rzekomo się rozpręża, a stąd że na początku zaistniało zjawisko przez oficjalną naukę zwane "wielkim wybuchem" albo "big bang'iem", a opisywane tzw. "teorią wielkiego bangu". (Nauka ta NIE wyjaśnia jednak co istniało w czasach poprzedzających "wielki bang" ani co "bang" ten spowodowało. NIE wyjaśnia także jak to się dzieje, że w rozprężającym się wszechświecie prawa natury NIE ulegają zmianie, zaś istotne dla istnienia życia parametry NIE ulegają rozregulowaniu.) Skoro zaś nigdy NIE mógł zaistnieć ów "wielki bang", praktycznie to też oznacza, że nigdy NIE zaistniała samoczynna (przypadkowa) ewolucja żyjących stworzeń. Innymi słowy, opisywany tu Koncept Dipolarnej Grawitacji unieważnia praktycznie wszystko co twierdzi stara oficjalna nauka, oraz stwarza do tego wszystkiego naukowo zupełnie nowe i odmienne wyjaśnienia (tj. wyjaśnienia jakie tylko naukowo są nowe, bowiem naukowo wyprowadzone one mogły zostać dopiero dzięki opisywanemu tu Konceptowi Dipolarnej Grawitacji - aczkolwiek w Biblii zawarte są one już od bardzo dawna) - tak jak powtarzalnie staram się to uświadomić swym czytelnikom np. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "portfolio_pl.htm", czy w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie "morals_pl.htm". To dlatego opisywaną tutaj moją teorię naukową zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji można (i powinno się) też nazywać "teorią wszystkiego". Wszakże NIE mając żadnego finansowania na swe badania, oraz nieustannie doświadczając prześladowań i negowania, ciągle owa "teoria wszystkiego" zdołała wyjaśnić absolutnie wszystko na temat rzeczywistości w jakiej żyjemy - i to w sposób znacznie poprawniejszy i bardziej empirycznie sprawdzalny, niż wyjaśnia to cała ta kosztowna, zazdrosna, monopolistyczna, krzykliwa i zarozumiała dotychczasowa oficjalna nauka.

Zaprezentowane tu moje opisy starają się raportować jak zapewne wygląda prawda na temat wszechświata - aczkolwiek wywodząc się od omylnego człowieka, opisy te prawdopodobnie nadal jedynie zdążają ku prawdzie, ciągle wymagając przyszłych jeszcze szczegółowszych badań i uściśleń (wszakże pełną i absolutną prawdę zna jedynie Bóg). Czytając te opisy, oraz porównując je z definitywnymi kłamstwami jakie na temat wszechświata efektywnie wmawia ludziom dzisiejsza napuszona ateistyczna oficjalna nauka, trudno NIE zadać sobie pytania: dlaczego prawda jest aż tak odległa od owych kłamstw jakie oficjalna ateistyczna nauka rozgłasza jako rzekomą prawdę? Odpowiedzi na to pytanie zapewne udziela werset z Biblii jaki zacytowalem w "motto" do punktu #A1 z mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Werset ten stwierdza bowiem, cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." (Biblia, 1 Koryntian, 1:27-29). Tłumacząc to bardzo mądre, dyplomatyczne, sprawiedliwe i ostrzegające nas wyjaśnienie zawarte w tekście powyższego wersetu, na codzienną szorstką polszczyznę, powód dla którego istnieje aż tak duża różnica pomiędzy prawdą, a tym co oficjalnie twierdzą ludzcy napuszeni ateistyczni naukowcy, obejmuje m.in. fakt, że Bóg NIE jest gotowy tolerować napuszenia ludzi którzy zachowują się jakby "pozjadali wszystkie rozumy". W świetle powyższego warto więc abyś czytelniku zapytał sam siebie, czy jest rozsądnym działaniem jeśli zamiast opierać swoje postępowanie na tym co Biblia autoryzowana przez samego Boga wymaga od nas abyśmy czynili, ktoś opiera swe co bardziej istotne decyzje na tym do czynienia czego nakłaniają go owe kłamstwa dzisiejszej ateistycznej i napuszonej oficjalnej nauki?

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #D4 ze strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" omawiającej moją "teorię wszystkiego" o nazwie "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (aktualizacja owej strony datowana 1 lipca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "dipolar_gravity_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "dipolar_gravity_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity_pl.htm

http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "dipolar_gravity_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "antichrist_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/antichrist_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #273). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

01:38, totalizm
Link
wtorek, 21 czerwca 2016
#272E: Fatal persecution of Concept of Dipolar Gravity and philosophy of totalizm (see YouTube film "Dr Jan Pajak portfolio")

Motto: "Monopoly is good for a few, competition is good for everyone."

Let us consider for a moment, how the reader would judge a scientific article published in a journal of the world fame, in which a group of highly successful scientists financed e.g. by banana producers, summarized results of their research on time-lengths of walks in the open air by people with a variety of personal features. To perform the research the fairest as they can, these scientists would have taken into account people's features resulting from the Darwinian Theory of Evolution. And so, they would study the influence on the time-length of walks of such alternative personal features as having a bald head or full head hair, the use of artificial teeth or their own jaws, the having or not having a rheumatism, and of course, the fact of eating, or not eating, every day at least one banana - after all, their research would be financed by producers of bananas. To also conduct research in line with the current trend of social and political correctness accepted by the today's world, that all humans are supposedly equal and therefore none people are allowed to be discriminated, these scientists would not distinguish between the races of people nor between different sexes or kinds of transvestites - declaring that these differences are irrelevant to results of their research. As a result of costly and deep research on a sample of several thousand of walkers, they would arrive to the final conclusion, which thoroughly and scientifically they would describe in their article, namely that the longest duration of walks in the open air show people who are bald, with artificial teeth, with rheumatism, and who eat the daily minimum of one banana (probably enriching their level of potassium). The question that is worth to ask here of ourselves, is whether on the basis of such an article the reader should try to quickly acquire these features, which the article proves to be inducing very healthy lifestyle, namely the bald head, false teeth, rheumatism, and the habit of eating every day at least one banana, because these features will help him/her to spend the most time while walking in the open air - which walks are highly healthy and therefore very desirable? Of course, everyone who knows the truth about life, would immediately shout "nonsense" and "pure absurdity"! The reason is that these scientists have NOT taken into account in their research the "weather", while all the conclusions to which they arrived are actually products of the weather. After all, the fact that people who are bald, with artificial teeth, rheumatism, and who eat a daily portion of at least one banana, spend so much time while walking, is because they are old retirees on pensions, so they can always choose the time of their walk when there is NOT raining. Meanwhile, the rest of the people are young, most of the day they must work to earn a living, and when at last they could go for a walk, typically is just starting to rain!

The above example I purposely invented so that in a best and humorous way I could illustrate with it the non-compliance with the moral criteria of activities of professional researchers and decision-makers of today's official atheistic science, and the resulting from this non-compliance the nonsense and falsity of conclusions to which they keep arriving. This is because the extrapolation of such behaviours of present scientists and decision-makers onto the scientific achievements illustrated and discussed in the YouTube film entitled "Dr Jan Pajak portfolio", i.e. onto the theories, philosophies, scientific discoveries, inventions and formal scientific proofs presented in this film, perfectly explains a lot of problems that encounters the researching, dissemination and implementation of these achievements. For example, it explains why several scientific decision makers tried to remove me from their university immediately after they discovered what topics I am researching and popularizing in my spare time and with my own funding. It also explains why none academic institution in the world openly endorsed nor adopted the research and development of any among my inventions - even though the proposals and projects of starting such a research and development were posted out to almost all research and development institutions in the world that are dealing with topics of an interest to me. It also explains why research policy makers and the entire official science secretly block, while openly ignore and boycott every scientific idea which derives its origin from my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and from my philosophy of totalizm - though for the good of all humanity, this theory and philosophy should be already taught in virtually every high school and university to balance with it the atheistic worldviews, falsely forced on youth in there, while the new ideas derived from this theory and philosophy should be earnestly implemented in everyday life.

Although the example of research discussed at the beginning of this post was just invented, it perfectly reflects the today's situation with scientific research. In research carried out at present, professional scientists seem to routinely ignore what actually is most important for the results, namely the "level of morality" in the people affected by work of whatever is the topic of given research, and also the reaction of God on this level of morality. On the other hand, in our world, for which it already has been formally proven that God does exist, absolutely everything must be dependent on the level of human morality and on the response of God to this level - means on the level of human obedience in fulfilling the requirements and precepts of God and on the principles of the God's response to such a level of obedience. (For the totaliztic definition, stating that "morality is the level at which humans obey God's commandments and requirements", see item #B5 from my web page named "morals.htm", in turn for the most important among formal scientific proofs that God exists - see item #G2 on my web page named "god_proof.htm".) Therefore, without taking into account the morality and methods of God's acting as the factors that determine the fate of humans, virtually everything that scientists of today are researching leads to conclusions as absurd as in the above my invented example of researching walkers! The absurdity of such conclusions of the official science is proven best by my findings published on totaliztic web pages, which reveal the existence of a strong and actual interdependence, between the fate of individual people and also the entire so-called "group intellects", and the level of morality that characterizes their lives. For example, in item #G1 of my web page named "will.htm" I described my discovery which once shocked me immensely, but which then opened the door to next very important discoveries, namely that people who already in their youth learned to not listen to the voice of their conscience, and hence who from an early age entered the path of immorality, are dying at a relatively young age. A similar fate meets also group intellects. For example, in item #D3 of the web page named "portfolio.htm" (addresses of which are provided at the end of his post) is described what happened to the state company "P. P. Drainage" which harmed farmers from the village of Wszewilki. In turn in items #I3 and #I3.1 from my web page named "petone.htm" are described results of my research on disasters and calamities that plagued neighbouring human settlements, but always spared the New Zealand town of Petone, near which lived these required by the Bible at least 10 people with especially moral behaviour, which the Bible calls "righteous". On the other hand, in items #H2 to #H6 from the web page named "tapanui.htm" I described the destruction of a number of cities that were famous in their times because of the highly immoral conduct of their residents - means such cities as Vineta on the Baltic Sea, Salamis in Cyprus, Saeftinghe in the Netherlands, Port Royal in Jamaica, and Kororareka in New Zealand. Of course, my web pages contain much more similar examples - for further of them see the index provided on the web page named "skorowidz_links.htm".

The point that I am trying to make here for the reader, is that if in research of fates of individual people and the so-called "group intellects" is completely omitted the taking into account their "morality" and the response of God to a given level of human morality, then the conclusions that are derived from such research represent a complete nonsense. This in turn leads to findings that I described at a whole range of totaliztic web pages, namely that NOT only some of the statements of the official science (such as statements about the discovery of "gravitational waves" or "Higgs boson" - which I described in item #E1.1 from my web page named "telepathy.htm"), but practically everything about which speaks officially the monopolistic science (i.e. that science which still jealously guards its monopoly on research and on education) is a notorious lie and a deceiving people "hoax on wheels", and thus entrusting such lies and deception of science already led our world to immorality, chaos, misery, exploitation and injustice which we see now around us, while if the humanity do NOT repent on time and do NOT cease doing of whatever the official science directs it to, then this is to lead the humanity to the self-destruction.

On totaliztic web pages I described numerous examples to what misery and destruction leads distortions and lies disseminated by the present official science - for examples see items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm", items #M1 to #M2 from the web page named "telekinetics.htm", items #A1 to #A5 and #F5 from my web page named "cooking.htm", the entire web page named "tornado.htm", the entire web page named "katrina.htm", the entire web page named "wtc.htm", and several yet further totaliztic web pages. In turn how numerous are these distortions and lies, and how deeply they are nested already in the very foundations of the old official science, also explains the whole range of totaliztic web pages and publications - for examples see subsection H1.3 from volume 4 of my newest monograph [1/5], or item #C4.7 from the web page named "morals.htm", or item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm", or item #K1 from the web page named "tapanui.htm", or the entire web page named "god_exists.htm".

Frankly speaking, it was only when I realized all the consequences of this deliberate avoidance by the official science of taking (in practically all the research) into account the impact of human morality (and also the response of God to the human immorality), that I started to understand what was actually God having in mind when in the Bible He explained what I more specifically developed in item #C4.7 from the web page named "morals.htm", namely (see the Bible, Matthew, verses 7:17-18), quote: "every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree can not bear bad fruit, nor can a bad tree bear a good fruit." After all, one of the purposes of this explanation is to warn people, amongst others, what is to happens in situations like with today's science, for example, what happens if the humanity entrusts the findings of the present official science and implements in real life whatever these findings suggest.

The reason for which the official science got lost and already since a long time leads the humanity directly toward a self-destruction, is that we allowed science to become a monopolistic institution. In turn each monopolistic institution quickly falls deeper and deeper into "corruption" described in more detail, among others, in item #E3 from my web page named "pajak_for_mp_2017.htm". On the other hand with the elapse of time the corruption of monopolistic institutions quickly reaches 100% level of advancement, at which given institutions in practice are starting to serve the goal which is an exact opposite of the goal for the fulfilment of which these institutions were originally established. In fact, right now increasingly more institutions in the world are reaching the level, and the situation, of such 100% corruption - in this number many governments of entire countries. (It is extremely hard to find nowadays a government that would not operate as a monopolistic institution.) It is also almost an irony, that the humanity long ago had developed an effective method for balancing monopolies, which method prevents the achievement by monopolies of this highly destructive 100% level of corruption. This method is known as the "competition". Unfortunately, in recent times, this method is applied increasingly less in the public life. For example, in order to repair present errors, distortions and lies of the official science, it would be enough to officially create for it a competition in form of the new "totaliztic science" - as this is explained more comprehensively in item #C6 from my web page named "telekinetics.htm". However, the old, official, atheistic science, is to defend itself as it can against the loss of its monopoly, that is, against the official establishing of the new "totaliztic science". After all, my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm were created in 1985 (means as long ago as 31 years prior to producing in 2016 the discussed here film "Dr Jan Pajak portfolio") and they are continuously published and disseminated throughout all that long time. In spite of this, still even now the official science insists that neither my "theory of everything" nor the philosophy of totalizm is officially recognized, and the spread of them is blocked - although in contrast to the "erroneous" theories and philosophies disseminated by the old official science, for my Concept of Dipolar Gravity and for totalizm their accuracy and compliance with reality have already been proven. That insistence of the official science causes untold destruction and losses for our whole civilization - to what I am trying to draw the reader's attention in descriptions from this post. On the other hand, the official establishing of such a new competitive "totaliztic science" would force the old official science to start the responsible telling of truth and to put more attention and actual research into whatever now this old science does profitably, irresponsibly and in an almost mindless manner. After all, if there is a competitive towards the old, new "totaliztic science", then in every case of spreading lies by the old science, the new science would make these lies corrected (as indeed, in spite that I work alone, still I am trying to do already). Therefore, such an official establishing of a new competitive "totaliztic science" must be imposed forcefully by people and by governments, and NOT left to luminaries of science and scientific policy makers to make this establishing by themselves voluntarily. However, it is worth the effort, because it can save the humanity from impending doom that is arriving now rather quickly - that is, dear reader, it perhaps may, among other things, save your own life and lives of those whom you love the most.

Unfortunately, knowing the today's biggest weakness of humanity, which is the "passivity" and "complacency" described in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm", we should know in advance what will happen with the official creation of the new "totaliztic science". Namely, people will ruminate over it, and perhaps even debate it, but they will NOT act - as they are currently also doing regarding the "global warming". They will be reeling over it until about 2040, when arrives the destruction of humanity predicted in the discussed here film from www.youtube.com, entitled "Dr Jan Pajak portfolio". In turn, after that destruction, everything will be destroyed - including the official science. Thus, these few people who are to survive the calamity, will need to start building again everything from the very scratch. Of course, knowing already that it was the previous official atheistic science that pushed the mankind to destruction, they are to rebuild NOT the old official science, but the new "totaliztic science". However, there will be a problem again. Namely this problem will then lay in the fact, that even the new "totaliztic science", if it existed and operated without any competition, with the elapse of time will also fall a victim of the "corruption" - thus the current problems with the monopoly of science will over time be repeated again. Therefore, most preferably would be, if already now people stopped briefly that passive viewing of television and chumming sandwiches, and rather already now have created a new "totaliztic science" - when the old science still has NOT been destroyed (so that both of these sciences, from now acting in the situation of competition with each other, would stop each other from falling into claws of corruption, and thus would busily tend towards the good of the entire human civilization). After all, the appointment of such a new science is NOT difficult at all. It is just enough that in a country, e.g. in Poland, New Zealand, or Korea, at the beginning would be open at least one state institution of higher education (e.g. a university), which would employ only scientists already practicing the philosophy of totalizm and hence able to pass the "entrance exam" from the knowledge of this philosophy, as well as all universities and schools of the country would begin to balance the current imbalance in the atheistic teachings by starting the compulsory teaching of the philosophy of totalizm and my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity.

* * *

The above post is an adaptation of item #B3 from my web page (available in the English language) named "portfolio.htm" (updated on 20th of June 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "portfolio.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/portfolio.htm
http://telekinesis.esy.es/portfolio.htm
http://totalizm.com.pl/portfolio.htm
http://soul.frihost.org/portfolio.htm
http://pajak.org.nz/portfolio.htm
http://totalizm.pl/portfolio.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "portfolio.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "pajak_for_mp_2017.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/portfolio.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/pajak_for_mp_2017.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #272E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

04:56, totalizm
Link
środa, 01 czerwca 2016
#272: Niszczycielskość prześladowań Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu (z YouTube "Dr Jan Pająk portfolio")

Motto: "Monopol jest dobry dla kilku, konkurencja jest dobra dla wszystkich."

Rozważmy przez chwilę, jak czytelnik by osądził artykuł naukowy opublikowany w jakimś czasopiśmie światowej sławy, w którym grupa wysoce utytułowanych naukowców finansowanych np. przez producentów bananów, podsumowywała by wyniki swoich badań na temat czasotrwania spacerów na wolnym powietrzu przez ludzi o najróżniejszych cechach osobistych. Aby badania te wykonać najrzetelniej jak potrafią, naukowcy ci uwzględnili by w swych badaniach wszystkie kryteria wynikające z darwinowskiej teorii ewolucji. I tak badali by wpływ na czasotrwanie spacerów takich alternatywnych cech osobistych jak posiadanie łysiny albo pełnego owłosienia na głowie, używanie sztucznych zębów albo własnej szczęki, posiadania lub nie posiadania reumatyzmu, a także oczywiście, faktu zjadania lub nie zjadania codziennie co najmniej jednego banana - wszakże ich badania byłyby finansowane przez producentów bananów. Aby też prowadzić badania w zgodzie z aktualnym trendem politycznym i społecznym dzisiejszego świata, iż wszyscy ludzie są jakoby równi i stąd nikogo NIE wolno wyróżniać, naukowcy ci NIE rozróżnialiby pomiędzy rasami ludzi ani pomiędzy odmiennymi płciami i bezpłciowościami - deklarując te różnice za nieistotne dla wyników badań. W rezultacie kosztownych i dogłębych obserwacji próbki aż kilku tysięcy spacerowiczów, doszliby do końcowego wniosku, jaki sumiennie i naukowo by opisali w swym artykule, że najdłuższy czasokres spacerów na wolnym powietrzu wykazują osoby łyse, ze sztucznymi zębami, z reumatyzmem, oraz zjadające codziennie co najmniej jednego banana (zapewne wzbogacającego ich w potas). Pytanie jakie warto więc tutaj sobie zadać, to czy na bazie takiego artykułu czytający powinien starać się szybko nabyć łysinę, sztuczne żęby, reumatyzm, oraz zjadać codziennie co najmniej jednego banana, poniważ te cechy pomogą mu spędzić najwięcej czasu na spacerach po świeżym powietrzu - jakie to spacery są przecież wysoce zdrowe i stąd pożądane? Oczywiście, każdy kto zna prawdę o życiu natychmiast zakrzyknąłby "bzdura" i czysty absurd! Owi naukowcy NIE uwzględnili przecież w swoich badaniach "pogody", zaś wszystkie wnioski do jakich doszli są właśnie produktem działania pogody. Wszakże fakt, że ludzie łysi, ze sztucznymi zębami, reumatyzmem, oraz zjadający codziennie co najmniej jednego banana spędzają najwięcej czasu na spacerach wynika z tego, że są starzy i na emeryturach, stąd zawsze mogą wybrać czas swego spaceru kiedy właśnie NIE pada. Tymczasem pozostali ludzie są młodzi, większość dnia muszą pracować aby zarobić na życie, zaś kiedy w końcu mogliby wyjść na spacer, typowo właśnie zaczyna padać deszcz!

Powyższy przykład celowo wymyśliłem tak aby możliwie najlepiej i humorystycznie zilustrować z jego pomocą niezgodność z kryteriami moralnymi działań zawodowych badaczy i decydentów z grona dzisiejszej oficjalnej ateistycznej nauki, oraz wynikająca z tego bzdurność i kłamliwość wniosków do jakich oni dochodzą. Ekstrapolowanie bowiem takich zachowań naukowców i decydentów na osiągnięcia naukowe zilustrowane i omówione w filmie dostępnym poprzez YouTube i zatytułowanym "Dr Jan Pająk portfolio", tj. na teorie, filozofie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody zaprezentowane w owym filmie, doskonale wyjaśnia wiele problemów jakie napotyka badanie, upowszechnianie i wdrażanie tych osiągnięć. Przykładowo wyjaśnia dlaczego naukowi decydenci starali się usuwać mnie ze swych uczelni natychmiast po odkryciu jakie tematy badam i popularyzuję w swoim wolnym czasie i przy własnym ich finansowaniu. Wyjaśnia też dlaczego żadna placówka naukowa na świecie otwarcie NIE zaaprobowała ani NIE podjęła budowy któregokolwiek z moich wynalazków - chociaż propozycje i projekty podjęcia takiej budowy rozesłałem praktycznie do wszystkich instytucji badawczo-rozwojowych na świecie zajmujących się interesującymi mnie tematami. Wyjaśnia też dlaczego decydenci naukowi i oficjalna nauka cichcem blokują, zaś otwarcie ignorują i bojkotują każdą naukową ideę jaka wywodzi swe pochodzenie z mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz z mojej filozofii totalizmu - chociaż dla dobra całej ludzkości, teoria ta i filozofia powinny być już nauczane w praktycznie każdej szkole średniej i uczelni aby balansować sobą kłamliwie wmuszane tam młodzieży wyłącznie ateistyczne światopoglądy, zaś wywodzące się z tej teorii i filozofii nowe idee powinny być usilnie wdrażane w codziennym życiu.

Aczkolwiek omawiany na wstępie tego postu przykład badań jedynie zmyśliłem, faktycznie doskonale oddaje on sobą dzisiejszą rzeczywistą sytuację z badaniami naukowymi. W dzisiejszych badaniach zawodowi naukowcy już standardowo pomijają bowiem to co jest w nich najważniejsze, mianowicie: poziom "moralności" u badanych ludzi, oraz reakcję Boga na ów poziom moralności. Tymczasem w naszym świecie, co do którego zostało już formalnie udowodnione, że Bóg istnieje, absolutnie wszystko musi być uzależnione od poziomu ludzkiej moralności i od reakcji Boga na ów poziom - czyli od poziomu ludzkiego posłuszeństwa w wypełnianiu wymagań i nakazów Boga oraz od zasad boskiego reagowania na poziom tego posłuszeństwa (po totaliztyczną definicję "moralności" patrz punkt #B5 na mojej stronie "morals_pl.htm", natomiast po najważniejszy z formalnych dowodów, że Bóg istnieje - patrz punkt #G2 na mojej stronie "god_proof_pl.htm"). Bez zaś uwzględnienia moralności i metod działania Boga jako czynników które decydują o losach ludzi, praktycznie wszystko co naukowcy dzisiaj badają prowadzi do wniosków równie absurdalnych jak w powyższym moim wymyślonym przykładzie badaczy spacerowiczów! Bzdurności tych wniosków oficjalnej nauki najlepiej dowodzą moje odkrycia opublikowane na totaliztycznych stronach internetowych, które ujawniają istnienie silnej i faktycznej współzależności losów indywidualnych ludzi oraz całych tzw. "intelektów grupowych" od poziomu moralności jaki charakteryzuje ich życie. Przykładowo, w punkcie #G1 swej strony o nazwie "will_pl.htm" opisałem swoje odkrycie jakie kiedyś mnie zaszokowało, jednak jakie potem otworzyło mi drzwi do ogromnie istotnych następnych odkryć, mianowicie że osoby, które już w młodości nauczyły się zagłuszania głosu swego sumienia, a stąd które już od najmłodszych lat kierują się na ścieżkę niemoralności, umierają w relatywnie młodym wieku. Podobny los spotyka też intelekty grupowe. Przykładowo, w punkcie #D3 niniejszej strony opisałem co się stało z krzywdzącym rolników ze wsi Wszewilki państwowym przedsiębiorstwem "P. P. Melioracje". Natomiast w punktach #I3 i #I3.1 swej strony o nazwie "petone_pl.htm" opisuję wyniki swych badań nad nieszczęściami i kataklizmami jakie trapiły miejscowości sąsiednie, jednak zawsze omijały nowozelandzką miejscowość Petone, w okolicach której mieszka owych co najmniej 10 wymaganych przez Biblię osób o szczególnie moralnych zachowaniach, których Biblia nazywa "sprawiedliwymi". Z kolei w punktach #H2 do #H6 swej strony "tapanui_pl.htm" opisałem zniszczenia aż szeregu miast słynących w swoich czasach z niemoralnego prowadzenia się ich mieszkańców - takich jak Wineta na Bałtyku, Salamis na Cyprze, Saeftinghe w Niderlandach, Port Royal na Jamajce, oraz Kororareka w Nowej Zelandii. Oczywiście, podobnych przykładów moje strony zawierają znacznie więcej - po dalsze patrz skorowidz zawarty na stronie o nazwie "skorowidz.htm".

Informacja jaką staram się tutaj wyjaśnić czytelnikowi, to że jeśli w badaniach losów indywidualnych ludzi oraz tzw. "intelektów grupowych" zupełnie pominie się uwzględnianie ich "moralności" oraz reakcji Boga na poziom ludzkiej moralności, wówczas wnioski do jakich się dochodzi stają się kompletną bzdurą. To zaś wiedzie do ustaleń jakie opisuję aż na całym szeregu totaliztycznych stron, mianowicie że NIE tylko niektóre stwierdzenia oficjalnej nauki (w rodzaju oświadczeń o odkryciu "fal grawitacyjnych" czy "bozonu Higgsa" - jakie opisałem dokładniej w punkcie #E1.1 strony "telepathy_pl.htm"), a praktycznie już wszystko o czym obecnie wypowiada się oficjalnie monopolistyczna nauka (tj. nauka jaka nadal zazdrośnie strzeże swego monopolu na badania i na edukację) jest wierutnym kłamstwem i zwodzącą ludzi bujdą na kółkach, a stąd zawierzenie tym kłamstwom i zwodzeniu nauki już doprowadziło nasz świat do niemoralności, chaosu, nieszczęść, wyzysku i niesprawiedliwości jakie obecnie w nim widzimy, zaś jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zaprzestanie czynienia tego do czego owa oficjalna nauka ją kieruje, wówczas zawiedzie to ludzkość aż do samozadanego zniszczenia.

Na totaliztycznych stronach opisałem liczne przykłady do jakich nieszczęść i zniszczeń prowadzą wypaczenia i kłamstwa upowszechniane przez dzisiejszą oficjalną naukę - po przykłady patrz punkty #T1 do #T8 mojej strony o nazwie "solar_pl.htm", punkty #M1 do #M2 strony "telekinetyka.htm", punkty #A1 do #A5 oraz #F5 strony "cooking_pl.htm", cała strona "tornado_pl.htm", cała strona "katrina_pl.htm", cała strona "wtc_pl.htm", oraz jeszcze kilka innych totaliztycznych stron. Jak zaś liczne są owe wypaczenia i kłamstwa, oraz jak głęboko zagnieździły się one już w samych fundamentach starej oficjalnej nauki, wyjaśnia to aż cały szereg totaliztycznych stron i publikacji - po ich przykłady patrz podrozdział H1.3 z tomu 4 mojej najnowszej monografii [1/5], albo punkt #C4.7 ze strony o nazwie "morals_pl.htm", albo punkt #K1 ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm", czy też cała strona o nazwie "god_istnieje.htm".

Szczerze mówiąc, to dopiero kiedy uświadomiłem sobie wszelkie następstwa celowego unikania przez oficjalną naukę uwzględnienia w swych rozważaniach wpływu ludzkiej moralności, oraz reakcji Boga na ludzką niemoralność, zrozumiałem co faktycznie miał Bóg na myśli kiedy w Biblii nam wyjaśnił to co ja dokładniej rozwinąłem w punkcie #C4.7 strony o nazwie "morals_pl.htm", mianowicie (patrz Biblia, Ew. Św. Mateusza, wersety 7:17-18), cytuję: "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców." Wszakże jednym z celów owego wyjaśnienia jest ostrzeganie ludzi m.in. co się stanie w sytuacjach takich jak dzisiejsza z nauką, np. co się stanie jeśli ludzkość zawierzy stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej nauki i będzie wdrażała w życie to co owe stwierdzenia wytyczają.

Powodem dla którego oficjalna nauka zabłądziła i od dłuższego już czasu wiedzie ludzkość wprost ku zagładzie, jest iż pozwoliliśmy nauce stać się monopolistyczną instytucją. Każda zaś monopolistyczna instytucja szybko popada w coraz głębszą "korupcję", opisywaną dokładniej m.in. w punkcie #E3 mojej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". Tymczasem z upływem czasu korupcja monopolistycznych instytucji szybko osiąga 100% poziom zaawansowania, przy którym dane instytucje w praktyce zaczynają służyć celowi jaki jest dokładną odwrotnością celu dla jakiego wypełniania instytucje te oryginalnie zostały powołane. Faktycznie to sytuację takiej 100% korupcji w chwili obecnej osiąga coraz więcej instytucji na świecie, w tym wiele rządów całych krajów. (Ogromnie trudno znaleźć w dzisiejszych czasach jakiś rząd, który NIE działałby jak monopolistyczna instytucja.) Jest też niemal ironią, że ludzkość już dawno temu wypracowała dla siebie metodę balansowania monopoli, jaka to metoda zapobiega osiąganiu przez nie owej wysoce niszczycielskiej 100% korupcji. Metoda ta jest znana pod nazwą "konkurencja". Niestety, w ostatnich czasach metoda ta jest stosowana w życiu publicznym coraz rzadziej. Przykładowo, aby wprostować obecne błędy, wypaczenia i kłamstwa oficjalnej nauki, wystarczyłoby aby oficjalnie powołać konkurencyjną wobec niej, nową "totaliztyczną naukę" - tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #C6 swej strony "telekinetyka.htm". Tyle tylko, że stara, oficjalna, ateistyczna nauka, będzie się broniła jak tylko może przed utratą swego monopolu, czyli przed oficjalnym powołaniem nowej "totaliztycznej nauki". Wszakże moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz filozofia totalizmu powstały jeszcze w 1985 roku (czyli aż 31 lat przed wyprodukowaniem w 2016 roku omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio") i są one nieustannie upowszechniana przez cały ów czas. Na przekór tego, chociaż w przeciwieństwie do "szajsowatych" teorii i filozofii upowszechnianych przez starą oficjalną naukę, dla mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu ich poprawność i zgodności z rzeczywistością zostały już udowodnione, ciągle oficjalna nauka upiera się aby ani mojej "teorii wszystkiego" ani filozofii totalizmu oficjalnie NIE uznawać i aby blokować ich upowszechnianie się. Owo zaś jej upieranie się wyrządza nieopisane zniszczenia i straty w całej naszej cywilizacji - na co staram się zwrócić uwagę czytelnika opisami niniejszego punktu. Tymczasem oficjalne powołanie takiej nowej, konkurencyjnej "nauki totaliztycznej" zmusiłoby starą naukę do zaczęcia odpowiedzialnego mówienia prawdy i do wkładnia większej uwagi i faktycznych badań w to co obecnie stara nauka czyni lukratywnie, nieodpowiedzialnie i w sposób niemal bezmyślny. Wszakże gdyby istniała konkurencyjna wobec starej, nowa "nauka totaliztyczna", wówczas w każdym przypadku rozsiewania kłamstw przez starą naukę, nowa nauka by kłamstwa te korygowała (co zresztą, na przekór iż działam tylko jedno-osobowo, ja staram się czynić już obecnie). Dlatego owo oficjalne powołanie nowej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" musi być siłą narzucone przez ludzi i rządy, a NIE pozostawione luminarzom i decydentom nauki aby próbowali je dokonywać sami na ochotnika. Jednak jest to warte wysiłku, bowiem może uratować to ludzkość przed szybko już nadchodzącą zagładą - czyli między innymi, uratować być może i twoje czytelniku życie oraz życie tych których najbardziej kochasz.

Niestety, znając dzisiejszą największą słabość ludzkości, jaką jest "pasywność" opisywana w punkcie #N2 mojej strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm", z góry wiadomo co się stanie z powołaniem nowej "nauki totaliztycznej". Mianowicie, ludzie będą nad tym przemyśliwać, a być może i debatować, jednak wcale NIE działać - tak jak to obecnie czynią w sprawie "ocieplania się klimatu". Otrząsną się dopiero około 2040 roku, kiedy nadejdzie zagłada ludzkości zapowiadana w omawianym tu filmie z www.youtube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Po zagładzie zaś, wszystko będzie zniszczone, w tym także oficjalna nauka. Stąd ci nieliczni ludzie, którzy ją przetrwają, będą musieli wszystko zacząć budować od nowa. Oczywiście, wiedząc już, że to uprzednia ateistyczna oficjalna nauka zepchnęła ludzkość do zagłady, odbudują już NIE ją, a nową "naukę totaliztyczną". Problem jednak będzie wówczas polegał na tym, że nawet nowa "nauka totaliztyczna", jeśli będzie istniała i działała bez jakiejś konkurencji, z czasem też obrośnie w "korupcję" - obecne problemy po jakimś czasie zaczną się więc od nowa. Dlatego najkorzystniej by było, aby już obecnie ludzie jednak na chwilę zaprzestali owego pasywnego oglądania telewizji i opychania się kanapkami, oraz już teraz stworzyli nową "naukę totaliztyczną" - kiedy jeszcze stara nauka NIE została zniszczona (tak że obie te nauki, działając już w sytuacji konkurencji ze sobą powstrzymywałaby się nawzajem przed popadnięciem w korupcję, a stąd pracowicie zmierzałyby ku dobru całej ludzkiej cywilizacji). Wszakże powołanie takiej nowej nauki wcale NIE jest trudne. Wystarczy aby w jakimś kraju, np. w Polsce, na początek otworzyć choćby tylko jedną państwową uczelnię wyższą, która zatrudniłaby wyłącznie naukowców już praktykujących filozofię totalizmu i stąd zdolnych do zdania "egzaminu wstępnego" ze znajomości tej filozofii, a także aby we wszystkich uczelniach i szkołach średnich kraju zacząć balansować obecną dysproporcję w ateistycznym nauczaniu poprzez podjęcie obowiązkowego nauczania filozofii totalizmu oraz mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #B3 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm" omawiającej film z YouTube o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" (aktualizacja owej strony datowana 1 czerwca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "portfolio_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "portfolio_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/portfolio_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/portfolio_pl.htm

http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm

http://soul.frihost.org/portfolio_pl.htm

http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "portfolio_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/portfolio_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/god_proof_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #272). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

 

03:51, totalizm
Link
środa, 25 maja 2016
#271E: Invitation to view 35 minute long film "Dr Jan Pajak portfolio" already available in YouTube (po polsku poniżej)

Motto: "Seeing is believing."

All people interested in the content of this blog, or interested in futuristic discoveries and inventions, are invited to watch the approximately 35 minute long free film produced by Dominik Myrcik and entitled "Dr Jan Pajak portfolio". As many as three language versions of the film are already available on www.youtube.com since 5 May 2016 at the following addresses:
the English version at www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 ,
the Polish language version at www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ,
while the German version at www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 .

Of course, to run and to watch this excellent film does NOT require to remember nor to copy the above links, but just suffices that to the separate searching window which shows up in the top part of each www.youtube.com web page, one enters the title of this film used as searching keywords - i.e. one enters the title "Dr Jan Pajak portfolio" (but typed without quotes).

Although the film can be viewed via any device connected to the Internet and having access to YouTube (including personal computers - PCs), the most beneficial way to watch it would be on a big screen of modern TV set - if only one has such a possibility. The reason is that this film is produced in a high resolution (HD) and a high quality (HQ), and has excellently designed colours and sounds. In turn these qualities can be fully appreciated on big screens (although some small personal computer also may have good screens). Therefore, due to large modern screens and good quality speakers, one can experience and appreciate best the artistry of its images and sounds, and see how realistic the story of it is, and how wonderfully designed and executed are images and animations of this film. Hence, the most beneficial for watching it would be a so-called "smart" TV which, by definition, has a direct connection with the Internet (I watch it on my 42-inch "smart" TV from LG company – i.e. the same one, for which I programmed my "playlists", for example the "playlist" available at www.pajak.org.nz/p_12fl.htm ), or would be a TV that is connected to a computer, and that computer is in turn connected to the Internet.

The film discussed here is really designed and produced superbly (after all, its production took half a year of work and lasted since November 2015 till May 2016). Thus, although those fierce enemies and critics, many of which my discoveries and scientific achievements still have, probably immediately accuse me here of bias, I believe that it is the best film presenting anyone's scientific achievements which so far has been made and placed on YouTube - if anyone believes otherwise then I challenge him or her to indicate to us any better movie of this type. In fact, I consider it to be a huge honour and pleasure for me, that so perfect film shows the most significant "milestones" of my current scientific achievements. I could NOT get a more precious gift to commemorate the occasion of my 70th birthday, than this film is!

What makes me particularly happy is that this film was designed, animated and produced by a Polish person, or more specifically by an Upper Silesian. In this way, it also proves how talented and perfectionist are those people originating from Poland. So it cannot surprise us the saying, which I described in item #E1.1 from my web page named "telepathy.htm", for some time disseminated in England and stating something along the lines "hire a Polish emigrant, and he will complete a given job four times faster and for only about one-fourth of the price of an English professional". What a pity that all this talent, knowledge and capabilities of people born and educated in Poland are now serving for other nations. Hopefully, my efforts described (in Polish), amongst others, on the web page www.pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm are to redirect to the progress of Poland these all Polish intellectual accomplishments derived from Poland, and thus over time will result in the restoration to Poland of its former moral power, size, prosperity and strength proverbially inspiring other nations from a sea to a sea.

Images of the discussed film form a perfect visual foundation for descriptions from this blog, while the emotional charge contained in them moves to depth. Thus, in connection with the explanations and evidence shared on this and on other totaliztic web pages, the film has the potential to provide that breakthrough impulse which changes the course of life of the viewer. From the feedback opinions, which about this film reached me so far, it stems quite clearly that it has just such an effect on the viewer.

The film discussed here illustrates the most important among my theories, scientific discoveries, inventions and formal scientific proofs (including the formal scientific proof that God does exist - described in detail on the web page "god_proof.htm"). However, for shortening the length of it, NO literature sources were provided, in which this my academic achievements have been described in detail, nor it provides complementary explanations, for example that all technical devices which I invented and which are illustrated on the film were already built and proven in practice that they work, and thus that their use for furthering the development of humanity is feasible and urgently needed. Therefore, to enable the people watching this film to obtain also these additional data, information and explanations, I developed already three web pages (i.e. 3 web pages in the same languages in which are prepared the three language versions of the film), on which these most vital additional explanations are provided. These three explanatory web pages the interested people can find at the following addresses: http://pajak.org.nz/portfolio.htm , http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm , http://pajak.org.nz/portfolio_de.htm , and also at addresses: http://totalizm.com.pl/portfolio.htm , http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm , http://totalizm.com.pl/portfolio_de.htm .

In order to effectively promote the film, in these three languages were also prepared very attractive graphically, two-page long colour leaflets-posters of A4 format, that illustrate content of the film. The reader can easily download any of these leaflets-posters to his/her own computer (or view it) from the above web pages that explain the film. On the other hand, after downloading a poster, the reader can e.g. print it and pin it to some notice-board available to him/her, or can send it to those amongst his/her family and friends, whose reflections the film would stimulate and cause that they start to look at the world from a slightly different angle than previously.

I wish all interested people a pleasant viewing of this film.

Let the totalizm prevail,
Jan Pajak

04:47, totalizm
Link
piątek, 20 maja 2016
#270E: How the new "totaliztic science" defines the "totaliztic karma" and its "time of return" (po polsku poniżej)


Motto: "You can avoid the outcomes of human justice, but you cannot avoid justice meted out by God - so brace yourself that the (totaliztic) karma that you have accumulated WILL BE fulfilled."

 The very concept of "karma" comes from Hinduism. Unfortunately Hinduism is NOT relying, nor uses, the scientific approach based on evidence, on quantifying and on defining - which are so strictly followed by the philosophy of totalizm and by the new totaliztic science. In addition, Hindu karma supposedly has to be returned in further reincarnations, NOT still in our present physical life, while to the returning back supposed to be subjected in it the exactly the same interactions between the exactly the same persons, NOT just consequences of the mutual interactions of these people (e.g. NOT feelings caused by human interactions like is the case in the returning of totaliztic karma described here). Thus, for example, in the Hindu beliefs, if in this life one borrows money from someone, but these money are NOT given back, then the Hindu karma is to cause that in the next life one is forced into the action of giving them back to exactly the same person. (For comparison, in the definition of "totaliztic karma" described here, if one borrows from someone else money and does NOT give them back, then after the elapse of "time of return", although still during the same physical life, one suffers some kind of loss, typically caused by a completely different person, which loss is to cause that one experiences exactly the same consequences as consequences previously experienced by the lender of money, e.g. the same feelings - although this loss does NOT need to be resulting from activities of lending money to someone.) In turn this lack of scientific approach and definition, in conjunction with the supposed return of Hindu karma only during next reincarnations, causes that the Hindu karma does NOT allow neither to scientifically detect and investigate its manifestations and way it works, nor to scientifically accumulate empirical evidence which confirms the actual existence of it and allows to decode algorithms of its actions - such as the evidence presented in item #F1 from the web page named "karma.htm" (addresses of which are provided at the end of this post). Therefore Hindu karma remains in the realm of faith, while everything that was investigated and is used by the philosophy of totalizm and by the new totaliztic science, including the totaliztic karma (and also the totaliztic nirvana), already belongs to the sphere of knowledge that previously was confirmed on various empirical evidence. So as below it will be explained here in conjunction with item #E1 of the web page named "karma.htm", as well as it is mentioned in the introduction and in item #A5 of the web page named "karma.htm", the "philosophy of totalizm" and equally strict the new "totaliztic science", define here the based on evidence concept of "totaliztic karma" in a significantly different way than the term "Hindu karma" is described at present on the basis of centuries-long passing from mouth to mouth in the Hindu spoken traditions.

 But before I present here the definition of "totaliztic karma" developed by the new "totaliztic science", I should first explain the terminology that we use to formulate this definition (preferably discussing for this purpose some simplified life example from the group of examples that are relatively typical for our times, e.g. of a teenager stealing a car from his neighbour), as well as to explain the general work of moral mechanisms, which later enforce the fulfilment of karma (e.g. on an example of action of the "moral field" described in items #C4.2.1 and #C4.2 from my another web page named "morals.htm"). After all, without explaining this terminology and the work, the reader is unable to really understand the definition of "totaliztic karma". So let us assume that we analyze the morally simplified case from real life, when a teenager just stole a car from his neighbour. This is because such a case represents a standard moral situation, when two intellects, i.e. in this case a "teenager" and a "neighbour", somehow interact with each other, thereby initiating the generation of karma and the triggering of moral mechanisms (e.g. the moral field). As I already explained this in item #B3 from the web page named "pajak_re_2017.htm" and in item #C4.2 from the web page named "morals.htm", the work of moral mechanisms always is carried out in two mutually opposite phases, namely in the short-term phase (i.e. the one which takes place mainly during the time when the intellects still interact with each other), and in the long-term phase (i.e. the one that eventuates only several years later after the so-called "time of return" elapses). In the short-term phase moral mechanisms work as if they encouraged and helped to carry out the immoral acting of people while disturbed and harmed the morally-correct acting of people - as I explained this in detail e.g. in item #B3 from my web page "pajak_re_2017.htm", or in item #F5 from my web page named "pajak_for_mp_2014.htm", while I illustrated it on examples taken from real life in items #A2, 7 from #F3, #N1, and #T7 of my web page named "solar.htm". However, in the long-term phase moral mechanisms work in opposite, i.e. they decisively reward morally correct behaviours while punish immorality - as I explained this e.g. in item #A1.1, and in (3) from item #H2 of my web page named "totalizm.htm". So in the case of car theft discussed here, which is an immoral acting, in the short-term (i.e. "judgmental") phase, the teenager accomplishes various "mock effects" of his action, that look as if they were "beneficial" for him, because they bring him various supposed (mock) benefits in all three dimensions of moral space illustrated by vectors in "Fig. #I1" from my web page named "pajak_for_mp_2014.htm". For example, in the "intellectual (X)" dimension this teenager is gaining a recognition and attention of his buddies, in the "emotional (Y)" dimension he is gaining satisfaction with the success of his theft, while in the "physical (Z)" dimension he is raking into his possession the neighbour car which allows him to ride instead of walking. (Notice here that in real life these consequences in each of these three dimensions are much more complicated. But in order to not unnecessarily complicate this example, everything I explain here very simply.) Meanwhile, with the neighbour, from whom this teenager stole the car, the situation is different. Since stealing is an immoral action, as the outcome of it the neighbour suffers losses in all these three dimensions. For example, in the "intellectual (X)" dimension the neighbour receives the bitter lesson that in the future he should heed the old Polish proverb "do today what you want to do tomorrow, leave for tomorrow what you want to eat today" and should install an alarm in his car - like his wife has long admonished him and grumbled about this matter. In the "emotional (Y)" dimension he is going through a grief and a feeling of injustice caused by the loss of the car. In turn in the "physical (Z)" dimension he must begin to walk everywhere on foot, instead of (as previously) to drive his car. Because of these losses, the mind of that neighbour sends the unwanted program of "karma" to the mind of the teenager - which the neighbour suspects of stealing. Unfortunately, despite of reporting the theft to police, the teenager is NOT accused of stealing, because he, for example, set fire to the car before the police managed to recover it and see whose fingerprints appear in it. So the time is passing. The teenager grows up into a criminal adult and maybe even he forgets about that theft. However, after around 7 to 10 years the "time of return" elapses and the moral mechanisms are kick-starting the return of that karma which was previously accumulated by the teenager. So the long-term (i.e. "rewarding" or "punishing") phase of the moral mechanisms work is triggered. In this phase, during a subsequent theft, a former teenager e.g. slips his legs and he is caught "red-handed". He gets a sentence and lands in a jail. The prison reality this time causes that he begins to feel everything that felt his neighbour which passed to him the karma for stealing the car. I mean, in the "intellectual (X)" dimension the former teenager receives a bitter lesson that the acting incompatible with what the Bible, tradition and other people require from us (e.g. the committing of theft) does NOT pay and always ends up miserably. In the "emotional (Y)" dimension he is going through a grief and a sense of injustice, because of the treatment he receives from other inmates. In turn in the "physical (Z)" dimension he must carry out an unwanted walking job, because of the educational program in his prison just uses forced labour as a tool of rehabilitation. In other words, although these are already different people and other actions that execute the fulfilment of karma in the former teenager, still after the "time of return" elapses that teenager is going through exactly the same consequences from the return of previously received karma, including the experiencing of the same feelings of the same power, as the consequences that his own action previously caused in the neighbour - i.e. in the person who originally generated that unwanted karma that was passed to him these 7 to 10 years earlier.

 To the above example I should also add a few comments. For example, that although for simplifying my explanations this example concerned an immoral action, still in actions that are morally-correct the moral mechanisms work likewise - only that all their consequences are then opposite to those described above. In addition, I should also add here that from the point of view of "karma", in the three-dimensional moral space the most important and the dominating other dimension, are "feelings (Y)". This is because mainly due to analyzing the type of experienced feelings and their power, one can empirically link the activity that generated a given karma, with the return of that karma. Therefore, although karma is just a single component out of a whole range of moral mechanisms, in analyzes of only karma one can skip axes "intellectual (X)" and "physical (Z)" and limit the consideration to "feelings (Y)" only. (Notice that outside of this post, i.e. outside of the post which defines also the "time of return", and thus which explanations refer to virtually every component of moral mechanisms, including the "moral field", I do such limiting of my consideration to only axis of "feelings (X)" both in the rest of this post and the web page named "karma.htm", as well as on other web pages that specifically refer to karma.) However, e.g. in cases of analyzing the work of "moral field" (described in items #C4.2 and #C4.2.1 from the web page "morals.htm") the omission of considering the "intellectual (X)" axis and the "physical (Z)" axis becomes almost impossible, because for the "moral field" consequences of human activities in these two axes often dominate over the axis of "feelings (Y)". Therefore, in analysis of "moral field", or any other than karma components of moral mechanisms, one always needs to take into account all the consequences that they generate for people affected by them.

 On the basis of the terminology and work of moral mechanisms illustrated and explained with the above example, the definition of totaliztic "karma" developed by the new "totaliztic science" can be expressed e.g. with the following words: "karma" is the self-implementing natural program that triggers experiencing strictly defined consequences of the intellectual (X), emotional (Y) and physical (Z) nature, which program is generated and sent by the intellect just experiencing these consequences, while is received and stored by the intellect which originally caused the experiencing of these consequences by the intellect generating this karma and thus which intellect receiving karma then becomes a carrier of that karma - wherein after the elapse of so-called "time of return" (i.e. the many years long delay in the implementation of karma) this program of karma is to cause, that its new carrier still in the duration of his/her current physical life inevitably re-lives the feedback experiences with the same consequences of intellectual (X), emotional (Y) and physical (Z) nature, which previously he/she caused in the original intellect that generated and passed to him/her this particular karma.

 In item #A1 of the web page named "karma.htm" I have explained what is the content of that natural program of totaliztic "karma". For example, the recording of feelings included into it can be considered as an emotional analogy to today's digital images sent to someone with the help of the Internet, and typically stored in a computer file with e.g. the name ending "jpg". This is because similarly as such "jpg" computer file allows to transfer the colour images from one person to another, also the natural programs of totaliztic karma automatically send the "image" of feeling that we just experience, to the person (i.e. to the so-called "intellect") about which we believe that this person caused for us the experiencing of that particular feeling. In a similar way to the passing of content of emotional axis (Y), the program of karma passes also the contents of the other two axes (X) and (Z).

 The above definition of totaliztic karma reveals also to us, that the intellect which generates a program of specific karma, has already experienced precisely the same kind of consequences (including feelings) that are embedded into given program of karma. So unconsciously the picture of these consequences (including feelings) stored in the natural program of karma, is send to the intellect, that according to the knowledge of the sending intellect is responsible for the occurrence of these consequences (including the feeling), so that also the karma receiving intellect irrevocably re-lives these consequences at a later date, i.e. after the elapse of the "time of return". (What is an "intellect", it is summarized in item #B7 on the web page named "karma.htm", while is explained in more detail in item #E2 from the web page named "totalizm.htm".)

 An interesting aspect of the irrevocability of experiencing the entire received karma still during the present physical life is that if someone is just dying, but he/she still has a lot of unwanted karma for experiencing, then his/her last days and moments are starting to be very "dramatic" - thus enabling the fulfilment of the rest of the still unfulfilled karma. In turn people that are dying but with the unfulfilled surplus of wanted karma, spend their last days and moments as that karma defines this spending for them.

 The philosophy of totalizm explains also that there are two kinds of intellects, namely (a) individual intellects, means single people, and (b) group intellects, means entire countries, nations, cities, factories, organizations, institutions, families, etc. - for details see item #E2 on the web page "totalizm.htm". Also each type of intellects conducts its own independent life, is exposed to work of moral mechanisms, affects other intellects inducing in them certain consequences (including feelings), and receives karma from these other intellects. Because of this receiving of karma from other intellects by both these types of intellects, there are as many as four cases of karma transmission. Since these cases typically have different "times of return" and different amounts of energy contained in the transmitted karma (i.e. different power of karma), in deliberations of such cases they must be mutually distinguished. And so, karma may be transferred: (i) from an individual intellect to another individual intellect (i.e. from a person to a person), (ii) from an individual intellect to a group intellect (e.g. from a person to an institution), (iii) from a group intellect to another group intellect (e.g. from a nation to another nation), and (iv) from a group intellect to an individual intellect (e.g. from a nation to a politician). What is the most important, my research to-date seems to document, that in the karma passed by the group intellects are added together (i.e. are cumulating) all the consequences (including feelings) of given type, which in this group intellect experienced all its individual participants. This in turn causes that the power of the transmitted group karma is overwhelmingly large and incomparably greater than the power of karma passed by the individual people - which fact introduces particularly dangerous consequences in all cases of transfers of (iv) type, i.e. from a group intellect to an individual intellect. For example, just such a transfer (iv) of overwhelming bad group karma often takes place in case of corrupted individual politicians, described in items #E3 and #E4 from the web page "pajak_for_mp_2017.htm". So we should NOT be surprised that these corrupt politicians often receive a group karma of so immense power, that they highly dramatically die immediately after the elapse of the "time of return" for this karma. We also should not be surprised that politicians disliked by a lot of people from the group intellect ruled by them, very quickly start to look like grimaces on faces of these people, who send karma to them (i.e. old, bitter, unhappy, etc.).

 The above should be complemented with the information, that at the present level of research it is difficult to locate the habitat of karma (i.e. a place of storing of "images" for the consequences of received totaliztic karma) and the habitat of moral mechanism which causes the return of these consequences (e.g. the return of feelings) described by a given karma. However, the to-date research of the human soul described on the web page named "soul_proof.htm" suggest that the most likely karma is stored just in the system of natural programs that make up our soul, or more precisely by the system of software that links a given soul with the souls of other intellects. On the other hand, the implementation of the karma is probably carried out by the non-connected with the soul, external moral mechanisms that form, amongst others, the "moral field".

 The concept, which in the discussed here definition of "totaliztic karma" is particularly important, is the so-called "time of return". This "time of return" is the amount of time that elapses between the action of some intellect, and the moment when moral mechanisms initiate the long-term events with which the original consequences of this action will be returned to this intellect. In other words, the "time of return" is the time after which the moral mechanisms initiate and implement relevant secondary events that "pay out" (or "correct" or "pay back" or "reward") consequences of the original action of given intellect - i.e. the actions that in another intellect caused certain consequences (e.g. feelings) and thus resulted in the receiving of karma from that other intellect (which karma after this "time of return" will cause that this other intellect is to experience various events or activities that also in it are to induce the experiencing of the same consequences returned to him/her by the karma - e.g. the same feelings). Due to the huge importance of this "time of return" for the work of all moral mechanisms (i.e. NOT only for the work of "karma" described here, but also for the work of e.g. the "moral field"), irrespective of this post, the time of return is also explained on several other totaliztic web pages, for example, in items #C4.2 and #C4.2.2 from my web page named "morals.htm".

 As for the sole fact of returning the totaliztic "karma", for which a given intellect deserved (and the return of it still during the current life of this intellect), at the present level of research there is NO slightest doubt that this return does occur with a truly computer precision. This is because if someone has eyes and ears open, on an irrevocable approach of the return of karma still in this life of a given intellect he/she is to find an entire ocean of empirical examples and evidence - the most representative examples of which I pointed out and discussed on the web page named "karma.htm", e.g. in item #F1, as well as here. What remains, however, still unknown exactly, is how much is for each category of human actions that waiting time for the return of karma, means how much is for them that "time of return". The only thing that I managed to determine so-far is that for typical cases of actions of individual intellects (i.e. for single people and for the case (i) of transferring karma from an individual intellect to another individual intellect) that "time of return" ranges from 7 to 10 years (although for some strongly disapproved by God activities can be even shorter). In turn, for group intellects (and for case (iii) of transferring karma from a group intellect to another group intellect), typically the time of return is about 10 times longer, means typically it is about 70 to 100 years. However, in special cases of actions that God earnestly combats in humans, this "time of return" is significantly reduced (speeded up), thus for activities strongly disapproved by God, e.g. for aggressive wars, the time of return can be shortened to similar length as for individual intellects (e.g. 7 to 10 years, or even less) - for details see items #B2.2 and #B2.3 from the web page named "mozajski_uk.htm", items #C4.2.2 and #C4.2 from the web page named "morals.htm", and item #J6 from the web page named "bitwa_o_milicz_uk.htm".

 That shortening (acceleration) of the time of return for some cases of group immoralities, means also that the time of return can be used even as a kind of group "indicator of the moral correctness". This is because very clearly, the more harmful in God's eyes is a given kind of group violation of moral criteria, the shorter is the time of return for cases of this violation. On the other hand, these "indicators" are tools that for people practicing the philosophy of totalizm allow to quickly check whether the action that they just intend to take is correct morally, or is immoral, and thus whether the return of karma that these actions are to generate turn out to be pleasant, or rather unpleasant . All "indicators of moral correctness" that are already identified by the new totaliztic science are described in items #C4.2 to #C4.7 from my web page named "morals.htm". The most important of them include: our conscience, moral field, moral energy, moral laws, karma, and still a few others (including the "time of return"). The use of "time of return" as another such group "indicator of the moral correctness" is explained in item #C4.2.2 from the web page named "morals.htm". In turn a list of detected so-far by the new "totaliztic science" cases of significant shortening of the "time of return" in cases of group immoralities is listed in items #B2.2 and #B2.3 from my web page named "mozajski.htm".

 * * *

 The above post is an adaptation of item #A4 from my web page (available in the English language) named "karma.htm" (updated on 20th of May 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "karma.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://totalizm.zensza.webd.pl/karma.htm

http://telekinesis.esy.es/karma.htm

http://totalizm.com.pl/karma.htm

http://soul.frihost.org/karma.htm

http://pajak.org.nz/karma.htm

 (*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "karma.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "morals.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/karma.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/morals.htm .

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #270E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com/

http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,

Jan Pajak

 

03:22, totalizm
Link
sobota, 07 maja 2016
#271: Zapraszam do oglądnięcia 35 minutowego filmu "Dr Jan Pająk portfolio" już dostępnego na YouTube

Motto: „Zobaczyć to uwierzyć.”

Wszystkich zainteresowanych przyszłosciowymi odkryciami naukowymi i wynalazkami zapraszam do gratisowego oglądnięcia około 35 minutowego filmu produkcji Dominika Myrcika o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Aż trzy wersje językowe owego filmu są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM (wersja polskojęzyczna)

https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 (wersja angielska – in English)

https://www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 (wersja niemiecka – auf Deutsch)

Ponieważ wszystkie owe trzy wersje językowe mają identyczną treść, a jedynie odmienny jezyk narracji, omawiany film może też stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla osób uczących się któregoś z powyższych trzech języków, lub dla nauczycieli owych języków.

Aby uruchomić sobie i przeglądnąć ten doskonały film wcale też NIE trzeba pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pajak portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów), poczym kliknąć na tę jego wersję językową jaką się chce oglądnąć.

Chociaż film ten daje się oglądać na każdym urządzeniu podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerach PC), najkorzystniej jest go oglądać na dużym ekranie nowoczesnego telewizora – jeśli tylko ma się ku temu możliwość. Chodzi bowiem o to, że film ten jest wykonany z dużą rozdzielczością (HD) i wysoką jakością (HQ) oraz ma wpaniale zaprojektowane kolory i dźwięk, jakich w pełni NIE daje się docenić na małych ekranikach komputerowych. Tymczasem dzięki dużym ekranom nowoczesnych telewizorów i dobrej jakości ich głośnikom można faktycznie doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków oraz przekonać się jak realistyczna jest jego fabuła, oraz jak wspaniale zaprojektowane i wykonane są jego obrazy i animacje. Stąd najkorzystniejszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty " - np. "playlista " dostępna pod adresem www.pajak.org.nz/p_12fl.htm ), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, zaś ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.

Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany, anonimowany i wykonany. Nic dziwnego, że jego wyprodukowanie zajęło aż pół roku. Chociaż więc zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go tutaj aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem już otrzymać cenniejszego od tego filmu daru dla uczczenia okazji 70-tej rocznicy moich urodzin!

Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowani i perfekcyjni Polacy są. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Ogromna szkoda, że cały ten talent, wiedza i możliwości Polaków służą obecnie obcym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie http://pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm zaowocują kiedyś przywróceniem Polsce jej dawnej mocy moralnej, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirującej inne narody od morza do morza.

Omawiany tu film ilustruje najważniejsze moje teorie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody naukowe (włącznie z formalnym dowodem naukowym, że Bóg istnieje - opisanym szczegółowo na stronie internetowej http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm ). Jednak dla skrócenia swej długości, NIE podaje on np. źródeł literaturowych na których ten mój dorobek naukowy został dokładniej opisany, czy nie podaje też istotnych wyjaśnień uzupełniających, jak przykładowo że wszystkie urządzenia techniczne jakie ja wynalazłem i jakie omawiane są na owym filmie zostały już przez kogoś zbudowane i udowodniły już w praktyce że działają, a stąd że ich wykorzystanie dla dalszego rozwoju ludzkości jest realistyczne. Stąd, aby udostępnić oglądającym ów film owe dodatkowe dane, informacje i wyjaśnienia, ja opracowałem już trzy strony internetowe (tj. 3 strony w tych samych językach w jakich przygotowane są trzy wersje językowe owego filmu), na których owe najistotniesze dodatkowe wyjaśnienia są dostarczone. Owe trzy wyjaśniające strony internetowe zainteresowane osoby mogą sobie przeglądnąć pod adresami:

http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm

http://pajak.org.nz/portfolio.htm

http://pajak.org.nz/portfolio_de.htm

a także pod adresami:

http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm

http://totalizm.com.pl/portfolio.htm

http://totalizm.com.pl/portfolio_de.htm

Aby efektywnie popularyzować ten film, w owych trzech językach przygotowane też zostały graficznie bardzo atrakcyjne dwustronnicowe kolorowe ulotki-plakaty formatu A4, ilustrujące jego treść. Te ulotki-plakaty czytelnik może łatwo sobie załadować do własnego komputera (albo oglądnąć) z powyższych stron internetowych omawiających ten film. Z kolei po ich załadowaniu może np. je wydrukować i wywiesić na jakiejś dostępnej mu tablicy ogłoszeń, lub przesłać je tym ze swojej rodziny i znajomych, których chciałby pobudzić do refleksji i do patrzenia na świat pod już nieco innym kątem niż dotychczas.

Życzę wszystkim zainteresowanym przyjemnego oglądania owego filmu.

Niech totalizm zapanuje,

Jan Pająk

 

01:33, totalizm
Link
niedziela, 01 maja 2016
#270: Jak nowa "totaliztyczna nauka" definiuje karmę i jej "czas zwrotu"

Motto: "Możesz uniknąć wymiaru ludzkiej sprawiedliwości, jednak NIE unikniesz sprawiedliwości wymierzanej przez Boga, w tym wypełnienia się (totaliztycznej) karmy jaką sobie zgromadziłeś."

Nazwę "karma" znamy doskonale z hinduizmu oraz z najróżniejszych filozofii Wschodu. Zupełnie jednak niezależnie od owych tradycji Wschodu, fizykalna teoria naukowa zwana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji" odkryła i opisała nieznany wcześniej nauce rodzaj naturalnych programów, które nasz umysł generuje i przekazuje innym ludziom za każdym razem kiedy przeżywamy jakiekolwiek uczucia, jednak za powód zaindukowania owych uczuć u siebie uważamy NIE nas samych, a owych innych ludzi. Po załadowaniu się zaś do pamięci owych innych ludzi, owe programy powodują, że po tzw. "czasie zwrotu" ci inni ludzie także zmuszeni są przeżyć te same uczucia jakie wcześniej zaindukowali w nas. Chociaż więc owe naturalne programy mogłyby zostać nazwane jakimś zupełnie nowym terminem, jednak ponieważ następstwa ich działania są bardzo podobne do działania hinduistycznej karmy, ciągle przyporządkowałem im termin "totaliztyczna karma" - tj. termin niemal identyczny do tego używanego w filozofiach Wschodu. Niemniej owa totaliztyczna "karma" wywodząca się z mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji NIE nosi dokładnie tych samych cech co karma o której nauczają nas filozofie Wschodu. Następstwa jej działania dają się bowiem badać metodami naukowymi - podobnie jak naukowo badamy działanie programów komputerowych. Działa ona także w sposób bardziej algorytmiczny - dokładnie tak jak działają programy w dzisiejszych komputerach. Stąd opisywana tutaj totaliztyczna karma stanowi istotną składową najbardziej obecnie moralnej filozofii na świecie stworzonej przez człowieka, a nazywanej filozofią totalizmu (tj. totalizmu pisanego przez "z" - aby odróżniać go od "totalitaryzmu" często błędnie nazywanego też "totalism", tyle że pisany przez "s"). Karma ta jest bowiem rodzajem algorytmicznej pamięci i mechanizmu wykonawczego dla zadziałania samoregulującego się "prawa moralnego" przez filozofię totalizmu nazywanego "Prawem Bumerangu" (hinduizm nazywa je "prawem karmy"). Dlatego zrozumienie totaliztycznej karmy posiada ogromnie istotne znaczenie dla tych ludzi, którzy zdecydują się praktykować filozofię totalizmu w swoim codziennym życiu. Niniejszy wpis wyjaśnia czym właściwie jest owa totaliztyczna "karma" zgodnie z wyjaśnieniami Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Ponadto wpis ten opisuje jak ta totaliztyczna karma działa - w tym jak działa jej tzw. "czas zwrotu". To z kolei umożliwia praktykującym totalizm układanie swojego życia w taki sposób aby karma ta działała na ich korzyść. Przykładowo, umożliwia im dokonywanie tego co wyjaśnione zostało w punkcie #C3 strony "karma_pl.htm" - czyli bardziej efektywne wygrywanie ich bitew życiowych.

Samo pojęcie "karma" pochodzi z hinduizmu. Niestety, hinduizm NIE bazuje ani używa naukowego podejścia dowodowego, ilościowego i definicyjnego jakie są surowo przestrzegane przez filozofię totalizmu oraz przez nową totaliztyczną naukę. Ponadto hinduistyczna karma jakoby ma się zwracać dopiero w następnych reinkarnacjach, a NIE ciągle w naszym obecnym życiu fizycznym, zaś zwróceniu ma w niej ulegać oddziaływanie pomiędzy tymi samymi osobami, a NIE następstwa ich oddziaływania (np. NIE uczucia spowodowane jakimś ludzkim działaniem). Stąd przykładowo w wierzeniach hinduizmu, jeśli w obecnym życiu pożyczy się od kogoś pieniądze, jednak ich NIE odda, wówczas karma ma spowodować, że w następnym życiu jest się zmuszonym do działań ich oddawania dokładnie tej samej osobie. (Dla porówania, z omawianej tu definicji totaliztycznej karmy wynika, że jeśli pożyczy się od kogoś pieniądze i ich NIE odda, wówczas po upływie "czasu zwrotu" dozna się jakiejś straty, typowo od kogoś zupełnie innego, jaka to strata spowoduje u nas dokładnie te same następstwa jakich doświadczył pożyczający, np. te same uczucia - aczkolwiek owa strata wcale NIE musi wynikać z naszych działań pożyczenia komuś pieniędzy.) Z kolei ten brak naukowego podejścia i definicji, w połączeniu ze zwracaniem się dopiero w następnych reinkarnacjach, powoduje że hinduistyczna karma NIE pozwala ani aby naukowo wykrywać i badać jej manifestacje i zadziałanie, ani też aby naukowo akumulować empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdza jej faktyczne istnienie i pozwala rozszyfrować algorytmy jej działania - w rodzaju materiału dowodowego zaprezentowanego w punkcie #F1 strony o nazwie "karma_pl.htm". Dlatego hinduistyczna karma pozostaje w sferze wiary, podczas gdy wszystko co przebadała i używa filozofia totalizmu oraz nowa totaliztyczna nauka przynależy już do sfery potwierdzonej wiedzy. Jak więc będzie to wyjaśnione tutaj w połączeniu z punktem #E1 strony o nazwie "karma_pl.htm" (adresy której przytoczyłem na końcu tego wpisu), a także jak jest to wzmiankowane we wstępie i punkcie #A5 tamtej strony "karma_pl.htm", "filozofia totalizmu" i równie jak ona ścisła "totaliztyczna nauka", definiują tu bazujące na dowodach pojęcie "totaliztycznej karmy" znacząco odmiennie od pojęcia "hinduistycznej karmy" jakie znamy obecnie ponieważ przez wieki przekazywane ono było z ust do ust przez hinduistyczne tradycje mówione.

Zanim jednak przytoczę tutaj definicję "totaliztycznej karmy" wypracowaną przez nową "totaliztyczną naukę", najpierw powinienem wyjaśnić terminologię jaką używam do sformułowania owej definicji (najlepiej omawiając jakiś uproszczony przykład życiowy z grupy przykładów relatywnie typowych dla dzisiejszych czasów, np. nastolatka kradnącego sąsiadowi samochód), a także wyjaśnić generalne działanie mechanizmów moralnych, które potem egzekwują wypełnianie się karmy (np. na przykładzie działania "pola moralnego" opisywanego w punktach #C4.2.1 i #C4.2 mojej innej strony o nazwie "morals_pl.htm"). Wszakże bez wyjaśnienia tej terminologii i tego działania, czytelnik NIE bardzo zrozumie ową definicję. I tak załóżmy, że analizujemy moralnie uproszczony przypadek życiowy, kiedy to jakiś nastolatek właśnie ukradł samochód swemu sąsiadowi. Przypadek ten bowiem reprezentuje stadardową sytuację moralną, kiedy to dwa intelekty, tj. w tym przypadku "nastolatek" i "sąsiad", oddziaływują jakoś ze sobą, inicjując w ten sposób zadziałanie mechanizmów moralnych (np. pola moralnego). Jak to już wyjaśniłem w punkcie #B3 strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm", działanie mechanizmów moralnych zawsze następuje w dwóch nawzajem przeciwstawnych fazach, mianowicie w fazie krótkoterminowej (tj. mającej miejsce jeszcze w czasie kiedy owe intelekty nadal oddziaływują ze sobą), oraz w fazie długoterminowej (tj. następującej dopiero po upływie kilkuletniego tzw. "czasu zwrotu"). W fazie krótkoterminowej mechanizmy moralne działają tak jakby sprzyjały i pomagały niemoralnym postępowaniom ludzi, zaś przeszkadzały i szkodziły moralnie-poprawnym postępowaniom ludzi - co wyjaśniam szczegółowo np. w punkcie #B3 na mojej stronie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", czy w punkcie #F5 na mojej stronie o nazwie "pajak_do_sejmu_2014.htm", zaś ilustruję przykładami wziętymi z rzeczywistego życia w punktach #A2, 7 z #F3, #N1, oraz #T7 ze swej strony o nazwie "solar_pl.htm". Natomiast w fazie długoterminowej mechanizmy moralne działają odwrotnie, tj. zdecydowanie wynagradzają moralność, zaś karzą niemoralność - tak jak wyjaśniam to np. w punkcie #A1.1, oraz w (3) z punktu #H2 mojej strony "totalizm_pl.htm". W przypadku omawianej tutaj kradzieży samochodu, która jest postępowaniem niemoralnym, w krótkoterminowej (tj. "osądzającej") fazie nastolatek osiąga więc najróżniejsze "pozorne efekty" swego działania, które wyglądają jakby były dla niego "korzystne", bowiem przysparzają mu pozornych korzyści we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni moralnej zilustrowanej wektorami na "Rys. #I1" z mojej strony o nazwie "pajak_do_sejmu_2014.htm". Przykładowo, w wymiarze "intelektualnym (X)" ów nastolatek zyskuje uznanie i uwagę swych kumpli, w wymiarze "uczuciowym (Y)" zyskuje on zadowolenie z sukcesu swej kradzieży, zaś w wymiarze "fizycznym (Z)" zagrabia on w swe posiadanie samochód sąsiada, który pozwoli mu jeździć, zamiast chodzić. (Odnotuj tutaj, że w rzeczywistym życiu owe następstwa dla każdego z tych wymiarów są znacznie bardziej skomplikowane. Aby jednak niepotrzebnie NIE komplikować tego przykładu, wszystko wyjaśniam tu w znacznym uproszczeniu.) Tymczasem z sąsiadem, któremu ów nastolatek ukradł samochód, sytuacja jest odmienna. Ponieważ kradzież jest działaniem niemoralnym, w jej wyniku ów sąsiad ponosi straty w każdym z tych trzech wymiarów. Przykładowo, w wymiarze "intelektualnym (X)" ów sąsiad otrzymuje gorzką nauczkę, aby w przyszłości zważać na staropolskie przysłowie "uczyń dzisiaj to co chcesz uczynić jutro, zostaw sobie na jutro to co chcesz zjeść dzisiaj" i aby założyć sobie alarm w samochodzie - tak jak żona w tej sprawie od dawna go napominała i mu zrzędziła. W wymiarze "uczuciowym (Y)" przeżywa on żal i uczucie krzywdy spowodowane utratą samochodu. Natomiast w wymiarze "fizycznym (Z)" musi on zacząć wszędzie chodzić piechotą, zamiast (jak uprzednio) jeździć samochodem. Z powodu owych strat, umysł owego sąsiada wysyła program niechcianej "karmy" do umysłu nastolatka - którego ów sąsiad podejrzewa o kradzież. Niestety, pomimo zgłoszenia kradzieży policji, nastolatek NIE zostaje oskarżony o kradzież, ponieważ np. podpalił ów samochód zanim policja zdołała go odzyskać i sprawdzić czyje odciski palców w nim widnieją. Czas więc upływa. Nastolatek wyrasta na dorosłego kryminalistę i być może nawet zapomina o tamtej kradzieży. Jednak po upływie około 7 do 10 lat, "czas zwrotu" mija i mechanizmy moralne zaczynają realizować karmę jaką ów były nastolatek uprzednio zgromadził. Następuje więc wówczas długoterminowa (tj. "wynagradzająca" lub "karząca") faza działania mechanizmów moralnych. W tej fazie, w trakcie jakiejś kolejnej kradzieży, byłemu nastolatkowi poślizgują się nogi i zostaje on złapany na "gorącym uczynku". Dostaje wyrok i trafia do więzienia. Więzienna rzeczywistość tym razem powoduje, że zaczyna on odczuwać wszystko to co odczuwał jego sąsiad jaki przekazał mu karmę za kradzież swego samochodu. Znaczy, w wymiarze "intelektualnym (X)" ów były nastolatek otrzymuje gorzką nauczkę, że działanie niezgodne z tym co biblia, tradycje i inni ludzie nam nakazują (np. popełnianie kradzieży) NIE popłaca i zawsze kończy się żałośnie. W wymiarze "uczuciowym (Y)" przeżywa on żal i poczucie krzywdy, u niego spowodowane traktowaniem jakie otrzymuje od innych współwięźniów. Natomiast w wymiarze "fizycznym (Z)" musi on wykonywać niechcianą pracę chodzoną, ponieważ program wychowawczy jego więzienia używa właśnie przymusowej pracy jako narzędzia rehabilitującego. Innymi słowy, chociaż są to już inni ludzie oraz inne działania jakie wyegzekwują zrealizowanie się karmy u byłego nastolatka, ciągle po upływie "czasu zwrotu" ów nastolatek przeżywa dokładnie te same następstwa zwrotu otrzymanej uprzednio karmy, włącznie z przeżyciem takich samych uczuć o tej samej mocy, jakie to następstwa uprzednio wywołało u sąsiada jego własne działanie - które oryginalnie spowodowało wygenerowanie owej niechcianej karmy przekazanej mu przez okradzionego sąsiada.

Do powyższego przykładu powinienem też dodać kilka uwag. Przykładowo, że chociaż dla uproszenia wywodów przykład ten dotyczył niemoralnego działania, w działaniach moralnie-poprawnych mechanizmy moralne postępują analogicznie - tyle że wszelkie ich następstwa są wówczas odwrotne do opisanych powyżej. Ponadto powinienem też dodać, że z punktu widzenia "karmy", w moralnej przestrzeni trójwymiarowej najważniejszym i dominującym inne wymiarem są "uczucia (Y)". Głównie bowiem właśnie poprzez analizę rodzaju przeżywanych uczuć i ich mocy daje się empirycznie powiązać działania generujące karmę, ze zwrotem owej karmy. Dlatego, chociaż karma jest tylko jedną ze składowych aż całej gamy mechanizmów moralnych, w analizach wyłącznie karmy można pominąć osie "intelektualną (X)" i "fizyczną (Z)" i ograniczać swe rozważania wyłącznie do "uczuć (Y)" - co poza niniejszym wpisem (który definiuje także "czas zwrotu", a stąd którego wyjaśnienia odnoszą się praktycznie do każdej składowej mechanizmów moralnych, w tym także do "pola moralnego") ja czynię zarówno w reszcie owej strony "karma_pl.htm", jak również w treści innych stron referujących specyficznie do karmy. Odnotuj jednak, że np. w przypadku analizowania działania "pola moralnego" (opisywanego m.in. w punktach #C4.2 i #C4.2.1 strony "morals_pl.htm") pominięcie w rozważaniach osi "intelektualnej (X)" i "fizycznej (Z)" staje się niemal niemożliwe, ponieważ dla "pola moralnego" następstwa ludzkich działań w owych osiach często dominują ponad osią "uczuć (Y)". Dlatego przy analizach "pola moralnego", czy dowolnych innych niż karma składowych mechanizmów moralnych, zawsze trzeba uwzględniać wszystkie następstwa jakie one generują dla dotykanych nimi ludzi.

Na bazie terminologii i działania mechanizmów moralnych zilustrowanych i wyjaśnionych powyższym przykładem, definicja totaliztycznej "karmy" wypracowana przez nową "naukę totaliztyczną" daje się wyrazić np. następującymi słowami: "karma" jest to samorealizujący się naturalny program pobudzający doznanie ściśle zdefiniowanych następstw intelektualnych (X), uczuciowych (Y) i fizycznych (Z), który to program jest generowany i wysyłany przez intelekt przeżywający właśnie te następstwa, zaś jest otrzymywany i zapamiętywany przez intelekt jaki oryginalnie spowodował przeżycie tych następstw przez generującego ową karmę i stąd jaki to otrzymujący karmę intelekt następnie staje się nosicielem tej karmy - przy czym po upłynięciu tzw. "czasu zwrotu" (tj. wieloletniego opóźnienia czasowego w realizacji karmy) ów program karmy spowoduje, że jej nowy nosiciel jeszcze w czasokresie swego obecnego życia fizycznego nieodwołalnie dozna zwrotnego przeżycia tych samych następstw intelektualnych (X), uczuciowych (Y) i fizycznych (Z), jakie uprzednio wywołał u oryginalnego intelektu, który wygenerował i przekazał mu daną karmę.

W punkcie #A1 strony o nazwie "karma_pl.htm" wyjaśniłem jaka jest zawartość owego naturalnego programu totaliztycznej "karmy". Przykładowo, zawarty w nim zapis uczuć można uważać za uczuciową analogię do dzisiejszego zdjęcia przesyłanego komuś cyfrowo z pomocą internetu, a typowo zapisywanego w komputerowym pliku np. o nazwie z końcówką ".jpg". Podobnie bowiem jak ów plik ".jpg" pozwala aby przesłać kolorowe zdjęcie od jednej osoby do innej, również naturalny program totaliztycznej karmy automatycznie przesyła "obraz" uczucia jakie właśnie doznajemy, osobie (tj. tzw. "intelektowi") o której wierzymy, iż to ona spowodowała u nas przeżycie tego uczucia. Podobnie zaś jak z zawartością osi uczuciowej (Y), ów program karmy przekazuje też zawartości pozostałych dwóch osi (X) i (Z).

Powyższa definicja totaliztycznej karmy ujawnia nam, że intelekt który generuje program określonej karmy, sam już przeżył właśnie dany rodzaj następstw (m.in. uczucia) w karmę tę wpisanych. Nieświadomie więc obraz owych następstw (m.in. uczucia) wpisany w naturalny program karmy wysyła on do intelektu, który według jego wiedzy jest odpowiedzialny za powstanie tych następstw (m.in. tego uczucia), aby i tamten intelekt następstwa te też przeżył w nieco późniejszym terminie, tj. po upłynięciu tzw. "czasu zwrotu". (Co to takiego ów "intelekt", streszcza to punkt #B7 poniżej, zaś wyjaśnia szczegółowiej punkt #E2 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm".) Interesującym aspektem nieodwołalności przeżycia całej otrzymanej karmy jeszcze w obecnym życiu fizycznym jest, że jeśli ktoś już umiera, a ma jeszcze sporo niechcianej karmy do przeżycia, wówczas jego ostatnie dni i chwile zaczynają być ogromnie "dramatyczne" - umożliwiając w ten sposób wypełnienie się reszty niespełnionej jeszcze karmy. Z kolei osoby umierające ale z niespełnioną nadwyżką chcianej karmy, swe ostatnie dni i chwile spędzają tak jak karma ta je definiuje.

Filozofia totalizmu wyjaśnia także, że istnieją aż dwa rodzaje intelektów, mianowicie (a) intelekty indywidualne, czyli pojedyńczy ludzie, oraz (b) intelekty grupowe, czyli całe kraje, narody, miasta, fabryki, organizacje, rodziny, itp. - po szczegóły patrz punkt #E2 na stronie "totalizm_pl.htm". Każdy też rodzaj intelektów prowadzi własne niezależne życie, jest poddany działaniu mechanizmów moralnych, oddziaływuje na dowolne inne intelekty indukując w nich określone następstwa (m.in. uczucia), oraz otrzymuje karmę od tych innych intelektów. Z uwagi na owo otrzymywanie karmy od innych intelektów przez oba te rodzaje intelektów, istnieją aż cztery przypadki jej przekazywania. Z powodu też typowo odmiennych "czasów zwrotu" oraz ilości energii zawartej w przekazywanej karmie (tj. mocy tej karmy), w swych rozważaniach przypadki te należy wzajemnie rozróżniać. I tak karma może być przekazana: (i) z intelektu indywidualnego do innego intelektu indywidualnego, (ii) z intelektu indywidualnego do intelektu grupowego, (iii) z intelektu grupowego do innego intelektu grupowego, oraz (iv) z intelektu grupowego do intelektu indywidualnego. Co przy tym najistotniejsze, dotychczasowe moje badania zdają się dokumentować, że w karmie przekazywanej przez intelekty grupowe dodają się do siebie (tj. kumulują) wszystkie następstwa (m.in. uczucia) danego rodzaju, jakie w owym intelekcie grupowym przeżyli jego indywidualni uczestnicy. To zaś powoduje, że moc takiej przekazywanej karmy grupowej jest miażdżąco duża i nieporównanie większa od mocy karmy przekazywanej przez indywidualne osoby - co wnosi szczególnie niebezpieczne następstwa w przypadku przekazów (iv), tj. z intelektu grupowego do intelektu indywidualnego. Przykładowo, taki przekaz (iv) przepotężnej nieprzyjemnej karmy grupowej często ma miejsce w przypadku korupcji indywidualnych polityków, opisywanej w punktach #E3 i #E4 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". NIE powinno nas więc dziwić, że tacy skorumpowani pojedyńczy politycy często otrzymują karmę grupową o aż tak dużej mocy, że umierają wysoce dramatycznie i natychmiast po nadejściu "czasu zwrotu" tej karmy. NIE powinno nas też dziwić, że politycy nielubiani przez sporo ludzi z rządzonego przez siebie intelektu grupowego bardzo szybko zaczynają wyglądać tak jak grymasy na twarzach owych ludzi, którzy przesyłają im swoją karmę (tj. staro, zgorzkniale, nieszczęśliwie, itp.).

Powyższe warto też uzupełnić informacją, że na obecnym etapie badań trudno jest umiejscowić siedlisko karmy (tj. miejsce zapamiętywania "obrazów" następstw otrzymywanych w totaliztycznej karmie) oraz siedlisko mechanizmu moralnego, który powoduje urzeczywistnienie zwrotu następstw (m.in. zwrotu uczuć) opisanych daną karmą. Jednak dotychczasowe badania ludzkiej duszy opisanej na stronie o nazwie "soul_proof_pl.htm" sugerują, że najprawdopodobniej karma jest przechowywana właśnie przez system naturalnych programów składających się na naszą duszę, a ściślej przez system programów linkujących daną duszę z duszami innych intelektów. Z kolei realizacja karmy zapewne jest dokonywana przez niezwiązane z duszą, zewnętrzne mechanizmy moralne formujące też m.in. "pole moralne".

Pojęciem, które w omawianej tu definicji "totaliztycznej karmy" jest szczególnie istotne, to tzw. "czas zwrotu". Ów "czas zwrotu" jest to ilość czasu jaki upływa pomiędzy danym działaniem jakiegoś intelektu, a chwilą kiedy w długim terminie mechanizmy moralne zainicjują zdarzenia jakimi oryginalne następstwa tego działania będą owemu intelektowi zwrócone. Innymi słowy, jest to czas po jakim mechanizmy moralne zainicjują i zrealizują odpowiedne wtórne zdarzenia, które "wypłacą" (lub "skorygują" albo "zwrócą" czy "wynagrodzą") następstwa oryginalnego działania danego intelektu - tj. działania jakie u innego intelektu wywołało określone nastepstwa (m.in. uczucia) i stąd spowodowało otrzymanie od tego innego intelektu karmy, która po owym "czasie zwrotu" spowoduje, że dany intelekt doświadczy jakichś zdarzeń lub działań jakie też zaindukują w nim przeżycie owych zwracanych mu karmą następstw (m.in. uczucia). Z uwagi na ogromnie istotne znaczenie owego "czasu zwrotu" dla działania wszelkich mechanizmów moralnych (tj. NIE tylko dla działania opisywanej tu "karmy", ale także np. "pola moralnego"), niezależnie od niniejszego wpisu, czas zwrotu jest także opisywany aż na szeregu totaliztycznych stron, przykładowo w punktach #C4.2 i #C4.2.2 z mojej strony o nazwie "morals_pl.htm".

Co do faktu zwracania się totaliztycznej "karmy", na którą dany intelekt sobie zasłużył (i to jej zwracania się jeszcze w bieżącym życiu tego intelektu), na obecnym poziomie badań NIE ma już najmniejszej wątpliwości, że zwracanie to następuje z iście komputerową precyzją. Jeśli bowiem ktoś ma oczy i uszy otwarte, na nieodwołalne nadchodzenie tego zwracania się karmy jeszcze w obecnym życiu danego intelektu znajdzie aż cały ocean empirycznych przykładów i materiału dowodowego - najbardziej reprezentacyjne z których wskazałem i omówiłem w tym wpisie i na stronie "karma_pl.htm", np. w jej punkcie #F1. Czego jednak narazie ciągle dokładnie NIE wiadomo, to ile wynosi dla poszczególnych kategorii ludzkich działań ów czas oczekiwania na zwrócenie się danej karmy, czyli ile wynosi dla nich ten "czas zwrotu". Jedyne co dało się ustalić, to że dla typowych przypadków działań ów "czas zwrotu" dla indywidualnych intelektów (tj. dla pojedyńczych ludzi i dla przekazu karmy (i) z intelektu indywidualnego do innego intelektu indywidualnego) wynosi od 7 do 10 lat. Z kolei dla intelektów grupowych (i dla przekazu karmy (iii) z intelektu grupowego do innego intelektu grupowego) typowo ten czas jest około 10 razy dłuższy, czyli typowo wynosi około 70 do 100 lat. Jednak w szczególnych przypadkach postępowań jakie Bóg usilnie zwalcza u ludzi, ten "czas zwrotu" ulega znaczącemu skróceniu (przyspieszeniu) - po szczegóły patrz punkty #B2.2 i #B2.3 strony "mozajski.htm", punkty #C4.2.2 i #C4.2 na stronie "morals_pl.htm", czy punkt #J6 na stronie "bitwa_o_milicz.htm".

Owo skracanie (przyspieszanie) czasu zwrotu dla niektórych przypadków grupowych niemoralności, oznacza także, że czas zwrotu może też być używany nawet jako rodzaj grupowego "wskaźnika moralnej poprawności". Wyraźnie bowiem, im bardziej szkodliwy jest w oczach Boga jakiś rodzaj grupowego łamania kryteriów moralnych, tym krótszy jest czas zwrotu dla przypadków tego łamania. Tymczasem owe "wskaźniki" są to narzędzia jakie osobom praktykującym filozofię totalizmu umożliwiają szybkie sprawdzenie, czy działanie które osoby te zamierzają właśnie podjąć jest poprawne moralnie, czy też niemoralne, a stąd czy zwrot karmy jaką działania te wygenerują okaże się przyjemny, czy też raczej nieprzyjemny. Wszystkie już poznane "wskażniki moralnej poprawności" są opisane w punktach #C4.2 do #C4.7 mojej strony o nazwie "morals_pl.htm". Do najistotniejszych z nich totalizm zalicza: nasze sumienie, pole moralne, energię moralną, prawa moralne, karmę, oraz kilka jeszcze innych (włącznie z "czasem zwrotu"). Użycie "czasu zwrotu" jako kolejnego takiego grupowego "wskaźnika moralnej poprawności" wyjaśniłem dokładniej w punkcie #C4.2.2 owej strony "morals_pl.htm". Z kolei wykaz dotychczas wykrytych przez nową "naukę totaliztyczną" przypadków znacznego skracania "czasu zwrotu" w przypadkach grupowych niemoralności wyszczególniłem w punktach #B2.2 i #B2.3 swej strony o nazwie "mozajski.htm".

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację wstępu i punktu #A4 z mojej strony o nazwie "karma_pl.htm" (aktualizacja z dnia 1 maja 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "karma_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "karma_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://totalizm.zensza.webd.pl/karma_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/karma_pl.htm
http://totalizm.com.pl/karma_pl.htm
http://soul.frihost.org/karma_pl.htm
http://pajak.org.nz/karma_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "karma_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "morals_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/karma_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #270). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

03:25, totalizm
Link
środa, 20 kwietnia 2016
#269E: Why corruption turns wealth into a "hellhole" and how it explains the reality which surrounds us (po polsku poniżej)

Motto: "Only these ones who can see may also learn and become able, unfortunately, although all look, only a few exceptions can see."

#E1: The word "corruption" is one of those "dirty words", which it is dangerous to even say nowadays, and thus regarding which the official science is simply too afraid to lead e.g. quantitative research or research on a specific and clearly named country, nation, city, office, institution, etc. Thus, in spite that in official publications we still can read e.g. that "corruption is the abuse of public office to obtain private benefits", actually about the subject of corruption almost nothing useful is officially known. For example, officially still we do NOT know (though my philosophy of totalizm and the philosophy of parasitism already reveal it since a long time) what this corruption really is, or to what it boils down, what is the actual mechanism that develops corruption, nor how to detect which "group intellects" (i.e. which countries, cities, offices, institutions, etc.) are already dangerously corrupt and what percentage of advancement their corruption has already reached. (And hence, how close they already are to the outbreak of rebellion, social unrest, a bloody revolution, civil war, or to being destroyed by natural cataclysms.) Also none country of the today's world knows what percentage of its national income is actually squandered due to corruption - although according to my (extremely rough) estimates, these are already astronomical sums. (For example, estimating the situation on the basis of findings of the philosophy of totalizm and the level of advancement of the philosophy of parasitism, I personally believe that in today's world there is no longer a country left that would squander due to corruption less than one-third of its entire national income. So how many new jobs could be created from these money, and how much new housing, roads, bridges, streets, subways, inventions, and other projects for facilitating human lives could be accomplished with them - what a different and better world would then be. What is even worse, it seems that there are already countries that reached 100% of their national income squandered on corruption, and even are countries which squander on corruption more financial resources than they generate - thus which have been living at the expense of some other countries for a long time, and which therefore will never be able to repay their debts.) In addition to this, because of the official ignoring of the philosophy of totalizm, the present official orthodox science still cannot explain "what criteria in general terms allow to distinguish every corrupt behaviour from a similar behaviour that is morally and socially correct", and thus the science is still unable to indicate "when" and "where" corruption begins, "how" it is driven, and "in what way" or "how" people would be able to eliminate corruption. On the other hand, the getting to know answers to these, and to similar, questions would be beneficial for virtually everyone. After all, consequences of corruption adversely affect the fate of everyone who comes within range of corrupt activities. Furthermore, at the end of every case when corruption gets out of control, always is awaiting a disaster - e.g. bloody riots, revolution, civil war, natural cataclysm, etc. After all, when the so-called "time of return" elapses, this disaster is eliminating from the life and from further corruptive influence on people every group intellect, which previously has already reached 100% of the level of corruption, and which despite of the warnings that it received, did NOT change its behaviour. On the occasion of this elimination, such a disaster unleashes also a veritable hell for the people from a given group intellect, and for their neighbours, as well as for other group intellects which helped it to reach such 100% level of corruption. (For explanation what is this "time of return" - see item #C4.2 from the web page named "morals.htm", or item #A4 from the web page named "karma.htm".) Thus, the learning of useful and correct knowledge about corruption becomes the major key to our understanding of reality in which we all live today, and also the key to improving the situation of the participants of each "group intellect" in existence - i.e. the situation of each country, city, office, institution, organisation, political party, etc. This is because corruption displays special attributes, the existence of which a majority of people do not realize. For example, "corruption is a kind of collective addiction" that is almost impossible to eradicate, and thus carriers of corruption must first become extinct for the corruption to really disappear. In addition, "absolutely every person who is a member of a corrupted 'group intellect' is both, a short-term beneficiary and a long-term victim of corruption" - only that the corrupted people on high positions do NOT know about the actual work of moral mechanisms, which mechanisms, after the elapse of "time of return", issue the bill to corrupted people for whatever was being done - for examples see items #B2 to #B2.3 from the web page named "mozajski_uk.htm", or item #C1 from the web page named "stawczyk_uk.htm".

The reason because of which the official science is unable to answer the questions posed above, is that in the scientific definitions of corruption always is missing the corruption-free standard, which would make it possible to determine the amount or the level of corruption, and the reason for corruption in every group intellect. Hence, so-far the science could only compare (although in practice it is too afraid to do so) levels of corruption in selected group intellects - although it still would NOT know how high is already the level of corruption in the intellect used as the basis for such a comparison. However, the corruption-free standard exists for over 2000 years - it is the Bible. Therefore, in the totaliztic definition of corruption, quoted in item #E3 of this post and in item #E3 from the web page named "pajak_for_mp_2017.htm" (addresses of which are provided at the end of this post), the Bible has been used as such a corruption-free base standard - starting from which now it is possible e.g. to calculate a percentage increase of corruption, or to indicate the source of corruption for every group intellect. Unfortunately, because the official science lies to the humanity that God supposedly does NOT exist, in analyzes of corruptions this science cannot use the Bible as such corruption-free base standard. Thus, if the official science does NOT change its stand regarding God, then it practically never will be able to learn nor to disseminate the truth about corruption, nor e.g. to track the percentage changes in the level of corruption from each country (and hence to predict the long-term fates and downfalls of each country). Fortunately, the new "totaliztic science" already learned this truth and disseminates it, making it available, amongst other, in the further items #E2 to #E5 from this post and from "part #E" of the web page named "pajak_for_mp_2017.htm".

In spite that the official science lies to the humanity when claiming that God supposedly does NOT exist, God with an iron hand controls everything that happens on Earth and throughout the entire universe. It is also God (NOT people) that corrects the rise of corruption and corrects also any other departures of individual people and group intellects from the compliance with the requirements described in the Bible. It is this correcting that, amongst others, causes what this post (and also what "part #E" of the web page named "pajak_for_mp_2017.htm") tries to realise and to explain, namely that "every group intellect which reaches 100% of the level of corruption is eliminated from the life" and thus also from further corruptive influence onto people. Of course, this elimination is carried out in a way that is NOT pleasing at all to the human participants in this group intellect. So if from item #E2 of this post (or web page "pajak_for_mp_2017.htm") the reader learns about the fact of eliminating the group intellects corrupted already in the entire 100%, while from the signs of advancement of corruption described in item #E3 of this post (or the web page named "pajak_for_mp_2017.htm") the reader is to work out which group intellects already reached these 100% in the level of their corruption, then the events that currently are taking place in the world today, and also these that will soon come, begin to be much more understandable for him or for her.

For the explaining of most important matters linked to corruption, devoted are all items #E1 to #E5 of this post (and all items from "part #E" of the web page named "pajak_for_mp_2017.htm"). Thus firstly, already in next item #E2 is described "why" the lie of official science concerning the most fundamental for the humanity matter of the existence of God, unleashed among people a frenzy of intensifying corruption throughout the entire world today, and is also explained how corruption is punished by moral mechanisms - in this number is explained the process of elimination from life (by "self-regulatory" moral mechanisms) the corrupt group intellects that already reached 100% in the level of their corruption. Then, in item #E3 is provided the totaliztic definition of corruption and are explained its main attributes and signs - including signs of the achievement of 100% level of corruption - which level triggers the total elimination of a given group intellect from life and from further corruptive influence onto people. Further item #E4 provides examples of most common types of political corruption and explains how these types function. While item #E5 explains what would be required from people if they themselves would attempt to voluntarily control corruption - which attempt would protect many amongst them from a premature loss of whatever is the most precious to them.

To summarize the above, the role of "corruption" in the world today can be compared to the role of "friction" (or "gravity") in physics. Thus, after learning about corruption and about real mechanisms of its work, one begins to also understand the work of reality that surrounds us today. (This understanding is similar to the understanding of how "friction" or "gravity" impacts the work of our physical world.) This in turn, combined with the knowledge of work of moral mechanisms and moral laws, which are summarized already in next item #E2 of this post (or the web page named "pajak_for_mp_2017.htm"), not only allows us to understand the phenomena which currently are taking place in the world, but also allows us to predict what will happen in the not-so-distant future to selected group intellects after the required "time of return" is to elapse for them. Thus, although clarifying of truths about corruption in the objective and general manner is nowadays very difficult and still is associated with certain risks even if these truths are presented without referring to any specific countries or leaders in existence, still as a "totaliztic scientist" who is aware of the truth on this subject and who is remembering the totaliztic principle that "knowledge is responsibility", I am trying generally and objectively explain this truth in this post (and in "part #E" from the web page named "pajak_for_mp_2017.htm"). I do hope that this explanation will cause that we all are to only benefit from it. So let's start from the very beginning.

#E2 to E5: In order to read the remaining items #E2 to #E5 of this post, please have a look at items #E2 to E5 of the page named "pajak_for_mp_2017.htm" - items #E1 to #E5 of which (web page) are the source for content of this post.

* * *

The above post is an adaptation of items #E1 to #E5 from my web page (available in the English language) named "pajak_for_mp_2017.htm" (updated on 10th of April 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "pajak_for_mp_2017.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_for_mp_2017.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://soul.frihost.org/pajak_for_mp_2017.htm
http://pajak.org.nz/pajak_for_mp_2017.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "pajak_for_mp_2017.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "morals.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/pajak_for_mp_2017.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/morals.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #269E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

02:04, totalizm
Link
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 53