Archiwum
Tagi
RSS
sobota, 01 października 2016
#276: Wersety Biblii zakazujące stawania jako kandydat w wyborach rządzowych oraz prób "odgórnego" naprawiania świata

Motto: "Jedynym powodem dla którego NIE zarzucałem ochotniczo uprzednich prób wystawiania swej kandydatury w wyborach, było iż NIE znałem jeszcze wersetów Biblii jakie nam to nakazują."

W dniu 17 września 2017 roku w punkcie #J1 swej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" (adoptowanym do tego wpisu też jako punkt #J1 poniżej) opublikowałem korekcję mojej uprzedniej decyzji aby aktywnie pomagać ludzkości. Z moich badań wynikało bowiem, że ludzkość błądzi coraz niebezpieczniej i stąd potrzebuje mojej pomocy. Owo moje pomaganie, w moim niedoskonałym i omylnym ludzkim zrozumieniu obecnej sytuacji, miało polegać na wystawianiu swej kandydatury w wyborach do władz, zaś w przypadku zostania demokratycznie wybranym, na próbach wykorzystania mojej wiedzy i doświadczenia życiowego w celu "odgórnego" udoskonalania systemu demokratycznych rządów (np. dodaniem do wszelkich decyzji rządowych wymogu sprawdzania owych decyzji pod względem ich zgodności z kryteriami moralności). Obecna korekcja tamtej decyzji stwierdza jednak, że bazując na wyraźnym nakazie zawartym w Biblii (aby zamiast aktywnie angażować się w sprawy świata fizycznego, raczej aby starać się separować od owych spraw świata), a także bazując na ogromnie ważnym totaliztycznym ustaleniu opisanym w punkcie #L1 autobiograficznej strony "pajak_jan.htm" (aby każde swoje istotne postępowanie konsultować z treścią Biblii), zdecydowałem że zaniecham wszelkich dalszych prób wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach do władz. Ta korygująca moje uprzednie zamiary decyzja, została dokładnie wyjaśniona w owym punkcie #J1 oraz w całej "części #J" niniejszego wpisu oraz strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" z której wpis ten został adoptowany.

 

#J1. Wersety Biblii jakie nakazują separować się od świata, czyli m.in. NIE zajmować żadnych stanowisk politycznych czy urzędów społecznych, z użyciem autorytetu i mocy których "odgórnie" i "na siłę" możnaby próbować "uszczęśliwiać" ludzi:

Dzięki zbiegowi okoliczności jaki opiszę w punkcie #J2 poniżej, pod koniec sierpnia 2016 roku moja uwaga została zwrócona na kilka wersetów z Biblii, jakie m.in. nakazują odseparowywanie się od świata, czyli w moim zrozumieniu odnoszą się też m.in. do sprawy angażowania się w polityczne i publiczne pozycje w rodzaju stanowisk we władzach kraju. Po dokładnym przemyśleniu owych wersetów z punktu widzenia tego co wyjaśniam szczegółowiej w punkcie #L1 swojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", w dniu 17 września 2016 roku dopisałem do swej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" (i natychmiast opublikowałem) nowy "wstęp" oraz niniejszy punkt #J1 wraz z całą powtórzoną tu jej "częścią #J". Informuję w nich wszystkie zainteresowane osoby jak treść owych wersetów z Biblii zmieniła moje stanowisko w sprawie dalszego angażowania się w wysiłki "odgórnej" naprawy szybko obecnie pogarszającej się sytuacji bliźnich, poprzez wystawianie swej kandydatury w wyborach do władz kraju, zaś w przypadku gdybym został wybranym - poprzez bazujące na wypełnianiu kryteriów moralnych udoskonalanie zasad demokratycznego rządzenia oraz procesu podejmowania decyzji rządowych. Zacznijmy więc od przytoczenia tu treści owych zmieniających moje postępowanie i poglądy wersetów Biblii. Oto one:

"Pierwszy List św. Jana Apostoła", wersety 2:15-17, cytuję: "Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki."

"Drugi List do Koryntian", wersety 6:14-18, cytuję: "Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma współnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący."

"List św. Jakuba Apostoła", werset 4:4, cytuję: "Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga."

Wróćmy jednak do omówienia reakcji jaką u mnie wywołało poznanie treści powyższych wersetów Biblii. Mianowicie, ja empirycznie badam wszelkie dotychczas niewyjaśnione tajemnice otaczającej nas rzeczywistości, z jakimi los mnie zetknął. Badania te jednak prowadzę z filozoficznego podejścia "a priori" ignorowanego przez oficjalną naukę - tak jak nakazuje to nam nowa "nauka totaliztyczna" referowana też m.in. w punkcie #J5 niniejszego wpisu i strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", zaś najdokładniej opisana m.in. w punktach #C1 do #C6 mojej strony o nazwie "telekinetyka.htm". Za jedno zaś z naistotniejszych moich ustaleń, do jakich doprowadziło mnie prowadzenie badań metodami owej "totaliztycznej nauki", uważam to jakie szczegółowo wyjaśniłem w owym punkcie #L1 ze swojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm". Ustalenie to stwierdza, że każdą co bardziej istotną sprawę i decyzję życiową należy konsultować z treścią Biblii. Wszakże treść Biblii została zainspirowana przez samego Boga aby wyjaśniała nam zasady moralnie-poprawnego postępowania w praktycznie każdej istotnej dla ludzi sprawie życiowej. Jednocześnie Biblia jest też jedyną księgą na Ziemi, która zawiera w sobie prawdę i tylko prawdę. Tyle tylko, że jako księga której zrozumienie jest bezpośrednio kontrolowane przez samego Boga, zaś zawarte w niej prawdy są udostępniane tylko tym, co do ich poznania już duchowo dorośli, Biblia posiada "magiczną moc" aby NIE otwierać swej treści do zrozumienia ani przez ateistów, ani przez leniwców którzy NIE zapracowali sobie jeszcze na poznanie jej prawd.

Do istotnych spraw jakim ostatnio poświęciłem sporo swej uwagi i badań, zaliczałem też moje wysiłki aktywnego włączenia się do prób szybkiego i efektywnego, bo "odgórnego", naprawienia sytuacji ludności mojego kraju (i moich bliźnich), poprzez umożliwienie im aby demokratycznie wybrali mnie do władz kraju, stwarzając w ten sposób precedens i możliwość takiego usprawnienia systemu demokratycznego rządzenia, aby w swych decyzjach system ten zaczął kierować się kryteriami moralnymi. Wyniki moich badań i aktywnych działań w tej właśnie sprawie jedynie w języku polskim opublikowane zostały już na następujących stronach (a pamiętać trzeba, że każda z tych stron ma też swoją wersję angielskojęzyczną): "pajak_do_sejmu_2014.htm", "pajak_na_prezydenta_2015.htm", "pajak_na_prezydenta_2020.htm", oraz "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". W chwili też kiedy usłyszałem treść powyższych wersetów, zajęty byłem właśnie przygotowaniami do zorganizowania w Nowej Zelandii politycznej partiii bazującej na kryteriach moralnych i na zasadach totalizmu, o nazwie "Totalizm Party of NZ" - jaką to partię opisałem nieco szerzej w podpisie pod "Rys. #J1" ze strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". Jednak treść wersetów Biblii omówionych na początku tego punktu #J1 nagle mi uświadomiła, że faktycznie to Bóg wcale sobie nie życzy, abym aktywnie angażował się w próby jakiegokolwiek "odgórnego" naprawiania sytuacji dzisiejszych ludzi. Jako zaś były podporucznik polskiej armii, a także jako omylny i niedoskonały człowiek, ja doskonale rozumiem i respektuję fakt, że z punktu widzenia planów naszego Boga, stwórcy i jednocześnie nadrzędnego dowodzącego całą ludzkością, sytuacja w każdej sprawie może wyglądać zupełnie inaczej niż z mojego punktu widzenia niedoskonałego i omylnego człowieka. Dlatego po dokładnym przemyśleniu powyższych wersetów Biblii, doszedłem do wniosku, iż faktycznie odnoszą się one także do moich prób aktywnego włączenia się do "odgórnego" naprawiania świata. Stąd zadecydowałem, że zdyscyplinowanie wypełnię nakaz owych wersetów Biblii i natychmiast zaniecham wszelkich dalszych prób wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach. Po podjęciu zaś tej trudnej decyzji, przygotowałem wstęp, punkt #J1 (powtórzony tu w niniejszym wpisie), a także całą resztę "części #J" strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" - w jakich decyzję tę opublikowałem już w dniu 17 września 2016 roku. W jakiś czas później ów wstęp i całą "część #J" zamierzałem przetłumaczyć też na język angielski aby opublikować je także na swej angielskojęzycznej stronie "pajak_for_mp_2017.htm" dotyczącej mojego ewentualnego udziału w nadchodzących wkrótce nowozelandzkich wyborach 2017 roku.

 

#J2. Historia podjęcia opisywanej tu mojej decyzji o zaniechaniu dalszego wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach:

W Nowej Zelandii istnieje religijny kanał telewizyjny o nazwie "Firstlight", do jakiego ja mam darmowy dostęp na swoim telewizorze. Kanał ten jest prowadzony przez amerykański "Kościół Siódmych Adwentystów". Stąd często zawiera on programy jakie analizują prawdy, które Bóg stara się nam ujawnić treścią Biblii - jednak na osobiste wyszukiwanie i rozszyfrowywanie których to prawd, przy równoczesnym prowadzeniu moich pracochłonnych empirycznych badań naukowych, rzadko mam wymagany czas. Chociaż więc urodziłem się w katolicyźmie i stąd moje tradycje kulturalne i rodzinne nakazują mi praktykować katolicyzm - tak jak zaleca to totaliztyczna zasada "wiara plus totalizm" opisana m.in. w punkcie #J4 mojej strony "god_pl.htm", czy w punkcie #G2 z mojej strony "totalizm_pl.htm", ja lubię oglądać ów kanał "Firstlight". Wszakże bardzo precyzyjnie i naukowo omawia on treść tej samej Biblii, jaka przecież obowiązuje też i Katolików, a także omawia on nakazy, wymagania i przesłania tego samego Boga, do którego Katolicy mają kierować swe modlitwy.

W końcowej części sierpnia 2016 roku na owym kanale oglądałem wieczorem jakiś program. Nagle uderzyło mnie w słowach prowadzącego ów program, że faktycznie referuje on m.in. i do moich prób aktywnego włączenia się do wysiłków "odgórnej" naprawy sytuacji dzisiejszej ludzkości poprzez wystawianie swej kandydatury w wyborach do władz kraju. W słowach jakie ów prowadzący ten program odczytał z Biblii (tj. w słowach jakie przytoczyłem na początku poprzedniego punktu #J1), uderzyło mnie iż faktycznie to Bóg nakazuje aby separować się od świata, zamiast aktywnie angażować się w sprawy świata (tak jak ja dotychczas starałem się czynić). Owo odczucie mojego mylenia się w zrozumieniu tych spraw tak mnie wówczas poruszyło i wzburzyło, że nawet NIE zanotowałem sobie jaki to był program, kiedy był on nadawany, ani jakie wersety Biblii były w nim cytowane. Przez następny szereg kolejnych dni słowa usłyszane w owym programie nieustannie chodziły mi po głowie i zmuszały abym rewidował swe stanowisko w sprawie wystawiania swej kandydatury w wyborach. W końcu podjąłem decyzję, że muszę dokładnie przeanalizować omawiane w tym programie wersety Biblii, aby upewnić się, że faktycznie odnoszą się one także i do moich intencji i sytuacji. Jednak nie odnotowałem wówczas jakie to wersety są. Na szczęście poszukowania w Google ujawniły, że ów kościół i jego kanał telewizyjny "Firstlight" mają własną stronę internetową o adresie http://www.firstlight.org.nz/schedule/, na której publikują m.in. wykaz programów już nadanych, oraz tych jakie wkrótce będą nadane. Owo "nadążanie" owego kościoła za nowoczesną techniką ogromnie mi wówczas zaimponowało, bowiem wykazuje ono, iż "Adwentyści" są znacznie lepiej zorganizowani, dbali, pracowici i precyzyjniejsi od Katolików. Wszakże u Katolików, jak dotychczas, kiedykolwiek coś potrzebowałem, zawsze potem się okazywało, że nawet jeśli mają oni własną stronę internetową dla swej parafii czy kościoła (dla przykładu sprawdź internetowe strony kościołów opisanych na moich stronach o nazwach "sw_andrzej_bobola.htm" czy "cielcza.htm"), aktualizacja ich strony praktycznie niemal nigdy NIE nadąża za zmianami w życiu. Stąd na katolickich stronach, jak narazie, NIE znalazłem jeszcze potrzebnej mi jakiejkolwiek poprawnej i na czasie informacji, np. chociaż jedynie o takich sprawach jak daty i czasy nadchodzących nabożeństw, czy jak nazwiska i adresy emailowe właśnie urzędującego w danym kościele duszparsterstwa. Wracając jednak do omawianej tu historii, to po dokładnej analizie treści programów owych "Adwentystów" w TV, stwierdziłem że program jakiego treść tak mnie poruszyła nosił tytuł "Elvis Placer Ecumenical Red Flags" i był on nadawany ze studia w USA w piątek, dnia 26 sierpnia 2016 roku w godzinach 12:30 do 13:30 (w NZ był wówczas już wieczór). Dalsze moje poszukiwania w internecie ujawniły, że faktycznie film z całym owym angielskojęzycznym programem jest dostępny w YouTube. Następne oglądnięcie owego filmu pozwoliło mi ustalić dokładne wersety jakie ów program cytował w swych minutach od 19:35 do 23:30, zaś jakich treść przytoczyłem na początku punktu #J1 powyżej w tym wpisie.

Po ponownym dokładnym przeglądnięciu treści owych wersetów, oraz po niepowodzeniach prób znalezienia w Biblii jakichś wersetów, które czyniłby wyjątek dla prób jakim ja poświęciłem swój czas i badania, podjąłem opisywaną tu decyzję, że zdyscyplinowanie i ochotniczo wypełnię nakaz zawarty w omawianych tu wersetach, a stąd że zaniecham wszelkich dalszych swych prób "odgórnego" naprawiania sytuacji ludzkości np. poprzez kandydowanie w wyborach do władz, oraz że tę swoją decyzję opublikuję w niniejszym wpisie, oraz na stronie o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" a także na jej angielskojęzycznym odpowiedniku o nazwie "pajak_for_mp_2017.htm". Decyzję tę zdołałem opisać i po raz pierwszy tutaj opublikować już w dniu 17 września 2016 roku.

 

#J3. Jakie korzyści, zgodnie z moim wierzeniem, mogły wyniknąć z nastawionego na szerzenie moralnych sprawdzeń państwowych decyzji mojego aktywnego wystawiania swej kandydatury w wyborach do władz państwowych:

(Aby zmieścić niniejszy wpis w ograniczonej pamięci tego bloga, zmuszony byłem wyciąć z niego teksty tego punktu #J3 i następnego punktu #J4. Czytelnik może teksty te przeczytać z punktów #J3 i #J4 mojej strony internetowej o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" jakiej adresy przytoczyłem na końcu tego wpisu.)

 

#J4. Problem wyjątków:


#J5. Lekcje moralne jakie wynikają z przypadku opisanego w niniejszym wpisie i w "części #J" strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm":

Mój przypadek wynikający z niesprawdzonego uprzednio na Biblii zamiaru kandydowania w wyborach do władz - na przekór iż Biblia nakazuje aby separować się od świata (tj. przypadek opisywany powyżej w punktach #J1 do #J4 niniejszego wpisu i strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm") dostarcza nam aż szeregu lekcji moralnych. Wylistujmy więc tu chociaż najważniejsze z owych lekcji:

(A) Przykład jak sprawdzać w Biblii moralną poprawność naszych zamiarów. Dość istotną lekcją moralną jest, iż niniejszy opis mojego przypadku wskazuje dokładnie jak należy dokonywać sprawdzania w Biblii poprawności swoich zamierzonych decyzji i działań - tak jak opisałem to w w/w punkcie #L1 swej autobiograficznej strony. Przykładowo, w celu takiego sprawdzania należy: (A1) zdefiniować sobie krótkim zdaniem, lub kilkoma kluczowymi słowami, co stanowi esencję naszej zamierzonej decyzji lub działania, potem (A2) wyszukać sobie w cyfrowej wersji Biblii (np. w internecie) wersety, które zawierają słowa jakie są kluczowe dla naszego wyrażenia esencji owej istotnej decyzji lub działania jakie zamierza się podjąć, a stąd jakie należy skonsultować z treścią Biblii, następnie (A3) znaleźć wśród analizowanych wersetów te które faktycznie dotyczą naszej zamierzonej decyzji lub działania, dalej (A4) przeanalizować co odnalezione wersety Biblii nakazują na temat naszej zamierzonej decyzji lub działania, w końcu (A5) uczynić to co Biblia nam nakazuje, a NIE przypadkiem to co chciałyby uczynić nasze ludzkie ambicje.

(B) Potwierdzenie pochodzenia stwierdzeń wszystkich głównych religii świata z tego samego nadprzyrodzonego źródła (tj. od jedynego Boga). Inną lekcją, jaka też wynika z omawianego tu przypadku, jest uzyskanie dodatkowego potwierdzenia prawdy opisów z punktu #C6 na mojej stronie o nazwie "prawda.htm" - jakie to opisy ujawniają, że wszystkie dane nam przez Boga religie świata stwierdzają to samo, tyle że na odmienne sposoby, które są unikalne dla cech każdego z narodów dla jakich poszczególne religie zostały stworzone przez Boga. Innymi słowy, dodatkowe potwierdzenie, że wszystkie religie świata dane ludziom przez Boga, zawierają w sobie te same nakazy, wymagania, kryteria, itp. (NIE należy tu jednak mylić religii danych nam przez samego Boga, od kultów czy nawet religii zmyślonych sobie np. przez żądnych władzy ludzi.) Wszakże wszystkie dane ludzkości przez Boga religie świata zawierają też m.in. nakazy owego raczej sprzecznego z ludzką naturą separowania się od świata - jakiego opisowi poświęcona jest cały niniejszy wpis. Stąd w praktycznie wszystkich głównych religiach świata istniały np. ichnie odpowiedniki chrześcijańskich klasztorów - w których religijnie inklinowane osoby grupowo separowały się od świata. We wszystkich też tych religiach np. wysoce udochowione osoby indywidualnie separowały się od świata, zamieszkując w pustelniach, jaskiniach, odludziach, itp. Dla wszystkich też religii świata np. folklor ludowy wypracował opowiadania i legendy, że najmądrzejsi i najbliżsi Bogu ludzie zdolni do rozwiązywania problemów jakich normalni ludzie NIE są w stanie rozwiązać, zamieszkują gdzieś w oddalonych od ludzkich osiedli miejscach, dostanie się do których wymaga pokonania całego szeregu najróżniejszych przeszkód. Oczywiście, nasze ustalenie, które religie świata zawierają te same nakazy i wymagania, praktycznie też nam wskazuje, które z nich były ludzkości dane przez tego samego (naszego) Boga, a które np. jedynie zmyślone przez jakieś rządne władzy i sławy indywidua.

(C) Wskazanie nowego (totaliztycznego) podejścia do otaczającego nas świata, który pokonuje religijny konserwatyzm, oraz eliminuje ateistyczną arogancję, chełpliwość, błądzenie i okłamywanie. Nie trudno odnotować, że gdyby świat zamieszkiwali wyłącznie głęboko (ślepo) wierzący ludzie o dzisiejszym podejściu do wiary, wówczas zapewne nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach i NIE znalibyśmy ognia (np. patrz tzw. "paradoks wierzących" opisany w punktach #A2 i #C3 z mojej strony o nazwie "will_pl.htm"). Wszakże typowo NIE interesuje ich zdobywanie wiedzy, poznawanie tajemnic świata wokół nich, dokonywanie wynalazków, itp. - na wszystko mają bowiem standardowe odpowiedzi w rodzaju: "bo Bóg tak to stworzył", "bo Bóg tak chce", "boska wola", itp. Z drugiej strony, gdyby na świecie żyli wyłącznie ateiści o dzisiejszym podejściu do prawdy, wówczas już dawno utonęlibyśmy w kłamstwach i samozniszczylibyśmy naszą cywilizację - tak jak wyjaśniam to w punkcie #B2 swej strony "humanity_pl.htm", oraz w punkcie #B3 swej strony "portfolio_pl.htm". Wszakże z uwagi na ich arogancję, chełpliwość i usiłowanie zastąpienia Boga, Bóg uniemożliwia im poznanie prawdy o otaczającym ich świecie - o czym zresztą Bóg otwarcie nas informuje w wersetach 1:27-29 z bibilijnego "Pierwszego Listu do Koryntian"(potwierdzanych na empirycznym materiale dowodowym m.in. w punkcie #D4 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm"). Idealne więc rozwiązanie, jakie godzi rozwój wiedzy z prawdą o Bogu, jest to które promuje dopiero nowa nauka totaliztyczna opisywana w punktach #C1 do #C6 mojej strony o nazwie "telekinetyka.htm". Rozwiązanie to bazuje bowiem na empirycznych badaniach otaczającego nas świata - prawda końcowych wyników których to badań zawsze jest weryfikowana i potwierdzana na treści Biblii (tj. jedynej księgi na Ziemi, jaka potwierdza nam prawdę, i tylko prawdę, ustaloną na dowolny możliwy temat - pod warunkiem jednak, że uprzednio włożyliśmy własną energię i pracę w dotarcie do owej prawdy).

(D) Wyjaśnienie dlaczego osoby i grupy pedantycznie przestrzegające nakazów Boga, stronią od wszelkiej działalności (lub służby) politycznej, społecznej, publicznej, itp. Mnie zawsze fascynowało dlaczego istnieją osoby i grupy, takie jak "Świadkowie Jehowy", czy tzw. conscientious objectors (po polsku zwani "obdżektor") ("obdżektor" jest to osoba odmawiająca pełnienia służby wojskowej - wzmiankowałem już o niej w punkcie #A4 strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm"). które NIE tylko że stronią od działalności politycznej, społecznej, itp., ale wręcz są gotowe nawet pójść do więzienia, niż np. odbyć służbę wojskową czy choćby dotknąć karabinu. Jak się też okazuje, powodem istnienia takich osób i grup są właśnie opisywane w punkcie #J1 nakazy Boga aby separować się od świata - często dodatkowo wsparte najróżniejszymi innymi nakazami zawartymi w Biblii (np. nakazem NIE zabijaj). Ja w swych badaniach natknąłem się na wiele takich osób, często bardzo produktywnych, sławnych i czasami nawet rezydujących w pałacach monarchów, którzy jednak odmawiali pełnienia jakiegokolwiek urzędu państwowego czy politycznego. Ich przykładami może być Zhang Heng - tj. chiński wynalazca telepatycznego wykrywacza nadchodzących trzęsień ziemi (opisanego na moich stronach "seismograph_pl.htm" i "artefact_pl.htm"), a także historycznie istniejący Chińczyk, Shou Xing, który dożył wieku około 800 lat, stąd którego Chińczycy uznali potem za swego "boga długowieczności".

(E) Uświadomienie, że z naszej perspektywy trudno zrozumieć perspektywę Boga. Jest to prawdopodobnie najważniejsza z tych lekcji moralnych. Stwierdza ona, że to co my z ludzkiego punktu widzenia (a więc z perspektywy naszych niedoskonałości, błędnej wiedzy, omylności, nawyków, przeoczeń, itp.) możemy uważać np. za moralnie-poprawne pomaganie innym, faktycznie z nadrzędnego Boskiego punktu widzenia wyrażonego w Biblii może okazać się zakazywanym nam przez Boga "odgórnym" postępowaniem, jakiego podejmowanie może być działaniem niemoralnym i stąd karanym przez Boga.

(F) Ujawnienie, że z punktu widzenia Boga istnieje znacząca różnica pomiędzy "oddolnym" czynieniem dobra na rzecz indywidualnych osób (o jakie to dobro osoby te albo proszą, albo wyraźnie go potrzebują), a "odgórnego" narzucania dobra całym intelektom zbiorowym, znacząca część ludzi z jakich, dobra tego NIE chce (tj. narzucanie dobra całym państwom, narodom, miastom, fabrykom, itp.). Niestety, przy naszych zgrubnych analizach, omylnych nawykach, oraz błędach i niekompletnościach wiedzy, różnica ta jest trudna do zrozumienia, uogólnienia i uwzględnienia - chociaż ja sam na różnicę tę wielokrotnie się już natykałem, przykładowo wykładając jakąś istotną dla moich studentów wiedzę, z którą jednak owi studenci NIE chcieli się zapoznawać i uważali ją za zupełnie im zbyteczną (tyle, że w swej świadomości znaczenia tej różnicy wówczas sobie NIE uogólniłem). W takich przypadkach efektem końcowym zawsze było znaczące ześlizgiwanie się wszystkich w dół pola moralnego, oraz znacząca utrata energii moralnej przez wszystkich dotykanych taką sytuacją (innymi słowy, efektem tych sytuacji zawsze była obustronna krzywda i katastrofa). Różnica ta też uderza w zdarzeniach nieustannie mających miejsce w dzisiejszym świecie, kiedy to najróżniejsze państwa lub politycy usiłują "pomagać" innym państwom, lub politykom z innych państw, np. poprzez dostarczanie im broni i wysyłanie tam swoich armii, na przekór iż zawsze efektem końcowym takich działań okazują się być obustronne cierpienia, zło, zniszczenia, szkody, utrata poważania, wzrost wzajemnej nienawiści, ataki, agresje, terroryzm, itp. - czyli katastrofy dotykające potem wszystkie zaangażowane w to narody. To właśnie obserwując ową różnicę, w swoich opisach z punktów #F1 i #F3 strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" upominam, że jakiekolwiek "odgórne" ingerowanie przez dowolny naród lub państwo w wewnętrzne sprawy innego narodu lub państwa jest karalnym przez Boga łamaniem kryteriów moralnych - dlatego wewnętrzne sprawy każdego narodu i państwa mają prawo (i powinni) samodzielnie oraz bez żadnej ingerencji z zewnątrz rozwiązywać "oddolnie" wyłącznie ci jego obywatele, którzy długoterminowo zamieszkują terytorium tego narodu lub państwa. (Odnotuj tu moje podkreślenie słów "długoterminowo zamieszkują" - ponieważ w Biblii natknąłem się już na sugestię, iż emigranci oraz osoby które np. uciekły za granicę z terytorium własnego narodu lub państwa dobrowolnie zrzekły się swej przynależności do swego narodu lub państwa i stąd przynależą już do narodu lub państwa w jakim aktualnie przebywają. To zaś oznacza, że ani oni sami, ani ich potomkowie, NIE mają już prawa do jakiegokolwiek ingerowania w sprawy narodu lub państwa z jakiego oryginalnie się wywodzą jednak jakiego swą ucieczką lub emigrowaniem faktycznie się zrzekli.)

(G) Wskazanie przykładu potwierdzającego esencję punktu #L1 mojej strony o nazwie "pajak_jan.htm". W tamtym punkcie z naciskiem bowiem wyjaśniałem, że jako niedoskonali i omylni ludzie my możemy ogromnie się mylić w naszej ocenie czy to co zamierzamy czynić jest moralne czy też NIE. Niniejszy punkt zaś to potwierdza. Wszakże ujawnia on, że "oddolne" czynienie dobra na rzecz indywidualnych osób, które po owo dobro do nas się zwrócą, Bóg zaleca i nagradza. Za to "odgórne" narzucanie dobra całym intelektom grupowym, sporo osób z których wcale dobra tego otrzymać sobie NIE życzy, Bóg zakazuje i je surowo karze po upływie tzw. czasu zwrotu. To właśnie z powodu istnienia takich dobrze ukrytych niuansów i różnic, jakie w naszych zgrubnych i niepełnych analizach moralnych łatwo można przeoczyć i pominąć, absolutnie każdą istotną swoją decyzję życiową i działanie warto (oraz powinno się) konsultować z treścią Biblii - tak jak to wyjaśniłem w w/w punkcie #L1 swej strony autobiograficznej o nazwie "pajak_jan.htm".

Oczywiście, w opisywanych tu zdarzeniach i sytuacjach kryje się znacznie więcej lekcji moralnych - aby jednak nadmiernie NIE wydłużać tego wpisu i strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", wyjaśniłem tu jedynie kilka najważniejszych ich przykładów. Wszakże na bazie tych przykładów czytelnik zapewne już sam będzie w stanie uświadomić sobie następne z owych lekcji.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację "wsępu" oraz "części #J" z mojej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" (aktualizacja owej strony datowana 1 października 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm

http://totalizm.com.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm

http://pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "telekinetyka.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.pl/telekinetyka.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #276). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html


Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

 

02:32, totalizm
Link
niedziela, 25 września 2016
#275E: Learning is handy from findings of people (e.g. "trailblazers"), but certainty of truth gives only content of the Bible

Motto: "Humanum est errare" (Latin: "to err is human")

In English there is a meaningful word "trailblazer". Briefly its meaning can be translated as "a maker of new tracks", while in the dictionary, "Merriam-Webster" this word is defined by the sentence "a person who makes, does, or discovers something new and makes it acceptable or popular". If you (or someone else) learns my life and scientific achievements even in such a limited extend, as that from the web page named "pajak_jan_uk.htm" or from the YouTube biographic film "Dr Jan Pająk portfolio" (that one described on my web page named "portfolio.htm"), then you/he/she must admit that I also belong to the category of just such "trailblazers" - which fact I do NOT try to hide for numerous good reasons (one of those reasons is the emphasis on my/Polish authorship of completely new ideas, so that these ideas are protected against future attempts of thefts by other than the Polish nations - as I described it e.g. in item #I7 from my web page named "mozajski_uk.htm").

The problem of "trailblazers" is that in fact they do not have anyone with whom they could consult, or to results of whom they could compare, whatever they have discovered or worked out. Hence, in my own case, in everything that I accomplished, I relied solely on my education, scientific training, experience, logical deduction, gathering and scrutinising empirical evidence from the world around us, etc. Unfortunately, as we know, all these are tools developed by the atheistic official science. Therefore these are also tools devoid of knowledge about methods and requirements of God, which in the poem "Romanticism" by the Polish poet Adam Mickiewicz are sarcastically called "lens and eye of a sage" (i.e. in the original Polish language called "mędrca szkiełko i oko"). On the other hand, since the formulation of my "theory of everything" called the Concept of Dipolar Gravity in 1985, I already know with the absolute certainty that God exists. Thus, as a scientist who know about the God's existence, now I have a duty to compare and to consult all my scientific findings with statements of God precisely and unspeakably-wisely written in the content of the Bible (after all, the content of the Bible was inspired by God Himself - as it is stated, among others, in verse 3:16-17 from the Biblical "Second Letter to Timothy"). So, since the moment when I started these comparisons and consultations of my discoveries with what the Bible says, I initiated unusual and eye opening to truths journey that I continue to this day. The outcomes of my experience from this journey I regularly have reported in my monographs and on my web pages. However, if these outcomes one would try to summarize in a single sentence, this sentence would probably read: "every human (including myself) is imperfect and fallible, so to obtain the certainty of truth, in every important to us matter we should always consult and compare whatever we learn from other people with what the Bible states (as the Bible makes available to us the absolute truth, knowledge, and laws of God)".

In this my journey through life, that opened up my eyes to truths, I experienced a huge transformation - which transformation I am to describe here. After all, a similar transformation probably experience also all those other lucky people, who already have earned the knowledge (and the recognition) of spiritual truths, which a broader understanding of my Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm opens for us. I start from reminding that before that breakthrough year of 1985, I was an atheistic scientist. In turn, the hardened habits and beliefs of any atheistic scientist is extremely difficult to get rid of. If the reader does NOT believe, then let him/her try to convince any scientist known to him/her that, for example, "the today's official science NOT only that does not know everything about the universe which surrounds us, but it does NOT know even one percent of whatever the science should know to stop lying to people" (in order to learn the evidentiary foundation for this my statement about the ignorance and mendacity of official science, see e.g. item #B3 from my web page named "portfolio.htm", item #B2 from my web page named "humanity.htm", item #D4 from my web page named "dipolar_gravity.htm", item #C4.7 from my web page named "morals.htm", or item #K1 from my web page named "tapanui.htm"). Therefore, soon after the year 1985, i.e. shortly after I personally have discovered and scientifically have proven that God does exist - contrary to all these misleading assertions by the atheistic official science claiming that supposedly there is NO God, I still believed, similarly as still believe until today the majority of professional scientists, in a whole array of disseminated by the monopolistic official science: lies, myths, false assurances, propaganda statements, political statements, bragging, nonsense, etc. In order to provide here some examples of these my former beliefs, I mention now in items that follow a few most important amongst them (although in past I believed in much more of them than I am able to indicate in this brief post here). Thus, for example, I believed that:
(1) The Bible is just of a human authorship and probably expresses only the stories of ancient shepherds and itinerant storytellers. (Today, the masterpiece of the Bible takes my breath away from the delight how a superior over the human knowledge was needed, so that the absolute truths, omni-knowledge, and the all-purpose laws could be intentionally camouflaged in the written form, which is so short, infallible, written through a remote inspiration, and confusing for arrogant people.)
(2) I also believed that during these six days of creation (about the actual existence of which confirmed my scientific discovery and proofs that God does exist after all), God probably created the physical world and the people so perfect, that the current operation and further development of the physical world and people can be carried out just by itself (i.e. without any further interventions from God).
(3) In turn, because of such a perfect creation of the physical world and the people, I also believed that God can now act like the proverbial "retired old man" only observing what is happening in the world, but interfering personally into nothing.
(4) I believed also that everything that happens throughout our physical world is governed only by immutable laws of nature and universe - of a kind of evolutionary "survival of the fittest", or the omni-prevailing "law of conservation of energy".
(5) Since my education and scientific training originated from the discipline of "Mechanical Engineering" and from one of the best universities in the world (for details see my later scientific findings about the level of academic perfection of the Wrocław University of Technology described in item #E1 from my web page named "rok_uk.htm"), in which (the discipline and the university) almost 100% of research was based on direct measurements and experiments, thus until starting my journey around the world "in search of bread" and until my close watching how scientists from other disciplines and from different universities conduct their "research", personally I believed that results of the "research" of all scientists in the world represent exclusively the correctly interpreted and unbiased outcomes of precise measurements and experiments. Thus, into the category of jokes invented by malicious people I initially ranked the funny sayings about methods of some scientists, of the kind that: the most eminent scientist is the one who can so magnify the thickness of the individual dots in his graphs with results, that through all these dots one can draw a straight line which exactly matches the wishes of person who finances his/her "scientific research". Now, however, I already know with certainty that such type of sayings are NOT jokes, but summaries of real-life truths about methods of actual behaviour of many "scientists".
(6) I believed additionally that whatever the official science has already discovered, is the truth, and therefore ignoring small errors of measurements and human mistakes, the official science states mainly and only the truth.
(7) I believed, too, that in fact the official science already managed to learn almost everything that was left for people to know.
(8) Moreover, I still continued to support then the part of my previous believes from the atheistic period of life that at least some of statements of the Bible must be missing the truth, because almost the entire content of the Bible is opposite to what has already been established empirically, and disseminated, by the official science.

Fortunately for me, this duty of scientific verification and confirmation of statements from the Bible, which I then voluntarily assumed onto myself, began to gradually break down all these my initial hardened atheistic beliefs. In this paragraph I am to compile now (also in items with the same numbers as above) my findings and results of research carried out in accordance with the "a priori" philosophical approach of the new "totaliztic science" (i.e. the science described in items #C1 to #C6 from my web page named "telekinetics.htm", and also in item #J2 from the web page named "pajak_jan_uk.htm"), which findings and results refute these false atheist beliefs that I adhered formerly and that I described in the previous paragraph. However, notice here, that the following summary of my findings and results I published in the order of their mutual implication, i.e. the order which shows which my finding or discovery resulted from which prior finding or a discovery. After all, the historical (i.e. provided in the order of their dates) listing of all my discoveries, inventions, theories and philosophies I am providing in subsection W4 from volume 18 of my newest monograph [1/5], while briefly I summed it up it in item #B1 from my web page named "portfolio.htm". Here is this new compilation:
(7) My initial belief that the official science knows almost everything collapsed already in 1985, i.e. when I was developing detailed descriptions of my Concept of Dipolar Gravity and thus when I discovered that in the universe there are also whole two different worlds with their own laws and their own content, while about the existence of these two further worlds the official science still does NOT have a clue (i.e. when I discovered that in the universe there is also the so-called "counter-world" - in which is contained our counter-material duplicate, means our spirit, and that there is also the "virtual world" - in which God lives and are stored our souls).
(8) Then, as time elapsed and my research progressed, I also discovered and confirmed for myself on empirical evidence, that every statement of the Bible which I verified on the existing evidence turned out to be the truth and nothing but the truth.
(1) In turn this my own discovery and confirmation, combined with verifications of other researchers, who also verified and confirmed the truth of the Bible claims, reassured me in the certainty that the entire Bible states the absolute truth and nothing but the truth, and thus that actually only God was able to inspire remotely the writing with human hands the holy book so completely filled up with truth and with supernatural knowledge on virtually every subject - which inspiring of content of the Bible, God does NOT hide and openly reveals it (e.g. see the Bible, "2 Timothy", verses 3:16-17).
(2) I later also discovered and confirmed that we humans are intentionally created by God as highly imperfect and fallible (for details see items #B2 and #B1.1 from my web page named "antichrist.htm") - so in order to be sure of the truth, every more important for us statement of any human researcher (including mine), it is necessary to compare and check over the content of the Bible, which is currently the only written source on Earth, which contains the absolute truth and only the truth.
(3) I also discovered and confirmed, that in fact God has pre-programmed in advance the so-called "Omniplan", in which He precisely defined the course of each even the least for us significant moment of our lives. (This "Omniplan" describe in more detail e.g. items #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm".) Thus, actually God intervenes in, and oversees of, virtually every moment of our lives - only that He makes it discreetly and in the manner described in item #C2 from my web page named "tornado.htm" - which turns out to be extremely difficult to detect by humans.
(4) In time, I also discovered and confirmed on evidence that in our physical world absolutely everything is governed by the laws intelligently devised by God and by that God programmed in a software manner (thus over the work of which laws God can freely govern). In turn because of the software pre-programming of these laws and their subordination to the will of God, God quite often temporarily changes the work of some of them to achieve in this manner results aligned with His long-term plans. Moreover, God created also a whole range of "intelligently governed" phenomena, laws and rules, which are directly subjected to His will and to methods of His work. Examples of such "intelligently governed" phenomena, laws and rules, that previously were unknown to the official science (and that are stubbornly ignored by the science even today - i.e. when I already disseminated around the world the knowledge about them), and the highly intelligent work of which clearly documents that the effects of their actions are changeable and managed directly by God, are e.g.: (1) the so-called "moral field" (described in items #C4.2 and #C4.2.1 from my web page named "morals.htm"); (2) the applicable to all humans "principle of the survival of the most moral" described e.g. in item #G1 from my web page named "will.htm" (which invalidates selectively for people the evolutionary "principle of the survival of the fittest"); and (3) the applicable to people principle that "morality is the key to everything" (while the Bible is the key to morality) described e.g. in item #A1 from my web page named "totalizm.htm". Notice here the confirmation already accomplished by my research, namely that because God makes available everything that is essential for the life of people who abide moral principles, therefore the abovementioned principle (3) stating that the "morality is the key to everything", actually invalidates erroneous scientific belief that the "energy is the key to everything" (as, according to scientific beliefs, people who have access to the required amounts of energy are then able to rob from the nature or from other people everything that they consider useful for themselves).
(5) In my globetrotting "in search of bread" I also had the opportunity to carefully look at methods of conducting "research" by representatives of disciplines other than my own and universities other than my native one. With a shock I then realized, that only a small fraction of published results of research, reports the facts established directly via measurements and experiments. In turn the majority of these results are based on actions that could be named "scientific politics and propaganda of success". This is because they boil down, among others: (a) to making of assumptions which in advance decide about the results to be achieved; (b) to interpreting of results in a way that is expected in advance; (c) to the flattery over views of those who finance given research; (d) to the avoidance of "leaning out" of the general trends and beliefs prevailing in a given discipline; (e) to the setting up for promotions and for awards, (f) to the matching the beliefs of those who then review the publication of results, etc., etc. In other words, I observationally was convinced that in modern times the results of actual measurements and experiments are the insignificant part of the published research results, while the overwhelming majority of results is that "scientific politics and propaganda of success", means ordinary scientific lies. (For example, those who honestly and objectively analyzed the degree of similarity between the DNA of monkeys and the DNA of people increasingly come to the conclusion that the similarities may be even lower than 25%, that is, from the DNA point of view people and monkeys may be genetically unrelated similarity like e.g. humans and dogs - meanwhile, scientists are telling us that genetically we supposedly are in 99% similar to monkeys, and thus that supposedly we "evolved from monkeys".) What strikes me the most in that politics and propaganda of success of the alleged "scientific research", is that the emphasis in them is clearly placed on lying that supposedly scientific results contradict the statements of the Bible.
(6) I also discovered that virtually everything officially stated and currently disseminated by the official science is a lie and an ignorant story telling - which fact of the official lying of scientists NOT only that is documented by my research described, for example, in item #B3 from my web page named "portfolio.htm", or in item #B2 from the web page named "humanity.htm", but it even is confirmed in the Bible, for example, in verses 1:27-29 from "1 Corinthians"), quote: "but God chose the foolish things of the world, that he might put the wise men to shame, and God chose the weak things of the world, that he might put the strong things to shame, and God chose the ignoble things of the world and the things looked down upon, the things that are not, that he might bring to nothing the things that are, in order that no flesh might boast in the sight of God." (For the commentary of these verses see the final paragraph from item #D4 of my web page named Concept of Dipolar Gravity). These lies of the official science rise my hair with a horror, when I realize the deadly consequences to which they lead when combined with the ignorance of today's politicians who on these lies base their most important decisions - for examples of these consequences see items #H1 to #H3 from my web page named "prophecies.htm", items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm", or see the prepared by my friend (let's call him "SJ"), the following list of current threats to humanity and to Earth caused by the irresponsibility and ignorance of today's scientists and politicians, each of which threats has the potential to cause a total destruction of entire our civilization - the quoting of these threats from the email of "S.J." dated on 27 August 2016 the reader finds in item #L1 from my web page "pajak_jan_uk.htm", addresses of which I provided at the end of this post.
To summarise this paragraph, with the passage of time I gradually discovered that all these lies, nonsense, myths, boasting, false assurance, propaganda statements, etc., in which I once deeply believed, and in which still believe NOT only professional scientists and politicians, but also the majority of ordinary people, are merely a deceptive illusion with the aid of which the monopoly of the official science leads the humanity straight toward a self-destruction, and thus if humanity do NOT repent on time and do NOT stop its sheeply following the monopolistic and badly erring science, then soon it all ends almost as bad as in the days of the biblical Great Flood.

The realizing how much the lies of the official science deviate already from the absolute truth expressed in content of the Bible, automatically raises the question: what are the reasons for which the all-powerful God allows that professional scientists deliberately disseminate such large deviations from truths? The answers to this question I provided on several of my web pages, for example in item #B3 from the web page named "portfolio.htm", or in items #B1.1 and #B2 from the web page named "antichrist.htm". In my opinion the most important for us amongst these reasons, because of which, among others, God acts, is the necessity (as the Bible puts it nicely) of "sifting the wheat from the chaff" - that is, of identifying people who either, among others, are NOT able to submit to the truth over lies, means whose sense of truth and morality has been so distorted and so devalued, that they eagerly chase enjoyable for them lies and immoralities, or who have lost their ability to distinguish between doing good and wrongdoing, treatment of others justly and harming neighbours, confronting wisdom or greatness and tripping over another stupidity and pettiness, appreciating the beauty and of looking at ugliness, etc., etc. Another important reason in my opinion is also God's need to educate for Himself an army of special kind of people whom I describe as "soldiers of God" among others in item #B1.1 from the abovementioned web page "antichrist.htm", and in item #A3 of other my web page named "humanity.htm", while to whom the Bible also refers under the name of soldiers in several of its verses - e.g. see the "Second Letter to Timothy" from the Bible, verse 2:3, quote: "As a fine soldier of Christ Jesus take your part in suffering evil." To still another among these reasons, we should also include: the inspiring of people to seek the truth through the study of both, scientific knowledge and the Bible; gathering the knowledge about God from both, the scripture and from the observation of the world that surrounds us; expanding of our knowledge with further details and with additional rules that explain whatever the Bible summarizes in a short manner - e.g. as it is described in items #A2.1 to #A2.10 from my web page named "totalizm.htm", or in items #C4.2 to #C4.7 from my web page named "morals.htm". Etc., etc.

Vladimir Lenin is credited with the saying: "trust the people, however, take the jewels for pawning". That leader of the revolution, which turned out to be the biggest, the most revolutionary, and still the only revolution which in the entire history of humanity enjoyed such a long-term success, and the range of which covered almost the entire planet, probably wanted to express with this saying the overarching idea, which could also be described with words: "people have good intentions and are trying to say what they believe is true, but because of the imperfection of human nature it always is worth to make sure that whatever others say is actually true". So if the intention of this idea is applied to learning truths by the humanity, then it could be formulated, among others, as a following rule for practicing in our everyday lives: "although normally we learn just from results of other people, but all the more important for us truths, principles and requirements we should check and confirm by comparing these human results with content of the Bible". (Note here that in such comparisons it is important both, what the Bible clearly states, and what we found that the Bible omits, or is forced to share in a disguised form. Furthermore notice, that to avoid misunderstandings everything really important the Bible repeats in at least two or three different places and in at least two or three different ways - hence to fully learn the truth we also must "compare the Bible with the Bible".)

The above rule (about the need to confirm every substantial truth on the content of the Bible) is also valid in relation to everything that I say. After all, I am also only a highly imperfect and fallible man. In addition, many of my web pages and publications were written in the days when I NOT got rid yet of that my previous "hardened scientific" atheist views. So now, when I look again through these web pages and publications, for me is tempting to make the most of them completely reworded and updated in line with my today's views (which already more closely and much better express the compliance with the content of the Bible, than the views that I adhered, for example, several years ago). However, the problem is that knowing how much and how fast my views and knowledge have been changing, I know in advance that such a work of updating would go to a waste. After all, even if I now reworded all my web pages and publications, still they would not be consistent with the views and knowledge that I am to have after some time from now - hence in the future they still would require to be reedited again. In addition, they would lose their historical layered structure. Meanwhile, the getting to know a truth is a never-ending process, NOT just a single act - and in addition every person must work out personally, alone and individually his/her way through such processes of searching for truth (after all, in facing God everyone is responsible personally and individually for what he/she has done). As such a process, the only thing necessary from the outside for its proper starting, is that someone, or something, initiated it in us, and gave to it the right direction, while then we ourselves will continue it. But if we think thoroughly about the matter, my publications of a "trailblazer", in spite of still being imperfect, and in spite that probably they still contain many mistakes, already well fulfil this capability of an initiator and direction provider for the process of one's individual searching for truths and careful studying of the Bible. After all, if someone entrust my proofs, logic, experience, examples and lists of empirical evidence, thus once enters a path of learning the truth and comparing the statements of human authorities with what states the Bible that is filled up with truths and with divine knowledge, then with the elapse of time he/she will be able to reach truths - no matter from what initial point he/she started and no matter what inaccuracies and mistakes with the elapse of time he/she detects in whatever he/she began his/her search for truths.

* * *

The above post is an adaptation of item #L1 from my web page (available in the English language) named "pajak_jan_uk.htm" - updated on 15th of September 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "pajak_jan_uk.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/pajak_jan_uk.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_jan_uk.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_jan_uk.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm
http://totalizm.pl/pajak_jan_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "pajak_jan_uk.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "immortality.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/pajak_jan_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/immortality.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #275E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

02:04, totalizm
Link
czwartek, 01 września 2016
#275: Uczenie się od ludzi (np. "trailblazerów" jak Dr Jan Pająk) jest poręczne, jednak pewność prawdy daje tylko treść Biblii

Motto: "Humanum est errare" (Łacińskie: "mylić się jest rzeczą ludzką")

W języku angielskim istnieje to wymowne słowo "trailblazer". Po polsku jego znaczenie możnaby opisać jako "wypalacz nowych szlaków". W słowniku "Merriam-Webster" słowo to jest zdefiniowane zdaniem "osoba, która wykonała, uczyniła, lub odkryła coś nowego i spowodowała, że zostało to zaakceptowane lub popularne" (w oryginale angielskojęzycznym: "a person who makes, does, or discovers something new and makes it acceptable or popular"). Jeśli też ktoś pozna moje życie i dorobek naukowy choćby w tak ograniczonym ujęciu jak na autobiograficznej stronie "pajak_jan.htm" lub jak na biograficznym filmie "Dr Jan Pająk portfolio" opisywanym na odrębnej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm", wówczas musi przyznać, że ja też należę właśnie do grupy takich "trailblazerów" - czego zresztą wcale NIE staram się ukrywać i to aż dla kilku bardzo istotnych powodów (jednym z tych powodów jest podkreślanie mojego/polskiego autorstwa gruntownie nowych idei, aby chronić te idee przed próbami przyszłych kradzieży przez inne niż Polacy narody - tak jak opisałem to np. w ostatnim paragrafie z punktu #K1.1 swojej strony "tapanui_pl.htm", czy np. w punkcie #I7 swojej strony "mozajski.htm").

Problem z "trailblazerami" polega jednak na tym, że NIE mają oni nikogo z kim mogliby kosultować, lub do wyników kogo mogliby porównywać, to do czego doszli. Stąd w moim własnym przypadku, we wszystkim do czego doszedłem opierałem się wyłącznie na swoim wykształceniu, naukowym treningu, doświadczeniu, logicznej dedukcji, obserwacji i gromadzeniu empirycznego materiału dowodowego z otaczającego nas świata, itp. Niestety, jak wiemy, wszystko to stanowi narzędzia wypracowane przez ateistyczną oficjalną naukę, a stąd reprezentuje sobą narzędzia odarte z wiedzy o metodach i wymaganiach Boga, zaś w wierszu "Romantyczność" przez Adama Mickiewicza sarkastycznie zwane "mędrca szkiełko i oko". Tymczasem począwszy od sformułowania w 1985 roku swej "teorii wszystkiego" zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, ja wiem już z absolutną pewnością, że Bóg istnieje. Jako naukowiec, mam więc też obowiązek aby obecnie wszelkie swe naukowe ustalenia porównywać i konsultować ze stwierdzeniami Boga precyzyjnie i niewypowiedzianie mądrze pospisywanymi w Biblii (wszakże treść Biblii zainspirował sam Bóg - tak jak stwierdza to m.in. werset 3:16-17 z bibilijnego "Drugiego Listu do Tymoteusza"). Z chwilą zaś kiedy podjąłem te porównania i konsultacje swych odkryć z tym co stwierdza Biblia, zainicjowałem niezwykłą i otwierającą mi oczy na prawdę podróż, którą kontynuuję do dzisiaj. Wyniki swych obserwacji z owej podróży systematycznie spisywałem w swych monografiach i stronach internetowych. Gdyby jednak wyniki te spróbować podsumować jednym zdaniem, wówczas prawdopodobnie brzmiałoby ono: "każdy człowiek jest niedoskonały i omylny (włącznie ze mną), stąd w każdej istotnej sprawie dla uzyskania pewności prawdy zawsze należy konsultować i porównywać to co dowiadujemy się od innych ludzi z tym co stwierdza Biblia (która udostępnia nam absolutną prawdę, wiedzę i prawa Boga)".

W swej podróży życiowej otwierającej mi oczy na prawdę doznałem ogromnej transformacji - jaką to transformację tu opiszę, ponieważ prawdopodobnie doznają jej też wszyscy inni ci szczęśliwcy, którzy zasłużyli już duchowo na poznanie (i uznanie) prawd, które otwiera dla nas szersze poznanie mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Trzeba bowiem pamiętać, że przed owym przełomowym 1985 rokiem byłem ateistycznym naukowcem. Zatwardziałych zaś nawyków i wierzeń ateistycznego naukowca ogromnie trudno się pozbyć. Jeśli ktoś NIE wierzy, niech spróbuje przekonać jakiegoś znanego mu naukowca, że np. "dzisiejsza nauka wcale NIE tylko, że NIE wie jeszcze wszystkiego o otaczającym nas wszechświecie, ale NIE wie nawet jednego procenta z tego co wiedzieć powinna aby zaprzestać swego chronicznego już okłamywania ludzi" (w celu poznania dowodowych fundamentów dla niniejszego stwierdzenia o niewiedzy i kłamliwości oficjalnej nauki, patrz np. punkt #B3 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm", punkt #B2 na mojej stronie o nazwie "humanity_pl.htm", punkt #D4 na mojej stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", punkt #C4.7 na mojej stronie o nazwie "morals_pl.htm", czy punkt #K1.1 na mojej stronie o nazwie "tapanui_pl.htm"). Stąd zaraz po 1985 roku, czyli zaraz po odkryciu, że na przekór tego co twierdzi oficjalna nauka, Bóg jednak istnieje, nadal wierzyłem (tak jak do dzisiaj wierzy większość zawodowych naukowców), w aż cały szereg najróżniejszych upowszechnianych przez monopolistyczną oficjalną naukę: kłamstw, bzdur, mitów, przechwałek, błędnych zapewnień, propagandowych stwierdzeń, politycznych oświadczeń, itp. Aby przytoczyć jakieś ich przykłady, wymienię tu teraz w punktach chociaż kilka najistotniejszych z nich (aczkolwiek wierzyłem wówczas w znacznie ich więcej niż tu przytaczam). I tak, przykładowo, wierzyłem wówczas, że:
(1) Biblia jest wyłącznie ludzkiego autorstwa i prawdopodobnie wyraża jedynie bajdurzenia starożytnych pasterzy i wędrownych opowiadaczy. (Dziś arcydzieło Biblii odbiera mi oddech z zachwytu, jak nadrzędnej ponad ludzką wiedzy potrzeba było, aby absolutną prawdę, wszechwiedzę, oraz wszechprawa dało się celowo zakamuflować w tak krótkiej, nieomylnej, pisanej zdalną inspiracją, oraz zwodzącej zarozumialców formie.)
(2) Wierzyłem też, że w trakcie owych 6 dni stwarzania (co których faktycznego zaistnienia utwierdziło mnie to moje naukowe odkrycie iż Bóg jednak istnieje), Bóg zapewne stworzył świat fizyczny i ludzi na tyle doskonałymi, że obecnie działanie i dalszy rozwój świata fizycznego oraz ludzi mogą dokonywać się już same.
(3) Z powodu zaś aż tak doskonałego stworzenia świata fizycznego i ludzi, wierzyłem też, że Bóg może obecnie zachowywać się jak przysłowiowy "staruszek na emeryturze" obserwując jedynie co na świecie się dzieje, jednak w nic osobiście NIE ingerując.
(4) Wierzyłem także, iż wszystkim co się zdarza w całym naszym świecie fizycznym rządzą tylko niezmienne prawa natury i wszechświata - w rodzaju ewolucyjnego "przeżywania najsilniejszych", czy wszechobowiązującego "prawa zachowania energii".
(5) Ponieważ moje wykształcenie i traning naukowy wywodziły się z dyscypliny "Inżynierii Mechanicznej" i z jednej z najlepszych wówczas uczelni świata (po szczegóły patrz moje późniejsze ustalenia o poziomie naukowym ówczesnej Politechniki Wrocławskiej opisane w punkcie #E1 z mojej strony o nazwie "rok.htm"), w której to dyscyplinie i uczelni niemal 100% badań polegało na bezpośrednich pomiarach i eksperymentach, stąd aż do chwili podjęcia swojej wędrówki po świecie "za chlebem" i dokładnego przyglądnięcia się jak prowadzą swe "badania" naukowcy z innych dyscyplin i uczelni, osobiście wierzyłem, że wyniki "badań" wszystkich naukowców na świecie reprezentują wyłącznie poprawnie zinterpretowane wyniki dokładnych pomiarów i eksperymentów. Do pozmyślanych przez złośliwców żartów i dowcipów początkowo zaliczałem więc zabawne powiedzenia o metodach niektórych naukowców, w rodzaju, że: najwybitniejszy naukowiec to taki, który umie tak powiększać na wykresie z wynikami grubości poszczególnych punktów, aby dało się przez nie wszystkie przeprowadzić jedną linię prostą dokładnie zgodną z życzeniami tego kto finansuje jego "badania naukowe". Obecnie jednak wiem już z pewnością, że tego typu powiedzenia wcale NIE są żartami i dowcipami, a podsumowaniami prawdy życiowej o metodach faktycznego postępowania wielu naukowców.
(6) Dodatkowo wierzyłem, że to co poodkrywała oficjalna nauka jest prawdą, a stąd pomijając niewielkie błędy pomiarów i ludzkie pomyłki, nauka oficjalnie stwierdza głównie i wyłącznie prawdę.
(7) Wierzyłem też, że faktycznie to nauka zdołała już poznać niemal wszystko co pozostało ludziom do poznania.
(8) Ponadto nadal utrzymywałem wówczas część swej uprzedniej wiary z ateistycznego okresu życia, że przynajmniej niektóre stwierdzenia Biblii muszą być niezgodne z prawdą, bowiem niemal cała treść Biblii jest przeciwstawna do tego co empirycznie ustaliła już i upowszechnia oficjalna nauka.

Na szczęście dla mnie ów obowiązek naukowego sprawdzania i potwierdzania stwierdzeń Biblii, jaki wówczas ochotniczo przyjąłem na siebie, zaczął stopniowo obalać wszystkie te moje początkowo zatwardziale ateistyczne wierzenia. W tym paragrafie zestawię więc teraz (też w punktach o tych samych co powyżej numerach) moje ustalenia i wyniki badań prowadzonych zgodnie z filozoficznym podejściem "a priori" nowej "nauki totaliztycznej" (tj. nauki opisanej w punktach #C1 do #C6 strony "telekinetyka.htm", a także w punkcie #J2 strony o nazwie "pajak_jan.htm"), które obalają owe kłamliwe wierzenia ateistyczne jakie opisałem w poprzednim paragrafie. Odnotuj tu jednak, że poniższego zestawienia swych ustaleń i wyników dokonałem w porządku ich wzajemnego wynikania, tj. porządku ukazującym jakie moje ustalenie lub odkrycie wynikało z jakiego uprzedniego mojego ustalenia lub odkrycia. Wszakże historyczną kolejność wszystkich moich odkryć, wynalazków i teorii raportuję w podrozdziale W4 z tomu 18 mojej monografii [1/5], zaś skrótowo podsumowuję ją w punkcie #B1 swej strony "portfolio_pl.htm". Oto owo zestawienie:
(7) Moje początkowe wierzenie, że oficjalna nauka wie niemal wszystko, upadło już w owym 1985 roku w chwili opracowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji - kiedy to odkryłem, że we wszechświecie istnieją aż dwa całe odmienne światy z własnymi prawami i zawartością, o jakich istnieniu oficjalna nauka ciągle NIE ma zielonego pojęcia (tj. kiedy odkryłem, że we wszechświecie istnieje też tzw. "przeciw-świat" - w którym zawarty jest nasz duplikat przeciw-materialny, czyli duch, oraz istnieje też "świat witrualny" - w którym żyje Bóg oraz przechowywane są nasze dusze).
(8) Potem z upływem czasu odkryłem też i potwierdziłem sobie na empirycznym materiale dowodowym, że każde stwierdzenie Biblii jakie zweryfikowałem na istniejącym materiale dowodowym okazywało się być prawdą i tylko prawdą.
(1) To zaś odkrycie, w połączeniu z weryfikacjami innych badaczy, też sprawdzających prawdę stwierdzeń Biblii, utwierdziło mnie w pewności, że cała Biblia stwierdza absolutną prawdę i tylko prawdę, a stąd że faktycznie jedynie Bóg był w stanie zainspirować zdalnie napisanie ludzkimi rękami świętej księgi tak dokumentnie zapełnionej wyłącznie prawdą i nadprzyrodzoną wiedzą na praktycznie każdy temat - którego to swego zainspirowania treści Biblii Bóg zresztą wcale NIE ukrywa i otwarcie w niej ujawnia (np. patrz Biblia, "2 Tymoteusz", wersety 3:16-17).
(2) Potem też odkryłem i potwierdziłem, że my ludzie jesteśmy celowo stworzeni przez Boga jako wysoce niedoskonali i omylni (po szczegóły patrz punkty #B2 i #B1.1 z mojej strony "antichrist_pl.htm") - dlatego aby być pewnym prawdy, każde co ważniejszej dla nas stwierdzenie każdego ludzkiego badacza (w tym i moje), koniecznie trzeba porównywać i sprawdzać na treści Biblii, jaka obecnie jest jedynym źródłem pisanym na Ziemi, które zawiera w sobie wyłącznie absolutną prawdę.
(3) Odkryłem też i potwierdziłem, że faktycznie to Bóg ma z góry zaprogramowany tzw. "Omniplan", w którym precyzyjnie został zdefiniowany przebieg każdego nawet najmniej dla nas istotnego momentu naszego życia. (Ów "Omniplan" opisują dokładniej np. punkty #C4 i #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm".) Faktycznie więc Bóg ingeruje w, oraz nadzoruje, praktycznie każdą chwilę naszego życia - tyle że czyni to dyskretnie i w sposób opisany w punkcie #C2 mojej strony "tornado_pl.htm" - jaki okazuje się być ogromnie trudnym do wykrycia przez ludzi.
(4) Z czasem odkryłem i potwierdziłem też na materiale dowodowym, że w naszym świecie fizycznym absolutnie wszystko jest rządzone prawami inteligentnie wymyślonymi przez Boga i przez tego Boga zaprogramowanymi softwarowo (którymi więc prawami Bóg może dowolnie zarządzać). Z powodu zaś softwarowego zaprogramowania owych praw i ich podległości woli Boga, Bóg bardzo często chwilowo zmienia działanie niektórych z nich, aby osiągnąć w ten sposób efekty zgodne ze swymi długoterminowymi planami. Ponadto Bóg postwarzał też aż cały szereg "inteligentnie zarządzanych" zjawisk, praw i zasad, jakie bezpośrednio podlegają jego woli i metodom działania. Przykładami takich właśnie "inteligentnie zarządzanych" zjawisk, praw i zasad, nieznanych dotychczas oficjalnej nauce (i przez ową naukę uparcie ignorowanych nawet obecnie - tj. kiedy ja już upowszechniłem po świecie wiedzę na ich temat), jakich wysoce inteligentne działanie klarownie dokumentuje, iż efektami ich działania bezpośrednio zarządza Bóg, jest np. tzw. "pole moralne" (opisywane m.in. w punktach #C4.2 i #C4.2.1 strony "morals_pl.htm"), obowiązująca wszystkich ludzi "zasada przeżywania najmoralniejszego" opisywana np. w punkcie #G1 strony "will_pl.htm" (która wybiorczo dla ludzi unieważnia ewolucyjną "zasadę przeżywania najsilniejszego"), czy obowiązująca ludzi zasada, iż "moralność jest kluczem do wszystkiego" opisywana np. w punkcie #A1 mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm" - która to zasada, dzięki już potwierdzonym moimi badaniami ochotniczym udostępnianiu przez Boga wszystkiego co ludziom przestrzegającym zasad moralnych jest niezbędne, unieważnia błędne wierzenie naukowe, że to "energia jest kluczem do wszystkiego" (jako że ludzie dysponujący dostępem do potrzebnej im energii są potem w stanie rabować od natury i od innych ludzi absolutnie wszystko co tylko uznają za sobie przydatne).
(5) W swoich wędrówkach po świecie "za chlebem" miałem też okazję aby dokładnie przyglądnąć się metodom prowadzenia "badań naukowych" przez reprezentatów innych niż moja dyscyplin z innych niż moja rodzima uczelnia. Z szokiem wówczas się przekonałem, że faktycznie to jedynie bardzo nikły fragment publikowanych wyników badań raportuje fakty ustalone bezpośrednio w pomiarach i eksperymentach. Gro zaś tych wyników bazuje na działaniach, które można by nazwać "naukową polityką i propagandą". Sprowadzają się one bowiem do przyjmowania założeń z góry przesądzających o wynikach jakie zamierza się osiągnąć, do interpetowania wyników w sposób jaki jest oczekiwany, schlebiania poglądom tych którzy finansują dane badania, unikania "wychylania się" z generalnych trandów i wierzeń panujących w danej dyscyplinie, ustawiania się do awansu i do nagród, dopasowywania się do wierzeń tych co potem recenzują publikowanie wyników, itd., itp. Innymi słowy, obserwacyjnie przekonałem się, że wyniki faktycznych pomiarów i eksperymentów w dzisiejszych czasach stanowią najbardziej nieznaczną część publikowanych wyników badań, przytłaczające zaś gro tych wyników to naukowa polityka i propaganda, czyli zwyczajne naukowe kłamstwa. (Przykładowo, ci co rzetelnie i obiektywnie przeanalizowali stopień podobieństwa DNA małp do DNA ludzi, coraz częściej dochodzą do wniosku, że podobieństwo to może być nawet niższe niż 25% - tymczasem naukowcy nam wmawiają, że genetycznie jesteśmy w 99% podobni do małp, a stąd że jakoby "wyewoluowaliśmy się z małp".) Co mnie więc najbardziej razi w owej polityce i propagandzie rzekomych "naukowych badań", to że szczególny nacisk jest w nich wyraźnie kładziony aby kłamać, iż wyniki naukowe jakoby zaprzeczają stwierdzeniom Biblii.
(6) Odkryłem także, że praktycznie wszystko, co oficjalnie stwierdza i upowszechnia obecnie oficjalna nauka, jest kłamstwem i ignoranckim bajdurzeniem - który to fakt oficjalnego kłamania naukowców NIE tylko, że dokumentują moje badania opisane przykładowo w punkcie #B3 na stronie o nazwie "portfolio_pl.htm", albo w punkcie #B2 na stronie o nazwie "humanity_pl.htm", ale nawet jest on potwierdzony w Biblii przykładowo wersetami 1:27-29 z "1 Koryntian"), cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." (po komentarz owych wersetów patrz końcowy paragraf z punktu #D4 mojej strony o nazwie Konceptu Dipolarnej Grawitacji). Te kłamstwa oficjalnej nauki aż jeżą też mi włosy ze zgrozy, kiedy sobie uświadamiam śmiercionośne konsekwencje do których one prowadzą w połączeniu z ignorancją dzisiejszych polityków którzy na kłamstwach tych bazują swoje najważniejsze decyzje - po przykłady tych konsekwencji patrz punkty #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie "przepowiednie.htm", punkty #T1 do #T8 z mojej strony o nazwie "solar_pl.htm", albo też patrz przygotowany przez mojego przyjaciela (nazwijmy go "S.J.") wykaz obecnych zagrożeń dla ludzkości i Ziemi spowodowanych nieodpowiedzialnością i ignorancją dzisiejszych naukowców i polityków, każde z których to zagrożeń ma potencjał aby spowodować totalne zniszczenie całej naszej cywilizacji - cytowanie owych zagrożeń z maila "S.J." datowanego 27 sierpnia 2016 roku czytelnik znajdzie w punkcie#L1 z mojej strony "pajak_jan.htm" jakiej adresy przytoczyłem na końcu niniejszego wpisu.
Podsumowując więc niniejszy paragraf, z upływem czasu stopniowo poodkrywałem, że wszystkie owe kłamstwa, bzdury, mity, przechwałki, błędne zapewnienia, propagandowe stwierdzenia, itp., w jakie ja kiedyś głęboko wierzyłem, oraz w jakie do dzisiaj wierzą NIE tylko zawodowi naukowcy i politycy, ale także i większość już zwykłych ludzi, są jedynie zwodniczą ułudą z pomocą jakiej monopol oficjalnej nauki prowadzi ludzkość wprost ku samozniszczeniu, a stąd jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zatrzyma swego owczego pędu za monopolistyczną i fatalnie błądzącą nauką, wówczas już wkrótce skończy niemal tak samo źle jak w czasach Bibilijnego Potopu.

Uświadomienie sobie jak bardzo kłamstwa oficjalnej nauki odbiegają już od absolutnej prawdy wyrażanej treścią Biblii, automatycznie nasuwa pytanie: jakie są powody dla których wszechmocny Bóg pozwala aby zawodowi naukowcy celowo upowszechniali aż tak duże odchylenia od prawdy? Odpowiedzi na owo pytanie udzieliłem aż na kilku swoich stronach internetowych, przykładowo w punkcie #B3 strony "portfolio_pl.htm", czy w punktach #B1.1 i #B2 strony "antichrist_pl.htm". Moim zdaniem najistotniejszymi dla nas z owych powodów, jakimi Bóg m.in. się kieruje, to konieczność (jak Biblia ładnie to ujmuje) "odsiewania ziarna od plew" - czyli identyfikowania ludzi, którzy albo m.in. NIE są zdolni do przedkładania prawdy nad kłamstwem, czyli których poczucie prawdy i moralności zostało aż tak wypaczone i zdewaluowane, że ochoczo uganiają się za przyjemniejszymi dla nich kłamstwami i niemoralnościami, albo też którzy utracili własną zdolność do odróżniania pomiędzy czynieniem dobra a czynieniem zła, traktowania innych sprawiedliwie od krzywdzenia bliźnich, konfrontowania mądrości i wielkości od potykania się o kolejną głupotę i małostkowość, doceniania piękna od przyglądania się brzydocie, itp., itd. Innym istotnym powodem moim zdaniem jest też konieczność wychowania sobie przez Boga armii szczególnego rodzaju osób, których ja opisuję pod nazwą "żołnierze Boga" m.in. w punkcie #B1.1 w/w strony "antichrist_pl.htm", oraz w punkcie #A3 swej innej strony o nazwie "humanity_pl.htm", a do których Biblia też referują pod nazwą żołnierze aż w kilku swych miejscach - np. patrz "Drugi List do Tymoteusza" z Biblii, weset 2:3, cytuję: "Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa"! Do innych zaś z tych powodów należy też m.in. inspirowanie ludzi do poszukiwania prawdy poprzez zarówno studiowanie wiedzy naukowej, jak i studiowanie treści Biblii. Gromadzenie wiedzy o Bogu zarówno z pisma świętego, jak i z obserwacji świata, który nas otacza. Poszerzanie swej wiedzy o dalsze szczegóły i zasady wyjaśniające dodatkowo to co Biblia streszcza w skrócie - np. tak jak to opisują punkty #A2.1 do #A2.10 z mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm", czy punkty #C4.2 do #C4.7 z mojej strony o nazwie "morals_pl.htm". Itd., itp.

Włodzimierzowi Leninowi przypisuje się powiedzenie "ufaj ludziom, jednak bierz klejnoty pod zastaw". Ów przywódca rewolucji, która okazała się być największą, najbardziej przewrotową, oraz nadal jedyną rewolucją jaka w całych dziejach ludzkości odniosła aż tak długotrwały sukces i jaka swoim zasięgiem objęła niemal całą naszą planetę, zapewne chciał wyrazić tym powiedzeniem nadrzędną ideę, jaka dałaby się opisać też słowami: "ludzie mają dobre intencje i starają się mówić to w co wierzą, że jest to prawdą, jednak z powodu niedoskonałości ludzkiej natury zawsze warto nabyć pewność iż to co inni twierdzą faktycznie jest prawdą". Gdyby więc intencję tej idei odnieść do poznawania prawdy przez ludzkość, wówczas możnaby ją sformułować m.in. następująco: "chociaż standardowo uczymy się z wyników innych ludzi, jednak wszystkie co bardziej istotne dla nas prawdy, zasady i wymagania powinniśmy sprawdzać i potwierdzać poprzez porównanie owych wyników z treścią Biblii" (odnotuj też, że w porównaniach tych istotne jest zarówno to, co Biblia klarownie stwierdza, jak i to, stwierdzenia czego Biblia pomija, lub zmuszona jest udostępnić w zakamuflowanej formie, a także odnotuj, że wszystko co naprawdę istotne, dla uniknięcia nieporozumień Biblia stwierdza w conajmniej dwóch lub trzech odmiennych swych miejscach i to na conajmniej dwa lub trzy odmienne sposoby - stąd dla pełnego poznawania prawdy trzeba też "porównywać Biblię z Biblią").

Powyższe sformułowanie (o konieczności weryfikowania każdej istotnej prawdy na treści Biblii) pozostaje też ważne i w stosunku do wszystkiego co ja stwierdzam. Wszakże ja też jestem tylko wysoce niedoskonałym i omylnym człowiekiem. Na dodatek, sporo ze swoich stron i publikacji pisałem w czasach, kiedy jeszcze całkowicie się NIE pozbyłem tych swoich uprzednich "zatwardziale naukowych" poglądów ateistycznych. Teraz więc, kiedy ponownie przeglądam te strony i publikacje, aż mnie korci aby większość z nich gruntownie przeredagować i zaktualizować w zgodzie z dzisiejszymi moimi poglądami (które już ściślej i znaczniej wyrażają zgodność z treścią Biblii, niż poglądy jakie wyznawałem np. kilkanaście lat temu). Problem jednak polega na tym, że wiedząc jak bardzo i jak szybko moje poglądy i wiedza ulegały zmianie, wiem z góry, że taka praca przeredagowywania poszłaby na marne. Wszakże nawet gdybym obecnie przeredagował wszystkie swoje strony i publikacje, ciągle NIE byłyby one zgodne z poglądami i wiedzą jakimi będę dysponował za jakiś czas - stąd w przyszłości ciągle wymagałyby one ponownego przeredagowania. Na dodatek, utraciłyby swoje historyczne uwarstwowienie. Tymczasem poznawanie prawdy stanowi nigdy NIE kończący się proces i wcale NIE jest tylko jednorazowym aktem - a na dodatek każdy z ludzi przez proces ten musi przechodzić osobiście, samotnie i indywidualnie (wszakże przed Bogierm każdy odpowiada osobiście i indywidualnie). Jako zaś taki proces, jedyne co od zewnątrz konieczne dla jego prawidłowego podjęcia, to aby ktoś, lub coś, w nas go zainicjował, oraz aby nadał mu właściwy kierunek, zaś potem my sami będziemy już go kontynuowali. Jeśli zaś dobrze się zastanowić, to moje publikacje "trailblazera", na przekór bycia nadal niedoskonałymi i na przekór zapewne nadal zawierania wielu pomyłek, doskonale już społniają ową funcję inicjatora i nadawacza kierunku dla procesu czyjegoś indywidualnego poznawania prawdy i uważnego studiowania Biblii. Wszakże jeśli ktoś zawierzy moim dowodom, logice, doświadczeniu, przykładom i wykazom empirycznego materiału dowodowego, a stąd raz już wejdzie na ścieżkę poznawania prawdy i porównywania stwierdzeń ludzkich autorytetów z tym co stwierdza zapełniona prawdą i boską wiedzą Biblia, wówczas z czasem sam będzie w stanie do prawdy docierać - bez względu na to z jakiego punktu początkowego do niej wystartował oraz bez względu na to jakie niedokładności i pomyłki z czasem wykryje w tym od czego rozpoczął swoje poszukiwania prawdy.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #L1 z mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" (aktualizacja owej strony datowana 1 września 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "pajak_jan.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "pajak_jan.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_jan.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_jan.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "pajak_jan.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #275). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

02:39, totalizm
Link
wtorek, 23 sierpnia 2016
#274E: Examples of lies spread by the monopolistic official science, consequences of which are most fatal for the humanity


Motto: "The results of every research that ignores the impact, which on the subject of this research exerts the morality of all the people in any way linked to this subject of research or to the process of conducting the research, represent the lie that is only to deceive those people who are to entrust in these results" (the main conclusion from logical deductions presented in item #B3 of my web page named "portfolio.htm")

In order to maintain its lucrative monopoly on research and on education, the official science piles up ever higher tower of alleged knowledge, which (the tower) actually is erected from increasingly fatal lies. Already now this tower is so high, that around the year 2040 this tower of lies must crumble, crushing and burying under its rubbles the entire present human civilization - as explained in "part #H" from my web page "prophecies.htm", as well as illustrated in my biographical film from YouTube entitled "Dr Jan Pajak portfolio" (i.e. the film available at the address https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 , while described on my web page named "portfolio.htm"). As a result, the piling of these official lies is to prove itself fatal to almost all of humans that live today - including you, the reader, as well as all your close ones whom you love the most.

All lies of today's official science could NOT be described on any web page because there is such a vast number of these. After all, almost everything about which today officially speaks the science meets the definition of "a lying statement" explained in item #B3 from the web page named "portfolio.htm", while summarized in the motto to this post. However, there is a group of lies of the official science, which proves itself to be particularly fatal to our civilization. It is because they are aimed against God and almost border with blasphemies. In turn, as reveal this my research, God does NOT tolerate such kind of lies and punishes them very harshly - for examples see my descriptions in items #H2 to #H7 from the web page named "tapanui.htm". Thus, although because of their large number it is NOT possible to discuss here all of the lies disseminated by the present official science, below in subsequent numbered paragraphs I am going to indicate several examples of at least these most fatal among them, so that the reader gains a better understanding regarding the acceptance, repeating or referencing of which lies of the official science he/she should strongly avoid - according to the dictates of the Eastern so-called "Four wise monkeys" described in item #B1.1 from my web page named "antichrist.htm", which illustrated and reminded on a daily basis the recommended to us by God maxim "do NO evil, speak NO evil, see NO evil, hear NO evil". So here are examples of these lies of today's official science, the consequences of which prove themselves to be the most disastrous to the entire our civilisation:

1. The lie that God does NOT exist. That most clearly it is just a lie, and that in reality God exists for sure, it is revealed on my web page, which presents the formal scientific proof and the supporting evidence for the existence of God - i.e. on my web page which has the name "god_proof.htm". This lie caused that almost the entire present humanity increasingly more blindly is breaking the laws and ordinances of God, turning the whole Earth into counterparts of the Biblical cities of Sodom and Gomorrah. Of course, the consequence of this is that almost all of humanity will experience also the fate of the cities of Sodom and Gomorrah, and also the fate of many other immorally behaving cities – e.g. these described in items #H2 to #H7 from my web page named "tapanui.htm" and in "part #H" from my web page "prophecies.htm".

2. The lie that in the universe there is the lack of a place, in which God could live. This lie is abolished by my theory of everything called the "Concept of Dipolar Gravity" - the complete descriptions of which are provided in volumes 4 and 5 from my monograph [1/5], while the brief summary of which provides my web page named "dipolar_gravity.htm". As it turns out, regardless of our so-called "physical world", which is the only world known to Earth's official science, there are still two more worlds of the characteristics of a "liquid computer", that my Concept of Dipolar Gravity calls the "counter-world" and the "virtual world". God resides in that "virtual world", in which apart from God is also stored our memory and our souls. The most important information regarding the location of God in the universe is presented on a number of my web pages and monographs, for example in item #C2 from my web page named "god_proof.htm", in item #D4 from my web page named "dipolar_gravity.htm", in item #B5 from my web page named "totalizm.htm", in item #B1 from my web page named "evolution.htm", or in item #I6 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm". Spreading of that lie by the official science closes for the humanity an access to the entire ocean of very substantial knowledge, which is able to completely change the civilized status of mankind, raising us to the level at which the possibilities are so vast, that they escape even from the grasp of our present imagination. (E.g. the embracing of possibilities of only time vehicles of my invention, or even just the so-called "reversible software time" in which as we grow older, already exceeds the limits of the imagination of many among today's scientists, so what these scientists would have said about the possibility of e.g. the creation instead of producing, rejuvenation instead of repair, transformation of the body instead of healing, dematerialization instead of disposal, etc., etc. - for details see subsection H11 from volume 4 of my monograph [1/5].)

3. The lie that the universe has a finite size and time of existence, and that it continues to expand. This lie is refuted, among others, by explanations presented in item #D4 from my web page named "dipolar_gravity.htm". This is because presented in there is the evidence that in fact the universe has infinite dimensions and infinite time of its existence, while any change in its size and volume, including the change which announces the "fashionable" now "theory of a big bang" falsely promoted by the official science, would cause the disappearance of all the life (that is, among others, would cause the death of the entire humanity, and probably also the death of God who created us). This lie turns the humanity into prisoners of their very primitive worldview, which can be compared only to the slightly larger-scaled medieval beliefs of some ignorant people that we live on a "flat earth" and that the "edge of the world" does exist somewhere.

4. The lie that there is a so-called "continental drift". In the best way this lie is revealed by findings presented at a point situated about one hour and 28 minutes from the beginning of the film (in Polish), which in July 2016 one could see for free on YouTube at the address https://www.youtube.com/watch?v=wzwEOroSEuk , and which carried the title "Kod Piramid 2. Cz. 1 i 2 - Czy świat Zbudowano Na Kłamstwie ?" (i.e. "The Code of Pyramids 2, parts 1 and 2 - Is the world built on a lie?"). (This film has also an English version, available at the address https://www.youtube.com/watch?v=rcKahraBiBY , which has the title "Secrets of the Egyptian Pyramids HD".) To sum up this film, it mainly illustrates (although without knowing about this nor informing about this the viewer) with the empirical evidence the fact, which I have stressed up for a long time in a number of my publications, namely that when creating the first people God created for them also the first stone cities, buildings, and even the furniture and household equipment that they needed, and only then God settled these people in there. A lot of those created by God cities, buildings and household appliances exists until today. They display features so unusual, that even today's people are unable to produce similar objects. For example, cities, buildings, and even kitchen utensils were made of hard granite or stone and with the precision, which today's humanity has not yet reached. Thus, in spite that e.g. the huge blocks of stone from which their walls were constructed often contact each other along crooked surfaces, still they are so closely matched that even a razor blade cannot be inserted between them - e.g. see "Fig. #I1" from my web page named "god_proof.htm". In addition, the most important among these cities and buildings God placed along a strip only around 100 kilometres wide that then was running along the equator of the Earth - in the course of this equator that existed at the time of the creation of our planet and humanity. The central building on that strip of towns and buildings created by God was the pyramid - nowadays called the "Great Pyramid of Giza", or erroneously the "Pyramid of Cheops". (Notice here that only this one pyramid was created by God in Egypt - because other Egyptian pyramids are only the imitations built later by very ambitious pharaohs.) Other structures also created by God along the original course of the Earth's equator, included, among others, Machu Picchu in Peru, stone statues of "Moai" from the Easter Island, the temples of Cambodia, Mohenjo Daro in Pakistan (where they found radioactive human skeletons), Petra in Jordan, and many others with similar characteristics to these. Unfortunately, until today the Earth crust had to be subjected to some deliberately caused corrective slips, so that the original course of the equator of the Earth has changed and tilted by about 30 degrees in relationship to the present position of the Earth's equator. (One among these deliberate corrective slips, amounting to only around 7 degrees, was carried out relatively recently, because in 1178 AD, through the so-called Tapanui explosion - described, among others, on my web page named "tapanui.htm".) I have a theory which explains why it has been necessary to carry out these slips of the Earth's crust already after the creation of Earth and humanity - I summarized this theory briefly in the paragraph provided after the end of discussion of this lie here. But what is most interesting about all these numerous slips of the Earth's crust, that none of them changed the amazing dimensions nor dimensional and numeric proportions existing between the originally created by God stone cities and buildings, nor changed the original dimensions and dimensional proportions embedded into the construction of these buildings themselves. Thus, these dimensions and dimensional proportions are maintained until today with a truly divine accuracy. Therefore, they provide us with a clear proof that the so-called "continental drift" deceitfully forced upon the humanity by the official science, never has occurred, thus the surface of the planet Earth today retains its configuration originally given to it by God - only that now it is tilted by about 30 degrees in relationship to the present equator by consecutive corrective slips of the Earth's crust. Unfortunately, while disclosing a lot of evidence about the actual absence of the "continental drift", the above film still expresses the biased and erroneous opinions. For example, it still tries to convince the viewer that these unusual stone buildings were allegedly created by "aliens" and NOT by God. Also it overlooks, or covers with silence, a lot of evidence that confirms the presence in them of the knowledge and the hand of God. For example, it ignores the fact, that in spite of the repetitive changes in the position of Earth's poles and repetitive slips of the Earth's crust, the orientation of the Great Pyramid is always by someone so adjusted that it is always turned with its sidewalls precisely toward the current (at a given point in time) geographical poles of Earth - so that its other side walls, deliberately split in half into two clearly concave half-walls, twice a year indicate the existence of significant astronomical phenomenon called the equinox - when one of those half-walls for a few seconds is already illuminated by the sun, while the second half-wall from the side wall of the pyramid still remains black. However, only God has the power and the knowledge required to make so precise and repetitive tuning of the orientation of the entire immense pyramid, periodically deflected from its original location with subsequent corrective slips of the Earth's crust. In addition, for example the so-called "Pyramidion" - i.e. the top of the Great Pyramid carved from a monolithic stone and shown on the film, once possessed dimensions precisely based on the length of today's earthly "meter", although also mapping the dimensional proportions of the Great Pyramid. In this way it has proved whatever I have explained in the introduction and in item #G4 from my web page named "dipolar_gravity.htm" - namely, that God controls the future, knows the future and has a precise "omniplan" which states exactly what the future will bring. This is because only by knowing the future God already knew in times when He erected the discussed here stone buildings and the Great Pyramid, that the humanity in the distant future will use the today's "meter" as the international unit of length measure. However, in 2008 it was noted that someone mysteriously changed the shape and dimensions of this "Pyramidion" (this change is well documented even on photographs) - i.e. similarly like myself I noted in my previous research on UFOs, that someone mysteriously changed the evidence which I pinpointed in my publications. In turn, this change of shape of the "Pyramidion" also proves to us, that God at any time can change what already has happened, or what already was made even in the distant past - as I noted this long ago on the example of the Church tower from the New Zealand town called "Oamaru" and then I described, amongst others, in item #D2 and in "Fig. #D2" from my web page named "newzealand.htm", while later I again noted it on a number of other examples described, among others, in items #D6 to #D6.1 from my web page named "timevehicle.htm". Of course, the consequences of the described herein lie of the official science, that the so-called "continental drift" supposedly took place, only plunge the humanity into ever deeper swamp of official lies and deception, which completely prevent the official return to the truth and into the light of correct knowledge.

The description of above lies of the official science (about the alleged existence of so-called "continental drift" - which (drift) supposedly drastically rearranged the shapes and relative positions of different continents) should be complemented here with a short explanation why after the creation of Earth and settling the humanity on it, it was necessary to correct the orientation of the Earth's crust by making a series of slips which slanted the original course of the equator by 30 degrees in relation to the current course of the equator. It turns out that the reason for this necessity was probably the "overdoing" with goodness of conditions in which God originally populated Earth with the humanity. Namely, when creating Earth, God has planned that the most favourable conditions for people's lives will be prevailing along the equator - i.e. a warm climate, the rapid growth of the food, the life-giving qualities of the environment surrounding humans, etc. Therefore, He so created the Earth, that the original course of the equator coincided with the longest overland belt on which human settlements could be built. However, as it reveals to us the ancient mythology from the area of present India, after the settlement of this equatorial belt by people, it began to emerge, that masses of its population keep leaving these centres of civilization that were personally managed by God through His representatives (i.e. through the beings that on the web page named "changelings.htm" are called "changelings"), and then this population escapes into uninhabited by humans "wilderness" with a more temperate climate than the equator. Soon it also turned out, that those valuing their freedom "packs" of humans roaming the "wilderness", began to display more favourable for God characteristics than the population of those created and managed by God centres of civilization. For example, members of these wild "packs" proved to be more resourceful, more seeking of knowledge and more disciplined in making up their communes, than the population of these centres of civilization. In addition, people spreading throughout this cooler "wilderness", in their actions were guided more by logic than by emotions, while the population from the centres of civilization was mainly governed by feelings in everything they did (not for nothing that in Poland we have a saying "hot-headed"). Moreover, that differences in the characteristics of the population from tropic and from cooler climate we see even today. (This is probably why none among the tropical countries is an example of success, in spite that God flooded countries of tropics with all sorts of natural resources.) As a result, in spite that these created by God civilization centres were also protected by God (e.g. to protect the centres existing in the southern part of today's China, God has even created an enormous defence structure now known as the "Great Wall of China" that spanned from Pacific to the Black Sea - a similar structure God created also in Southern America), continuously one after the other these centres collapsed either by themselves, or were conquered by these wild "packs" of people from a colder climate. As a result, after analyzing the knowledge that provided to God the experience with these centres of civilization, God came to the conclusion that the establishment of a course of Earth's equator through the maximum land area is a waste of valuable land on the people who are only "consumers" (not "generators") of knowledge that is necessary to God, and therefore it is better if God gives this strip of land under occupation of people gathering knowledge rather than merely consuming it (i.e. the people fulfilling the task explained by the so-called "theory of Superior Beings" described in item #B4 from my web page named "will.htm", item #B1 from my web page named "antichrist.htm", subsection A3.2 from volume 1 of my newest monograph [1/5], while summarized in item #I6 from my web page named "mozajski_uk.htm".) The results of this analysis have inspired God to gradually so adjust the orientation of the Earth's crust, that the equator runs now through approximately a maximum of oceans and a minimum of useful for people land masses, while the former course of the equator is now located in more moderate climate zones. Such a situation we see on Earth currently. Also note here, that the formal proving of this my theory on the intentional correcting slips of the Earth's crust, would introduce various implications that are to reach far beyond the invalidation of the "continental drift".

5. The lie that the people rose as a result of "natural evolution". The shortest deduction which refutes this lie is presented in item #D4 from my web page named "dipolar_gravity.htm". In turn the broader descriptions of the impossibility of the existence of human evolution are presented on the entire my web page named "evolution.htm". In item #B8 of that web page is even provided a formal scientific proof that "God created the first couple of people, i.e. the first woman and the first man" - which proof was formulated in accordance with principles of formal proving with methods of mathematical logic. Consequences of the official lie, that humans are the product of a completely random natural evolution, is that many people deceived by it are parting from God, which parting in turn brings for them consequences explained in the Bible, while the entire of humanity this lie plunges into the increasing immorality and the resemblance to the biblical cities of Sodom and Gomorrah.

6. The lie of official science, that both ages of the universe, i.e. that indicated by the Bible, and that indicated by the official science, supposedly differ from each other, while only the official science stated this age correctly. On the other hand, the truth on this subject is highly embarrassing for the official science, because it shows a shocking ignorance of today's leading scientists. This truth stems from the discovery, which my web pages named "immortality.htm" and "dipolar_gravity.htm" disseminate for many years - but the recognition of which the official science stubbornly refuses even till this day (this is because the recognition of it would completely ruin false philosophical foundations on which the official science stands). More detailed explanation of this truth contains, among others, the caption under "Table #A1" from the web page named "humanity.htm", and the caption under "Table #K1" from the web page named "tapanui.htm", while on a different example it is also explained in a fragment of item #E2 from my other web page named "cloud_ufo.htm". Namely, the difference in the digital expressing of this age stems from the use by the Bible and by the official science two different units of the passage of time, both of which units, however, are called "year" ("years"). What is even worse, the official science still claims that both these units are equal, although the Bible (already available for about 2000 human years) does NOT hide from the people, that the differences between the two different types of "years" reach approximately the level of 365,000 times. Namely, in the Bible the passage of time is expressed in "human years" (in my publications called the "reversible software time"), while in the official science the passage of time is expressed in the "years of God, minerals and inanimate matter" (in my publications called the "irreversible absolute time of the universe") . Also, as the Bible states, these "human years" elapse approximately 365000 times slower than the "years of God, minerals and inanimate matter" - which fact I am explaining, among others, in the "introduction" to the web page named "dipolar_gravity.htm". Thus, all that incompetent accusation of the Bible by scientists regarding the age of the universe, is just a "storm in a teacup", which can be compared, e.g. to the bickering about the distance, taking place between incoherently and messily gabbling to each other Englishman and a Polish person, who are unable to understanding each other, and therefore compare the distance by one of them expressed in miles, while by the second in millimetres. Of course, the consequence of this lie of the official science is that its blatant promotion in today's mass media reduces the respect of people to the truths of the Bible - if these people are unable to develop their own views. In turn, the decline in this respect to the truths of the Bible leads to the situation, which in today's "neo-medieval epoch" we see around us, and which could be summarized with a sarcastic old Polish saying "carouse soul hell is NOT" (in Polish "hulaj dusza piekła NIE ma") - i.e. a situation in which almost the whole of humanity has already been warped into widespread immorality, lies, selfishness, greed, intolerance, aggression, wars, terrorism, savagery of customs, the lack of any brakes, corruption, etc., etc.

7. (This item was removed in order to fit the post into limited space of the blog - you can find this item in #B2 from my web page "humanity.htm".)

8. The lie that the phenomena that destroy human settlements and cities are just "accidental" freaks of nature. But in fact, my research of natural disasters reveals that in every case of their occurrence, these phenomena and destructions that they cause actually represent punishments intentionally and selectively served for unacceptably high in the eyes of God departing of inhabitants of these settlements and cities from the commandments and requirements described in the Bible (i.e. from the criteria of "true morality"). In the best way my results of this research are summarized at the end of item #H6 from the web page named "tapanui.htm". Thus, the broadcasting of this lie holds back many people from taking seriously the warnings of the Bible, which remind us, that in whatever we do carelessly we should "fear God."

9.(This item was removed in order to fit the post into limited space of the blog - you can find this item in #B2 from my web page "humanity.htm".)

10. (This item was removed in order to fit the post into limited space of the blog - you can find this item in #B2 from my web page "humanity.htm".)

11. The intentional avoiding by the official science (means "lying") of emphasizing, demonstrating, teaching, and using by themselves, the principle that everything that is new brings with itself NOT only the advantages but also many drawbacks, and that the wealth, prosperity, and an easy and comfortable life does NOT bring only beneficial consequences. After all, the Bible (consider the famous: "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven" - St. Matthew, 19:24), as well as the philosophy of totalizm, and even the old folk wisdom, they all prove that both "there is NO such bad that would not turn into good" and also "there is NO such good that would not born some form of evil". Examples of work of these bi-directional principles are indicated on a number of totaliztic web pages - e.g. see item #F3 of the web page "wszewilki_uk.htm", item #C4.2.1 of the web page "morals.htm", item #B2 of the web page "antichrist.htm", item #B3 of the web page "pajak_re_2017.htm", item #E2 of the web page "pajak_for_mp_2017.htm", and a few still other among my publications. It is precisely to avoid these unwanted consequences (evil) from whatever is new, that the philosophy of totalizm recommends that countries which cannot afford the absolutely safe security, or which scientists are too incompetent to act responsibly and safely, should NOT carry out any testing or deployment of whatever in the still unknown form is (or can be) highly dangerous, e.g. bacteria, nuclear energy, new medicines, technical telekinesis, etc. In addition, this philosophy also recommends to abandon all research that are aimed at "improving" of what is absolutely necessary to people (e.g. food, nature), because it has been already created by God as the maximum perfect, and hence every human attempt to "improve" it only spoils it - as this is explained, among others, in items #A1 to #A5 from my web page named "cooking.htm". Of course, it is impossible to summarise here even briefly this ocean of miseries which both on the whole of humanity, as well as on the individual people, brought the non-compliance with the described here principles in everything that we do (as an example consider the cataclysmic consequences of imprudent introduction to general use, e.g. pesticides, antibiotics and the theory of relativity - described in item #J1 from my web page "pajak_for_mp_2014.htm").

12. (This item was removed in order to fit the post into limited space of the blog - you can find this item in #B2 from my web page "humanity.htm".)

13. The lying recommendation by the official science, that in order to obtain the correct type of adult citizens, the upbringing of children and young people we must curry out by avoiding to discipline them and to impose onto them requirements and obligations, but by using only "psychological" appealing and explanations, by gentle and protecting care for, by stimulated with praises only the formation of their nature, etc. In other words, according to the official science the desired kind of citizens should be brought up in the exact opposite way than it is recommended by the Bible, means in a way that is called the "wrapping in cotton wool". On the other hand, as it is disclosed in item #A3 from my web page named "god_proof.htm", the upbringing of youth in accordance with these distorted instructions of the official science, generates present packs of egoists and molluscs with long lists of psychological problems, with having the unrealistic expectations toward the society and with distorted views about their own level, who even in their adult life live with their parents until the parents can no longer serve them, who ruthlessly throw out their parents into the care of state institutions immediately when these parents are unable to take care of themselves, who break down because of any encountered difficulty, and who only are waiting to commit a suicide under some kind of excuse. That is why the philosophy of totalizm recommends the upbringing of children and young people as the Bible commands it to us - see item #B5.1 from my web page "will.htm", i.e. through disciplining and imposing obligations onto them which are appropriate for their age. Furthermore, totalizm recommends and realizes, to use by ourselves as an effective educational tool God's method of upbringing described under the name of "principle of reversals" in item #B1.1 from my web page named "antichrist.htm", as well as to understand and to accept the need for this tool in any situation when the consequences of such God's educational method reveals to us that it was used on us or on our loved ones.

14. The lying by official science, that "morality" and ethical principles are established by the people themselves, and over time can be changed by people. This "morality" that the official science defines as established by people themselves, I call the "scientific morality" (to make it distinct from the "true morality" established and required from people by God), while I described it in more detail in items #B2, #B6 and #C4.7 from the web page "morals.htm" as well as in item #N2 from the Polish web page named "pajak_na_prezydenta_2015.htm". On the other hand, the definition of "true morality" I presented in item #B5 from the same web page named "morals.htm". How big is the difference between this falsely forced upon us "scientific morality" and the strictly required from us by God the "true morality", the reader can get an idea by comparing what today's scientists and politicians do while acting according to the "scientific morality", with what according to the Divine "true morality" we are asked to do by the content of the Bible. Meanwhile, only the "true morality" is the key to everything. As a result, because of this lie of the official science, the entire mankind must pay the penalties meted out to it, must suffer the unwanted karma, self-inflicted harms, damages, destruction, etc., etc. After all, it is for the observance or violation of the criteria of the "true morality" that the so-called "moral field" rewards or punishes us - as this is explained, among others, in item #C4.2 from the web page named "morals.htm". For example, for the chronic breaking of the criterion of "voluntary moral activeness" the breaking people can be severely punished with a kind of "forced passivity" described in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm". Also it is the greed and corruption resulting from breaking of the criteria of true morality that is the main cause of the collapse and decay of entire present countries and nations - see descriptions from item #E3 of the web page named "pajak_for_mp_2017.htm". Every war in the final effect is always lost by the aggressor (after all, any aggression is a highly immoral behaviour) - see item #I2 and "Fig. #A1" from my web page named "bitwa_o_milicz_uk.htm". In turn chronic breaking of a number of "true morality" criteria can typically bring even premature death - as for the chronic jamming of the organ of conscience by undisciplined children it is described in item #G1 from the web page "will.htm", and also bring the destruction to entire cities - as it is described in items #H2 to #H7 from my web page named "tapanui.htm" (recently we can see a lot of cases of this particular punishment meted out to residents of increasingly different countries). It is also a fact of taking into account, or ignoring, the impact of true human morality in all official research, that determines whether the results of these research are truth or a notorious lie - as this is explained in item #B3 from my web page named "portfolio.htm", while is summarised in motto from this post here.

* * *

To descriptions of further (slightly less fatal) lies spread by the present official science, is devoted a whole range of items in still other my web pages. Their examples the reader will find e.g. in item #B3 from my web page named "portfolio.htm", in items #K1 and #K2 from my web page named "dipolar_gravity.htm", in items #I3 to #I7 from my web page named "mozajski_uk.htm", in item #K1.1 from my web page named "tapanui.htm", in item #E1.1 from my web page named "telepathy.htm", in item #C4.7 from my web page named "morals.htm", and still in several further my publications.

Reading about all these lies irresponsibly disseminated by the official science, and therefore increasingly and fatally ruining our civilization, the reader probably asks himself/herself the question: what makes this most expensive institution on Earth, created and maintained for protecting our civilization against committing whatever is destructive to people, to actually lure the humanity towards a self-destruction? The answers to this question I have provided in item #B3 from my web page named "portfolio.htm". Namely, the source of all the lies disseminated by the official science desperately clinging and seeking to extend indefinitely its lucrative monopoly on research and on education, is the fundamental error which today's scientists make in their research and which I additionally emphasized in the "motto" and in the content of this post. This is because scientists do NOT take into account in their research the matter which exerts the most significant impact on the results, namely they do NOT take into account the impact of so-called "true morality" (i.e. the impact of morality defined by the philosophy of totalizm as a "level of obedience in keeping the commandments and the requirements of God described in the Bible"). But God warns in the Bible that, among others, we should NOT use the fruit born of lies (see item #C4.7 from my web page named "morals.htm"). After all, to each person is well known the truth, that if one uncritically consumes a poisonous fruit, then the only thing that will come out of this consumption is a self-inflicted death.

* * *

The above post is an adaptation of item #B2 from my web page (available in the English language) named "humanity.htm" (updated on 15th of August 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "humanity.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/humanity.htm
http://telekinesis.esy.es/humanity.htm
http://totalizm.com.pl/humanity.htm
http://pajak.org.nz/humanity.htm
http://totalizm.pl/humanity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "humanity.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "portfolio.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/humanity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/portfolio.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #274E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

 

23:27, totalizm
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 01 sierpnia 2016
#274: Przykłady kłamstw szerzonych przez monopolistyczną oficjalną naukę, z najfatalniejszymi dla ludzkości następstwami

Motto: "Wyniki wszelkich badań, które NIE uwzględniają wpływu na przedmiot badań moralności wszystkich ludzi w jakikolwiek sposób związanych z przedmiotem tych badań lub z ich prowadzeniem, reprezentują sobą kłamstwo jakie jedynie zwiedzie tych co wynikom tym zawierzą" (główny wniosek wywodów logicznych z punktu #B3 strony "portfolio_pl.htm")

Aby utrzymywać swój lukratywny monopol na badania i na edukację, oficjalna nauka ziemska piętrzy coraz wyższą wieżę rzekomej wiedzy układaną z coraz to fatalniejszych kłamstw. Wieża ta obecnie jest już aż tak wysoka, że (jak zapowiada to mój autobiograficzny film z YouTube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" - opisywany m.in. w punkcie #W4 strony "humanity_pl.htm") około 2040 roku wieża ta musi runąć, miażdżąc i grzebiąc pod swymi gruzami całą dzisiejszą cywilizację ludzką. W rezultacie, spiętrzanie owych kłamstw okaże się fatalne dla niemal całej obecnej ludzkości – w tym prawdopodobnie i dla ciebie czytelniku, a zapewne i dla tych których najbardziej kochasz.

Wszystkich kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki NIE dałoby się opisać na żadnej stronie internetowej z powodu ich ogromnej liczby. Wszakże niemal wszystko o czym w dzisiejszych czasach oficjalnie wypowiada się nauka, spełnia definicję "kłamliwego stwierdzenia" wyjaśnioną dokładniej w punkcie #B3 ze strony o nazwie "portfolio_pl.htm", zaś podsumowaną w motto do niniejszego wpisu. Istnieje jednak grupa kłamstw oficjalnej nauki, które okazują się szczególnie fatalne dla naszej cywilizacji. Wymierzone są one bowiem przeciwko Bogu i graniczą niemal z bluźnierstwami. Jak zaś ujawniają to moje badania, tego rodzaju kłamstw Bóg NIE toleruje i karze je bardzo surowo - po przykłady patrz opisy w punktów H2 do #H7 z mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Aczkolwiek więc z powodu ogromnej ich liczby NIE jest możliwym omówienie tu wszystkich kłamstw rozgłaszanych przez dzisiejszą oficjalną naukę, poniżej pozestawiam teraz w punktach przykłady chociaż owych najbardziej fatalnych z nich, tak aby czytelnik uzyskał lepsze rozeznanie co do akceptowania, powtarzania lub referowania jakich to kłamstw oficjalnej nauki powinien usilnie się wystrzegać - zgodnie z nakazami Wschodnich tzw. "czterech mądrych małpek" opisywanych w punkcie #B1.1 z mojej strony "antichrist_pl.htm", które ilustrowały i przypominały na codzień zalecaną nam przez Boga maksymę "NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE podziwiaj zła, NIE słuchaj zła" (po angielsku: "do NO evil, speak NO evil, see NO evil, hear NO evil"). Oto więc przykłady owych najbardziej w skutkach fatalnych kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki:

1. Kłamstwo, że Boga NIE ma. Najklarowniej jego kłamliwość ujawnia moja strona prezentująca naukowe dowody na istnienie Boga, a nosząca nazwę "god_proof_pl.htm". Kłamstwo to spowodowało, że niemal cała dzisiejsza ludzkość coraz usilniej łamie prawa i nakazy Boga, zamieniając całą Ziemię w odpowiedniki bibilijnych miast Sodoma i Gomora. Oczywiście, następstwem tego będzie, że niemal cała ludzkość doświadczy też losów owych miast Sodoma i Gomora, oraz losów licznych innych niemoralnie zachowujących się miast opisywanych w punktach #H2 do #H7 mojej strony "tapanui_pl.htm".

2. Kłamstwo, że we wszechświecie brak jest miejsca, w którym Bóg może zamieszkiwać. Kłamstwo to obala moja teoria wszystkiego nazywana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji", jakiej pełne opisy zawarte są w tomach 4 i 5 mojej monografii [1/5], zaś jakiej skrótowy opis prezentuje moja strona internetowa o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", jednak jaka to teoria, z powodu ciasnoty światopoglądu oficjalnej nauki i jej monopolistycznych zachowań, jest nadal przez naukę tę zwalczana i blokowana. Jak bowiem się okazuje, niezależnie od naszego tzw. "świata fizycznego", który jest jedynym światem znanym oficjalnej nauce ziemskiej, istnieją jeszcze dwa następne światy, o cechach "płynnego komputera", jakie mój Koncept Dipolarnej Grawitacji nazywa "przeciw-światem" oraz "światem wirtualnym". Bóg zamieszkuje właśnie w owym "świecie wirtualnym", w którym oprócz Boga przechowywana jest także nasza pamięć oraz nasze dusze. Najważniejsze informacje na temat umiejscowienia Boga we wszechświecie zaprezentowane są aż na szeregu moich stron i monografii, przykładowo w punkcie #C2 mojej strony "god_proof_pl.htm", w punkcie #D4 mojej strony "dipolar_gravity_pl.htm", w punkcie #B5 mojej strony "totalizm_pl.htm", w punkcie #B1 mojej strony "evolution_pl.htm", czy w punkcie #I6 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm". Szerzenie owego kłamstwa przez oficjalną naukę ziemską zamyka przed ludzkością dostęp do całego oceanu ogromnie istotnej wiedzy, jaka jest w stanie zupełnie zmienić nasz status cywilizacyjny, wznosząc nas do poziomu jakiego możliwości są aż tak ogromne, iż wymykają się nawet spod ogarnięcia ich naszą dzisiejszą wyobraźnią. (Np. ogarnięcie możliwości jedynie wehikułów czasu mojego wynalazku, czy nawet tylko tzw. "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim my się starzejemy, już przekracza granice wyobraźni wielu dzisiejszych naukowców, co więc naukowcy ci by powiedzieli na temat możliwości np. tworzenia zamiast produkowania, odmładzania zamiast naprawiania, transformowania ciała zamiast leczenia, dematerializacji zamiast usuwania, itd., itp. - po szczegóły patrz podrozdział H11 z tomu 4 mojej monografii [1/5].)

3. Kłamstwo, że wszechświat ma skończone wymiary oraz czas zaistnienia, oraz że nadal się rozszerza. Kłamstwo to obalają m.in. wyjaśnienia zaprezentowane w punkcie #D4 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Zaprezentowany jest tam bowiem materiał dowodowy, że faktycznie to cały wszechświat (a wraz z nim obszar całego "przeciw-świata" zajmowany przez to co chrześcijaństwo i Biblia nazywają "Bóg Ojciec" albo "Przedwieczny") ma nieskończone rozmiary oraz nieskończony czas swego istnienia, zaś dowolna zmiana jego rozmiarów i objętości, w tym taka zmiana jaką postuluje "modna" obecnie "teoria wielkiego bangu" kłamliwie promowana przez oficjalną naukę, spowodowałaby zanik wszelkiego życia (czyli m.in. spowodowałaby śmierć całej ludzkości, a prawdopodobnie także i śmierć naszego Boga który nas stworzył). Kłamstwo to zamienia ludzkość w więźniów bardzo prymitywnego światopoglądu dzisiejszej oficjalnej nauki, który może być porównywany do jedynie nieco bardziej wielkoskalowego wierzenia niektórych średniowiecznych niedouczonych ludów w życie na "płaskiej Ziemi" oraz w istnienie "krańca świata".

4. Kłamstwo, że zaistniał tzw. "dryft kontynentalny". Najlepiej kłamstwo to ujawniają odkrycia omawiane w punkcie leżącym o około 1 godziny i 28 minut od początku filmu, jaki w lipcu 2016 roku można było sobie oglądnąć za darmo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wzwEOroSEuk i jaki nosił tytuł "Kod Piramid 2. Cz. 1 i 2 - Czy świat Zbudowano Na Kłamstwie ?" - sprawdź czy nadal jest on dostępny. (Film ten ma też angielskojęzyczną wersję dostępną pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=rcKahraBiBY i noszącą tytuł "Secrets of the Egyptian Pyramids HD".) Podsumowując ów film w skrócie, to głównie (aczkolwiek wcale o tym NIE wiedząc ani o tym NIE informując) ilustruje on materiał dowodowy na fakt, jaki ja od dawna podkreślam aż w szeregu swych publikacji, mianowicie że stwarzając pierwszych ludzi, Bóg stworzył dla nich także już gotowe pierwsze kamienne miasta, budowle, a nawet potrzebne im meble i wyposażenie mieszkań, poczym pozasiedlał w nich owych ludzi. Sporo z tamtych stworzonych przez Boga miast, budowli i sprzętów domowych istnieje do dzisiaj. Wykazują one też posiadanie cech na tyle niezwykłych, że nawet dzisiejsi ludzie NIE są w stanie wytworzyć podobnych obiektów. Przykładowo, miasta, budowle, a nawet naczynia kuchenne zostały stworzone z twardego granitu lub z kamienia i to z precyzją, jakiej do dzisiaj ludzkość jeszcze NIE osiągnęła. Stąd na przekór iż np. ogromne bloki kamienne z jakich ich ściany są poskładane często stykają się pokrzywionymi powierzchniami, ciągle są one tak ciasno dopasowane, że NIE daje się pomiędzy nie wsunąć nawet ostrza żyletki - np. patrz "Fot. #I1" z mojej strony "god_proof_pl.htm". Ponadto najważniejsze z tych miast i budowli Bóg poukładał w pas o szerokości jedynie około 100 km i biegnący wzdłuż ówczesnego równika Ziemi - w przebiegu owego równika jaki istniał w czasach stworzenia naszej planety i ludzkości. Centralną zaś budowlą na owym pasie miast i budowli powznoszonych przez Boga była piramida - w dzisiejszych czasach nazywana "Wielką Piramidą z Giza", albo też błędnie "Piramidą Cheopsa". (Odnotuj tutaj, że jedynie ta piramida była stworzona przez Boga w Egipcie - pozostałe bowiem egipskie piramidy to tylko jej imitacje budowane już potem przez ambitnych faraonów.) Inne budowle też powznoszone przez Boga wzdłuż ówczesnego przebiegu równika obejmowały m.in. Machu Picchu w Peru, kamienne posągi "Moai" z Wyspy Wielkanocnej, świątynie z Kambodży, Mohenjo Daro z Pakistanu (gdzie znaleziono radioaktywne ludzkie szkielety), Petra w Jordanie, oraz wiele innych o podobnych do nich cechach. Niestety, do dzisiejszych czasów skorupa ziemska musiała zostać poddana aż kilku celowo wywołanym poślizgom korygującym, tak że ów pierwotny przebieg równika Ziemi został zmieniony i pochylony o około 30 stopni w stosunku do dzisiejszego położenia równika Ziemi. (Jeden z owych celowych poślizgów korygujących został wprowadzony relatywnie niedawno tzw. eksplozją Tapanui opisywaną m.in. na mojej stronie internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm".) Co jednak najciekawsze, żaden z tych licznych poślizgów skorupy Ziemi NIE naruszył zdumiewających wymiarów i proporcji wymiarowych oraz liczbowych istniejących pomiędzy oryginalnie powznoszonymi przez Boga kamiennymi miastami i budowlami, ani wymiarów i proporcji powpisywanych w konstrukcję samych owych budowli. Owe wymiary i proporcje wymiarowe są więc utrzymywane do dzisiaj z iście boską dokładnością. Tym samym dostarczają one nam oczywisty dowód, iż tzw. "dryft kontynentalny" kłamliwie wmawiany ludzkości przez oficjalną naukę, nigdy NIE zaistniał, czyli że do dzisiaj skorupa planety Ziemia zachowuje swoją oryginalnie nadaną jej przez Boga konfigurację oraz niemal oryginalne zapełnienie jej stworzeniami – tyle, że obecnie skorupa ta jest jedynie pochylona o 30 stopni względem równika kolejnymi poślizgami korygującymi. Niestety, wskazując wiele dowodów na faktyczny brak "kontynentalnego dryftu", powyższy film nadal wyraża stronnicze i błędne opinie. Przykładowo, nadal stara się wmówić oglądającemu, że owe niezwykłe kamienne budowle rzekomo stworzyli "kosmici", a NIE Bóg (co oczywiście natychmiast nasuwa pytanie, kto w takim razie stworzył owych rzekomych "kosmitów"). Przeacza też lub pomija milczeniem sporo materiału dowodowego, jaki potwierdza w nich wszechwiedzę i wszechmożną rękę samego Boga. Przykładowo, pomija fakt, że na przekór powtarzalnie pojawiających się zmian położenia biegunów Ziemi oraz poślizgów skorupy Ziemi, zorientowanie Wielkiej Piramidy zawsze jest przez kogoś tak korygowane, aby zwrócona ona była zawsze swymi ścianami bocznymi precyzyjnie ku aktualnym (w danym momencie czasowym) biegunom geograficznym Ziemi - tak że inne jej ściany boczne, celowo podzielone w połowie na dwie precyzyjnie wklęśnięte półściany, dwa razy w roku sygnalizują zaistnienie istotnego zjawiska astronomicznego zwanego „equinox” - kiedy to jedna z owych półścian przez kilka sekund jest już oświetlona słońcem, zaś druga półściana danej ściany bocznej nadal pozostaje czarna. Tymczasem jedynie Bóg posiada moc i wiedzę aby dokonywać aż tak precyzyjnego i powtarzalnego dostrajania zorientowania całej ogromnej piramidy co jakiś czas odchylanej od swego oryginalnego położenia kolejnymi poślizgami korygującymi skorupy ziemskiej. Ponadto, przykładowo tzw. "Piramidion" (po angielsku (Pyramidion) - czyli czubek Wielkiej Piramidy wykuty z monolitycznego kamienia i pokazywany na owym filmie, kiedyś posiadał wymiary precyzyjnie bazujące na długości dzisiejszego ziemskiego metra, chociaż odwzorowujące też sobą proporcje wymiarowe Wielkiej Piramidy. W ten zaś sposób dowodził on sobą to co wyjaśniłem we wstępie i w punkcie #G4 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" - mianowicie, że Bóg steruje przyszłością, zna przyszłość i ma precyzyjny "omniplan" jaki dokładnie stwierdza co w przyszłości nastąpi. Tylko bowiem znając przyszłość Bóg wiedział już w czasach kiedy wznosił omawiane tu kamienne budowle i Wielką Piramidę, że ludzkość w dalekiej przyszłości będzie używała dzisiejszy "metr" jako międzynarodową miarę długości. Jednak w 2008 roku ktoś tajemniczo zmienił kształt i wymiary tego "Piramidiona" (zmiana ta jest dobrze udokumentowana nawet zdjęciowo) - podobnie jak ja w swoich uprzednich badaniach UFO odnotowywałem, że ktoś tajemniczo zmienia materiał dowodowy jaki wskazywałem w swych publikacjach. Owa zmiana zaś kształtu "Piramidionu" też nam udowadnia, że Bóg w dowolnej chwili może zmieniać to co już zaszło lub wykonano jeszcze w dalekiej przeszłości - tak jak już dawno temu ja to odnotowałem np. na wieży kościelnej z nowozelandzkiej miejscowości "Oamaru", poczym opisałem m.in. w punkcie #D2 i na "Fot. #D2" ze swojej strony internetowej o nazwie "newzealand_pl.htm", następnie zaś ponownie odnotowałem na szeregu innych przykładów opisywanych m.in. w punktach #D6 do #D6.1 z mojej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". Oczywiście, konsekwencje opisywanego tu kłamstwa oficjalnej nauki, iż jakoby zaistaniał kiedyś tzw. "dryft kontynentalny", jedynie pogrążają ludzkość w coraz głębszym bagnie oficjalnych kłamstw i zwodzenia, jakie zupełnie uniemożliwiają już oficjalne zwrócenie się ku prawdzie i ku światłu faktycznej wiedzy.

5. Kłamstwo, że ludzie powstali w wyniku "naturalnej ewolucji". Najkrótsza dedukcja jaka obala to kłamstwo jest zaprezentowana w punkcie #D4 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Szerszym zaś opisom niemożności zaistnienia ewolucji człowieka poświęcone jest aż cała strona o nazwie "evolution_pl.htm". W punkcie #B8 owej strony przytoczony jest nawet formalny dowód naukowy potwierdzający, że to "Bóg stworzył pierwszą parę ludzi, tj. pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę" - jaki to dowód sformułowany został zgodnie z zasadami formalnego dowodzenia metodami logiki matematycznej. Następstwem kłamstwa, iż ludzie są produktem zupełnie przypadkowej naturalnej ewolucji, jest że wielu ludzi zwiedzionych nim odraca się od Boga, co z kolei dla nich wnosi następstwa wyjaśnione w Biblii, zaś całą ludzkość pogrąża w coraz większą niemoralność i podobieństwo do bibilijnych miast Sodoma i Gomora.

6. Kłamstwo nauki, że wiek wszechświata wskazywany przez Biblię oraz przez oficjalną naukę jakoby różnią się od siebie i jedynie oficjalna nauka podaje ten wiek poprawnie. Tymczasem prawda na ten temat jest wysoce ambarasująca dla oficjalnej nauki, ponieważ wykazuje szokującą ignorancję wiodących dzisiejszych naukowców. Prawda ta wynika z odkryć, które moje strony internetowe o nazwach "immortality_pl.htm" oraz "dipolar_gravity_pl.htm" propagują już od wielu lat - jednak uznania których oficjalna nauka uparcie odmawia do dzisiaj (jej uznanie bowiem kompletnie zrujnowałoby kłamliwe fundamenty filozoficzne na jakich oficjalna nauka stoi). Dokładniejsze wyjaśnienie tej prawdy zawiera m.in. podpis pod "Tabelą #A1" ze strony o nazwie "humanity_pl.htm" oraz pod "Tabelą #K1" ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm", zaś na odmiennym przykładzie wyjaśnia ją też fragment punktu #E2 z mojej innej strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm". Mianowicie, różnica w liczbowym wyrażeniu tego wieku wynika z używania przez Biblię oraz przez oficjalną naukę aż dwóch odmiennych jednostek upływu czasu, obie jednak z których to jednostek nazywane są "rokiem" ("latami"). Co nawet gorsze, oficjalna nauka nadal twierdzi, że obie te jednostki są sobie równe, chociaż Biblia (dostępna już przez około 2000 ludzkich lat) wcale NIE ukrywa przed ludźmi, że różnice pomiędzy tymi dwoma odmiennymi rodzajami "lat" sięgają rzędu około 365 tysięcy razy. Mianowicie Biblia upływ czasu wyraża w "ludzkich latach" (w moich publikacjach zwanych "nawracalnym czasem softwarowym"), zaś oficjalna nauka upływ czasu wyraża w "latach Boga, minerałów i nieożywionej materii" (w moich publikacjach zwanych "nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata"). Jak też stwierdza Biblia, owe "ludzkie lata" upływają około 365 tysięcy razy wolniej od "lat Boga, minerałów i nieożywionej materii" - co wyjaśniam dokładniej m.in. we "wstępie" do strony "dipolar_gravity_pl.htm". Całe więc to krzykliwe naukowe oskarżanie Biblii o kłamanie na temat wieku wszechświata, jest "burzą w szklance wody" wynikającą z ignorancji, małostkowości i ciasnoty umysłu luminarzy nauki, jaką można porównać np. do sprzeczek na temat odległości pomiędzy NIE rozumiejącymi się nawzajem Anglikiem i Polakiem, którzy porównują tą odległość przez jednego wyrażoną w milach, a przez drugiego w milimetrach. Oczywiście, następstwem tego kłamstwa oficjalnej nauki jest, że jego krzykliwe propagowanie w dzisiejszych publikatorach obniża respekt do stwierdzeń Biblii w oczach osób niezdolnych do wypracowania sobie własnych poglądów. Z kolei obniżanie się tego respektu do stwierdzeń Biblii prowadzi do sytuacji, którą w dzisiejszej epoce "neo-średniowiecza" widzimy wokoło siebie, a którą możnaby streścić sarkastycznym staropolskim powiedzeniem "hulaj dusza piekła NIE ma" - tj. do sytuacji w której niemal cała ludzkość została już wypaczona powszechną niemoralnością, kłamstwem. egoizmem, zachłannością, brakiem tolerancji i wszelkich hamulców, agresją, zdziczeniem obyczajów, itd., itp.

7. (Niniejszy punkt został wycięty aby zmieścić ten wpis w ograniczonej pamięci bloga – stąd czytaj go ze strony „humanity_pl.htm”)

8. Kłamstwo, że zjawiska niszczące ludzkie osiedla i miasta są "przypadkowymi" wybrykami natury. Faktycznie bowiem moje badania kataklizmów ujawniają, że w każdym przypadku ich pojawienia się, zjawiska te i zniszczenia reprezentują wyłącznie kary celowo i wybiorczo zesyłane za niedopuszczanie wysokie w oczach Boga odchodzenie mieszkańców owych osiedli i miast od przykazań i wymogów opisywanych w Biblii (tj. od kryteriów "faktycznej moralności"). Najlepiej moje wyniki owych badań zostały podsumowane na końcu punktu #H6 ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm". Rozgłaszanie więc owego kłamstwa powstrzymuje wielu ludzi przed wzięciem poważnie ostrzeżeń z Biblii, jakie przypominają, aby w tym co nierozważnie czynimy "bać się Boga".

9. (Niniejszy punkt został wycięty aby zmieścić ten wpis w ograniczonej pamięci bloga – stąd czytaj go ze strony „humanity_pl.htm”)

10. Kłamliwe unikanie przez oficjalną naukę podkreślania, wykazywania, nauczania, oraz stosowania się samemu do zasady, że absolutnie wszystko co nowe wnosi sobą NIE tylko zalety, ale także liczne wady, oraz że bogactwo, dobrobyt oraz łatwe i wygodne życie wcale NIE przynoszą sobą wyłącznie korzystnych następstw. Tymczasem zarówno Biblia (słynne: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" - św. Mateusz, 19:24), jak i filozofia totalizmu, a nawet stara mądrość ludowa, wszystkie one udowadniają, że zarówno "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" ani też "NIE ma takiego dobrego co by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła". Przykłady działania owych dwukierunkowych zasad wskazywane są aż na całym szeregu totaliztycznych stron - np. patrz punkt #F3 strony "wszewilki.htm", punkt #C4.2.1 strony "morals_pl.htm", punkt #B2 strony "antichrist_pl.htm", punkt #B3 strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm", punkt #E2 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", oraz jeszcze kilka innych moich opracowań. To właśnie aby unikać owych niechcianych następstw (zła) z tego co nowe, filozofia totalizmu zaleca, iż w krajach których NIE stać na absolutnie pewne zabezpieczenia, lub których naukowcy są zbyt bałaganiarscy aby postępować odpowiedzialnie i bezpiecznie, NIE powinno się dokonywać żadnych badań ani wdrożeń tego co w niepoznanej jeszcze formie jest (lub może być) wysoce niebezpieczne, np. broni bakteryjnej, energii jądrowej, nowych lekarstw, technicznej telekinezy, itp. Ponadto filozofia ta też zaleca, aby zarzucić wszelkie badania jakie są nastawione na "udoskonalanie" tego co ludziom absolutnie niezbędne (np. żywności, natury), ponieważ zostało to stworzone przez Boga jako już maksymalnie doskonałe, a stąd każda ludzka próba "udoskonalania" jedynie to psuje - tak jak wyjaśniają to m.in. punkty #A1 do #A5 z mojej strony o nazwie "cooking_pl.htm". Oczywiście, NIE sposób wymienić nawet w skrócie owego oceanu nieszczęść jakie zarówno na całą ludzkość, jak i na indywidualne osoby, sprowadziło niestosowanie opisywanej tu zasady we wszystkim co się czyni (jako przykład ogarnij kataklizmiczne następstwa nierozważnego wprowadzenia do powszechnego użytku, np. pestycydów, antybiotyków oraz teorii względności - opisywane m.in. w punkcie #J1 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm").

11. Kłamliwe zalecanie przez oficjalną naukę, że aby uzyskiwać właściwy rodzaj dorosłych obywateli, trzeba dzieci i młodzież wychowywać unikając ich dyscyplinowania oraz nakładania na nich wymagań i obowiązków, a używając tylko "psychologicznego" tłumaczenia i wyjaśniania, łagodnego i chroniącego opiekowania się, pobudzanego wyłącznie pochwałami ksztaltowania ich charakteru, itp. Innymi słowy, zdaniem oficjalnej nauki właściwych obywateli wychowuje się dokładnie odwrotnie niż zaleca to czynić Biblia, czyli w sposób jaki kiedyś nazywano "maminsynkowaniem", zaś obecnie po agielsku nazywa się "wrapping in cotton wool" (tj. "owijanie w watę"). Tymczasem, jak ujawnia to punkt #A3 ze strony "god_proof_pl.htm", wychowywanie młodzieży zgodnie z tymi kłamliwymi zaleceniami oficjalnej nauki, produkuje dzisiejsze sfory egoistów i mięczaków z całymi listami psychologicznych problemów, z nierealistycznymi oczekiwaniami od społeczeństwa i wypaczonymi poglądami na temat własnego poziomu, którzy nawet w swym dorosłym życiu zamieszkują z rodzicami aż ci dłużej nie mogą im usługiwać, którzy bezlitośnie wyrzucają swych rodziców w opiekę państwowych instytucji natychmiast kiedy ci NIE są w stanie sami już o siebie zadbać, którzy załamują się z powodu każdej napotkanej trudności, oraz którzy jedynie czekają aby pod jakąś wymówką popełnić samobójstwo. To dlatego filozofia totalizmu zaleca aby wychowywać dzieci i młodzież tak jak Biblia tego nakazuje - patrz punkt #B5.1 na mojej stronie "will_pl.htm", tj. dyscyplinując i nakładając obowiązki jakie są odpowiednie dla ich wieku. Ponadto totalizm zaleca i uświadamia, aby samemu używać jako efektywnego narzędzia wychowawczego metodę wychowawczą Boga opisywaną w punkcie #B1.1 strony "antichrist_pl.htm" pod nazwą "zasada odwrotności", a także aby zrozumieć i zaakceptować jej potrzebę w każdej sytuacji kiedy następstwa tej metody wychowawczej Boga nam ujawnią, iż została ona użyta na nas lub na naszych bliskich.

12. Kłamstwo oficjalnej nauki, że "moralność" i zasady etyczne są ustanawiane przez samych ludzi i z upływem czasu mogą przez ludzi być zmieniane. Ową "moralność", którą oficjalna nauka definiuje jako ustanawianą przez samych ludzi, ja nazywam "naukową moralnością" (aby wyraźnie ją odróżniać od "faktycznej moralności" ustanowionej i wymaganej od ludzi przez Boga), zaś opisałem ją szerzej w punktach #B2, #B6 i #C4.7 strony "morals_pl.htm" oraz w punkcie #N2 strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2015.htm". Z kolei definicję "faktycznej moralności" zaprezentowałem w punkcie #B5 tamtej strony "morals_pl.htm". Jak zaś duża jest różnica pomiędzy ową kłamliwie nam wmuszaną "naukową moralnością" i surowo wymaganą od nas przez Boga "faktyczną moralnością", czytelnik może się zorientować porównując to co czynią dzisiejsi naukowcy i politycy postępujący zgodnie z "naukową moralnością", z tym co zgodnie z Boską "faktyczną moralnością" czynić nam nakazuje treść Biblii. Tymczasem to jedynie "faktyczna moralność" jest kluczem do wszystkiego. W rezultacie, z powodu owego kłamstwa oficjalnej nauki cała ludzkość musi płacić oceanem wymierzanych jej kar, niechcianej karmy, samozadanych cierpień, szkód, zniszczeń, itd., itp. Wszakże to za przestrzeganie lub łamanie kryteriów owej "faktycznej moralności" tzw. "pole moralne" nas wynagradza lub karze - tak jak wyjaśnia to m.in. punkt #C4.2 ze strony o nazwie "morals_pl.htm". Przykładowo, za chroniczne łamanie kryterium "ochotniczej moralnej aktywności" łamiący mogą zostać surowo ukarani rodzajem "przymusowej pasywności" opisywanej w punkcie #N2 mojej strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm". To też wynikająca z łamania kryteriów faktycznej moralności zachłanność i korupcja jest główną przyczyną upadku i rozkładu wielu całych dzisiejszych krajów i narodów - patrz opisy z punktu #E3 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". Każda wojna w efekcie końcowym zawsze jest też przegrywana przez agresora (agresja jest wszakże wysoce niemoralnym postępowaniem) - patrz punkt #I2 i "Fot #A1" na mojej stronie "bitwa_o_milicz.htm". Chroniczne zaś łamanie szeregu kryteriów "faktycznej moralności" typowo może sprowadzić nawet przedwczesną śmierć - tak jak dla chronicznego zagłuszania organu sumienia przez niedyscyplinowane dzieci opisałem to w punkcie #G1 strony "will_pl.htm", a także sprowadzić zniszczenie całych miast - tak jak opisałem to w punktach #H2 do #H7 strony "tapanui_pl.htm" (ostatnio widzimy sporo przypadków tej kary wymierzanej mieszkańcom coraz to innych krajów). To także fakt uwzględniania lub ignorowania wpływu faktycznej moralności ludzkiej we wszelkich oficjalnych badaniach decyduje czy wyniki tych badań są prawdą czy też wierutnym kłamstwem - tak jak wyjaśnia to punkt #B3 na mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm".

* * *
Opisom dalszych (nieco mniej fatalnych) kłamstw szerzonych przez dzisiejszą oficjalną naukę, poświęconych został też aż cały szereg punktów w jeszcze innych moich stronach internetowych. Ich przykłady czytelnik znajdzie np. w punkcie #B3 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm", w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", w punktach #I3 do #I7 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm", w punkcie #K1.1 z mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm", w punkcie #E1.1 z mojej strony o nazwie telepathy_pl.htm, w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie "morals_pl.htm", oraz w kilku jeszcze innych moich opracowaniach.

Czytając o wszystkich owych kłamstwach nieodpowiedzialnie upowszechnianych przez oficjalną naukę i stąd coraz intensywniej i fatalniej rujnujących naszą cywilizację, czytelnik zapewne zadaje sobie pytanie: co powoduje, że najkosztowniejsza instytucja na Ziemi, mająca chronić naszą cywilizację przed popełnianiem tego co dla ludzi szkodliwe, faktycznie to zapędza ludzkość ku samozniszczeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już w punkcie #B3 swojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm". Mianowicie, źródłem wszelkich kłamstw upowszechnianych przez oficjalną naukę desperacko starającą się przedłużać nimi w nieskończoność swój lukratywny monopol na badania i na edukację, jest fundamentalny błąd jaki dzisiejsi naukowcy popełniają w swoich badaniach, a jaki dodatkowo podkreśliłem w "motto" i w treści niniejszego wpisu. Naukowcy ci NIE uwzględniają bowiem w swych badaniach tego co wywiera najistotniejszy wpływ na wyniki badań, mianowicie nie uwzględniają wpływu tzw. "faktycznej moralności" (tj. wpływu moralności definiowanej przez filozofię totalizmu jako "poziom posłuszeństwa w przestrzeganiu przykazań i wymogów Boga opisanych w Biblii"). Bóg zaś ostrzega w Biblii aby m.in. NIE korzystać z owoców zrodzonych z kłamstw (patrz punkt #C4.7 ze strony "morals_pl.htm"). Każdemu wszakże doskonale wiadomo, że jeśli bezkrytycznie zjada się trujące owoce, wówczas jedyne co z tego wyniknie to samozadana sobie śmierć.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #B2 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm" (aktualizacja owej strony datowana 1 sierpnia 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "humanity_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "humanity_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/humanity_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/humanity_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/humanity_pl.htm
http://totalizm.com.pl/humanity_pl.htm
http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "humanity_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "tapanui_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/humanity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/tapanui_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #274). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

05:17, totalizm
Link
środa, 20 lipca 2016
#273E: Why constant density of counter-matter proves infinitive dimensions of universe and a "big lie" instead of expansion

Motto: "Only the universe of infinite dimensions can be stable, because it does NOT have borders with any empty or over-inflated space, which would make it to expand or to shrink, and thus change its volume, while due to this inability to expand or to shrink the universe maintains a constant density of the counter-matter which fills it up, thus preventing the detuning of its vital parameters, what in turn maintains the stability and validity of its physical laws, and in this way allows also that life could be continued in it indefinitely."

Before I start the discussion on topic of this post, I must firstly explain here how the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity, and the resulting from this theory the new philosophy of totalizm, define the totaliztic term "universe". This totaliztic definition of "universe" NOT only that is completely different than the definition of "universe" disseminated by the official science to-date, but it also is more correct, complete, realistic and open for the future progress of human knowledge. And so, one of the wording with which this totaliztic definition can be expressed, states: in the Concept of Dipolar Gravity and in the philosophy of totalizm "universe" is the general name assigned to multiple generically-different worlds that already exist, or that are to arise in the future in all of this homogeneously filled with counter-matter space and time of infinite size, for which the already known to people matter, cosmos, and our physical world, represent only a small and finite in size and time components. Of course, the same definition can be expressed also briefly with other words, for example that the "totaliztic universe" is the general name for all the worlds that populate the whole space of the infinite size and time that exists and that is (or will be) occupied by all the worlds that already exist or which ever may come to existence. (In other words, in the Concept of Dipolar Gravity and in totalizm the "universe" is just the general name for a collection of worlds, which collection includes, among others, whatever already exists, as well as what is only to appear in the future, and is located both within and outside of the area occupied by the already well-known to human scientists matter, space, and our physical world - means this name includes everything that may exist already or may come to existence in the universe, even though about the existence of this, or about the possibility of coming to existence, the official human science can still NOT have even a slightest clue.) Notice also that in all my web pages, as well as in all my other publications, by the term "universe", as well as by the terms resulting therefrom (e.g. by the terms "counter-world", "physical world", "virtual world", etc.) it is understood exactly what says the above totaliztic definition, or what stems from this definition. Meanwhile, the official science by the term "universe" actually understands only "the already known and already described by the Earth’s scientists space occupied by matter". In other words, the official science by the entire "universe" understands only what the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm consider to be just that small portion of the infinite totaliztic universe, which is occupied by our "physical world". Of course, that limited and closed to the progress of knowledge "universe" the official science also defines with many different phrases and expressions, in many ways, etc. However, each of these formulations and ways reflects only its currently already corrupt philosophy and officially accepted close belief (e.g. consider the formulation: "the universe is all the existing mater and the space occupied by it, which together form a uniform cosmos"). Therefore in the definitions of the official science the "universe" is always only this space, which is occupied by the already known to science "matter", while describing of which is possible on the basis of atheistic theories officially approved by that science. (Let us remember here that neither the Concept of Dipolar Gravity discussed here, nor the philosophy of totalizm, officially are accepted by the official science - on the contrary, they are secretly discriminated, persecuted and blocked.) In other words, in their presumptuous definitions of the "universe" the official science non-openly implies, that in the entire universe there is nothing else beyond matter and space that this science already managed to recognize and describe.

As it is apparent from the above, whatever the official science calls the "universe", in the described here Concept of Dipolar Gravity it is called our "physical world". This is because the Concept of Dipolar Gravity defines our "physical world" as follows. Our "physical world" is this section, volume, or "bubble" of counter-matter separated from the infinitively sized "counter-world", which lies within the communication range of our God, and thus the hierarchically organized movements of which (counter-matter) has been so pre-programmed by our God, that it forms all of matter, space and phenomena that can be noticed by human senses and human instruments. From the above definition stems, that if somewhere in the infinitively sized counter-world, existing also well beyond the communication range of our God, already self-evolved (or only will self-evolve) yet another self-aware creature with capabilities of our God, then this creature can create its own (and very different from ours) physical world. Also, because of the infinitive size of counter-world and the existence of it for the infinitely long time, such physical worlds that differ from ours and that are managed by their own divine beings, may appear in the counter-world in infinitely large number.

But returning to the main topic of this post, our senses and logic are accustomed to the limitations of the size of everything that surrounds us. After all, we ourselves, as well as all the objects which we know, are of limited sizes. By extrapolating to the entire universe that subjective human habit of finite perception, the official science erroneously tells us, that the whole universe also has a limited size. However, although such a limited size of the universe is easier to be accepted and understood by our imperfect human imagination, by our understanding, and by our daily experience, in fact it is contrary to the foundations of philosophy, and even contradicts the findings of this part of mathematics, which operates on infinitive numbers. After all, if our universe actually had a limited size - as it claims the present official science, then beyond its borders would have to exists yet something else. (I.e. the situation with the universe would then be similar to claims of the followers of "flat earth", or to errors of ancient world-views claiming that somewhere beyond the horizon supposedly there is a hidden "edge of the world".) So what would then be outside of our universe and what size it would have? And hence also what would be that next something which would lie even further away, and what size it would have? Etc., etc. So the only possibility which is consistent with the foundations of philosophy, and features of which exactly coincide with the findings of mathematical operations on infinite values, is that the universe has an infinite size and infinite length of time of its existence. Also, according to the findings of the Concept of Dipolar Gravity described here, just in such universe unlimited in size and time we live - or more precisely, this is what is the most primary (original) component of the universe, which component the Concept of Dipolar Gravity calls the "counter-world". So when, with the passage of time, findings of the Concept of Dipolar Gravity about the infinite size and time of the universe, will eventually be widely accepted, people and scientists of the future will be mocking and joking about the stupidity and tightness of views across the entire present official science, among some of today's famous scientists, and across the whole generation of people today, just as today we ridicule and joke about the backwardness and ignorance of the ancient people who believed in a "flat earth" and in the existence of the "edge of the world".

The Concept of Dipolar Gravity explains also, that this superior rational being (i.e. God) who around 10,000 of human years ago self-evolved in the intelligent counter-matter from the counter-world (after which self-evolving who around 6,000 human years ago created, among others, "matter" and us "people"), so pre-programmed movements of the counter-matter from the scope of its reach, that this counter-matter artificially created yet another, observable for humans component of the universe, which the Concept of Dipolar Gravity calls our "physical world". In other words, according to the Concept of Dipolar Gravity, the physical "universe" consists of at least two words of a physical nature, namely (a) the infinitely existing original "counter-world" uniformly and entirely filled up with the invisible to humans "counter-matter", and (b) the "physical world" created by our God and filled up with the visible to humans "matter" which was created by our God through the appropriate pre-programming of the movements of that invisible to humans "counter-matter" (or as many as a number of such "physical worlds" - if in the universe some other gods managed create more than one of these). Expressing this differently, my Concept of Dipolar Gravity explains to us what exactly means the statement from the Biblical "Hebrews", verse 11:3, quote: "... the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen" - for a more detailed explanations of that verse see (5) from item #C12 of my web page named "bible.htm". In addition to this, because the kind of "liquid computer", which is constituted by the counter-matter from the counter-world, displays all the characteristics of the "potential-intelligence" (similar to the characteristics of the "potential-intelligence" that is displayed by the memory and by hardware of today's computers), in memory of this counter-matter from the counter-world there is also located (c) another (the third one) kind of world, which I call the "virtual world". This "virtual world" exhibits similar characteristics in the natural state, as characteristics which we know from the hardware used to store and to execute the present computer's software. Hence, what currently the Christian religion calls the "Holy Ghost", as well as "human souls", are actually kinds of self-aware programs contained in this "virtual world". (On the other hand, what Christianity calls "God the Father" and also "Ancient of Days", in fact is the intelligent "counter-matter". In turn, the "Son of God" and his "body", is the symbolic representation of the people from our "physical world" and the entire "matter" that fills up our "physical world".) In addition, whatever we currently call "laws of nature", in fact is a kind of programs created by our God and stored in the counter-matter, which programs govern over the behaviour of this part of the counter-matter, from which is formed our matter, and thus which counter-matter is the source of all phenomena from our physical world.

So in fact, according to the Concept of Dipolar Gravity, our "physical world" is the one, which by God was filled with the visible to people "matter" and with the learned already by the people laws that govern the behaviour of that matter, but which was created through pre-programming the still unknown to people circulations and movements of counter-matter that remains invisible to the humans. Therefore, our "physical world" is also the one, which the present scientific instruments allow people to watch and to research - that is also the one which the present official science and astronomy call with the use of word "universe". However, for practical reasons, this observable by us "physical world" must have a finite size. After all, God in His efforts of pre-programming the behaviour of counter-matter (i.e. in the efforts of creating the volume and size of the "physical world"), encounters various practical obstacles (e.g. the reach and the ability to transmit the programming commands). These practical obstacles prevent God from extending His rules over the entire infinitely-sized counter-world. Hence our God and our physical world occupy only a finite sized "Bubble", or fragment, of the infinitely sized counter-world. Thus, beyond the borders of the area managed by our God, in that infinitely vast counter-world probably still prevails that busy, the counter-material "chaos", similar to the chaos from which our God has evolved - i.e. the same "chaos" which is described in item #E1 from my web page named "will.htm". In turn that "chaos" formed with the intelligent counter-matter has this to itself, that it allows the self-evolution of self-aware beings. This means that still exist unmanaged by our God parts of the counter-world, in which at some stage may self-evolve next gods with powers similar to our God. What is even worse, these other gods do NOT need to be friendly toward our God, nor to whatever our God has created, including to us humans. Therefore, probably in the context of preparing Himself for such a possibility, our God, among others, decided to create people and educate and train out of them the disciplined, and utterly devoted to God army of self-conscious, wise, thoughtful and experienced "soldiers of God" (as I explained this more comprehensively in item #B1.1 from my web page named "antichrist.htm"). From the content of the Bible stems that this army is to be made up of 144,000 of so-called "Righteous" (i.e. people with uniquely high moral standards and personal features explained in item #I1 from my web page named "quake.htm").

It is worth to notice here, that this number 144,000 is a kind of key which allows for the theoretical determination of the exact size of "Bubbles" occupied by our present physical world, and by other physical worlds that ever someone can extract from the counter-world. This is because in the future, if necessary, those 144,000 "soldiers of God" will be able to create 144,000 satellite worlds, still subordinate to our God and administered on principles developed by our God, that will form a uniform protective layer around the entire physical world that is controlled by our God - similarly like once the Soviet Union formed around its borders a chain of protective communist countries reporting to the government in Moscow (one of which was the previous Republic of Poland). So through the calculation for which diameter of the sphere (i.e. the "Bubble"), the entire of its surface is tightly protected by 144 thousands of other spheres with diameters almost identical to it, because only smaller by limitations of human communication capabilities in comparison with the communication capabilities of God, and susceptible to management of individual people and their massive future computers, is to allow for the theoretical calculation of what is the limit of the diameter of our and other physical worlds.

So, if e.g. in the distant future near the "Bubble" occupied by our current physical world and our God, an external threat appears, then the Bubble can be tightly surrounded, guarded and defended with these 144 thousand of secondary physical worlds, each one of which will be given to the management of one among the future "soldiers of God". In turn, the outer surface of this layer of secondary physical worlds can be tightly surrounded, guarded and defended by thousands of tertiary physical worlds, each of which will be placed under the control of one among the self-conscious, thinking and self-learning robots, which until that time, people will learn to build and over which they will have the same absolute power, as our God now has over people. On the other hand that tertiary layer can be tightly surrounded by another layer of worlds that will be managed by these creatures, which self-conscious, intelligent and self-learning robots will be able to invent and to build in the future. Etc., etc. There I do NOT need to add, that in the vital interest of each of these layers will be the voluntary preserving of traditions, ideas and moral values on which rely the beings living in there, while, if necessary, to voluntary defend of a world that they surround together and protect it against the accessing of it by hostile external powers. In this way, thanks to the wisdom, knowledge, foresight and cautiousness of our God, this part of the universe that is managed by our God, is to be moral, peaceful, constantly growing, and protected in the future against any possible developments of situations which could threaten it. As such, it will be able to exist and enjoy a happy life by virtually infinite length of time - regardless of developments of situations in other parts of dimensionally infinitive universe.

The above descriptions of the possible future role of these 144,000 "soldiers of God" are, of course, only my speculations based on just fragmentary statements contained in the Bible, and on a very scanty empirical evidence to which so far I was able to dig in. However, these speculations are worth to read, as so-far cannot be excluded that some part of them may be close to the truth, as well as because their descriptions provide an interesting insight into the distant future, not to mention that the study, analysis and confirmation on the existing evidence of the resulting from these my speculations hypothetical "theory about the soldiers of God" is very fascinating. Therefore, more complete descriptions of the future "training", fate and the role of these 144,000 of "soldiers of God", which compose the hypothetical "theory about the soldiers of God", I developed further in item #A3 from yet another my web page named "humanity.htm" - in which item I provided more precise descriptions of the so-called "Periodic Table for Historical Ages" (i.e. the table prepared for item #K1 from my web page named "tapanui.htm", the description of which is also included into the content of the discussed in the introduction to this web page the YouTube.com film entitled "Dr Jan Pajak portfolio").

In order to summarise deductions described in the above section of this post and also in item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm", although we exist in an infinitely sized counter-world, due to various physical constraints displayed by the characteristics and parameters of this counter-world, the created by God our "physical world" in which we live is of a limited size. (Although, as so far, the limits of our "physical world", and hence also the boundaries of the section of counter-world taken under the control of our God, remain open to attempts of our God to further enlarge the size and the area in which our God reigns, through finding and implementing a manner of the rational programming of still erratically-chaotically behaving part of the counter-matter from the outside of the reach by communication ability and by software from our God, and hence beyond the borders of our "physical world".) Meanwhile, outside of borders of our "physical world" with the passage of time in the counter-world can gradually evolve many different gods, which will create next worlds for themselves - which (and that) can be organized on entirely different principles than the principles which we know and we are to learn and therefore which values we are to adhere to and to defend. In turn the infinite size of the counter-world means, that eventually in the entire counter-world can evolve and arise an infinite number of such other gods and other worlds organized by them.

After reading the above, let us now analyze the relationship between the limitlessness of size of the universe, and the immutability the density of counter-matter, and thus the continuity of life in our physical world.

We already know, that in order life could be created and continued to sprout, the parameters of counter-matter (from which our physical world is created and maintained) must remain unchanged. This is because if these parameters changed over time, then our physical world, and hence all life, would be destroyed. After all, the parameters of everything that keeps us in existence and alive then would start to undergo detuning, causing, among others, disintegration of matter and the disappearance or change of laws of physics. After all, on the web page named "dipolar_gravity.htm" I explained, among others (see item #G4 and the introduction of it) that all the phenomena of our physical world are only various behaviours is always the same counter-matter. So in order these behaviours of counter-matter remained always the same, counter-matter must always maintain the same characteristics and always have the same density. The requirement of stability characteristics of counter-matter is already fulfilled by the fact, that it is the eternally existing substance (i.e. a kind of weightless and ever-moving liquid). In turn, in order to satisfy also the requirement of the constant density of counter-matter, the counter-world cannot change its volume. From mathematics we know that only the counter-world of infinite size has NO access to further unfilled or over-inflated space, into which it could expand further, or which would compress it, and thus because of the existence of which the counter-world would change its volume. Taken together, everything that I explained here means, that the universe must have infinite (limitless) size, because the proof of this its limitlessness is the continuity of life on Earth which is NOT self-interrupted, in turn this continuity of life practically means, that the density of counter-matter contained in the counter-world is NOT subjected to any change, which fact in turn is only possible when the size of the universe cannot change, while this size do not change only when the universe has infinite dimensions.

The infinity of size of the counter-world, means also the constancy of the density of counter-matter (proven by the Concept of Dipolar Gravity described here, amongst others, with the reasoning explained in this post and in item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm"), formally invalidates the wrong and false claims of the old official science that the universe is supposedly of a finite size, while beyond its borders is the emptiness - into which the universe supposedly is still expanding, and thus that at the very beginning occurred the phenomenon by the official science named the "big bang" while described by the so-called "big bang theory". (Science does NOT explain, however, what existed in the days before the "big bang" nor what caused the "big bang". Even worse, it does NOT explain also how it happens that in supposedly the expanding universe, the density of which would have to continually decrease, the laws of nature DO NOT change, while the parameters essential for the existence of life are not deregulated - an overlooking of which regularities by the official science shocks me especially, because from the empirics we well know that any change in the density of anything always destroys and changes the essence of in whatever it takes place: as a well-known examples consider the implications of changes in the density of calcium in the bones of older people, means "osteoporosis", or consider the effects of termites that eat wooden beams supporting a building.) However, since never could appear the "big bang", practically it also means that there never existed a self-triggered (random) evolution of living creatures. In other words, the Concept of Dipolar Gravity described here, invalidates virtually everything that falsely claims the old official science, while the most fatal to mankind examples of that I listed in item #B2 from my different web page named "humanity.htm", and partly also in items #K1 and #K2 from the web page named "dipolar_gravity.htm". What even more important, not only that it invalidates all these lies of the official science, but in addition it creates and delivers the scientifically completely new and different explanations (i.e. explanations that are scientifically new because they could be scientifically derived only due to the Concept of Dipolar Gravity described here - although in the Bible they are present for a long time) - as I repeatedly try to realize this to readers e.g. in item #B3, from my web page named "portfolio.htm", or in item #C4.7 from my web page named "morals.htm". It is why the described here my scientific theory called the Concept of Dipolar Gravity can (and should) be called the "theory of everything". After all, without having any funding for my research, and constantly experiencing persecution and denial, still this "theory of everything" was able to explain everything about the reality in which we live - and did this in a much more correct and more empirically verifiable way, than all this explains the expensive, jealous, monopolistic, blatant and presumptuous official science.

My descriptions presented here try to report to the reader how most likely looks-like the truth about the universe - although originating from the fallible human, these descriptions probably still only tend toward truth, while in the future will require further more detailed research and clarifications (after all, the full and absolute truth knows only God). While reading these descriptions, and comparing them with definitive lies, which about the universe the pompous official atheistic science tells to present people, it is hard NOT to ask yourself the question: why the truth is so distant from those lies which the official atheistic science spreads as the supposed truth? the answers to this question probably provides the verse from the Bible which I quoted in the "motto" to item #A1 from my web page named "evolution.htm". This verse states, quote: "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence." (Bible, 1 Corinthians, 1:27-29). Translating into everyday rough language this extremely wise, diplomatic, fair and warning us explanation contained in the text of above verse, the major reason why there is such large difference between the truth and whatever is officially stated by the human pompous atheistic scientists, includes (among others) the fact that God is NOT prepared to tolerate pompous people who behave as if they "swallowed all brains". In light of the above, it is worth that you, the reader, asks himself/herself whether it is wise if instead basing own behavior on whatever the Bible authorized by God himself requires us to do, one bases his/her most important decisions on whatever those lies of the present atheistic and pompous official science try make us to do?

* * *

The above post is an adaptation of item #D4 from my web page (available in the English language) named "dipolar_gravity.htm" (updated on 17th of July 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "dipolar_gravity.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.pl/dipolar_gravity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "dipolar_gravity.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "antichrist.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/dipolar_gravity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/antichrist.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #273E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

20:36, totalizm
Link
piątek, 01 lipca 2016
#273: Dlaczego gęstość "przeciw-materii" dowodzi, że wszechświat ma nieskończone rozmiary a nauka kłamie iż się on rozpręża

Motto: "Tylko wszechświat o nieskończonych rozmiarach może być stabilny, bowiem NIE graniczy już z jakąkolwiek niezapełnioną lub przepełnioną przestrzenią, jaka pozwalałaby mu się rozprężać lub kurczyć, a stąd zmieniać swoją objętość, zaś dzięki tej niemożności swego rozprężania się ani kurczenia utrzymuje on stałą gęstość wypełniającej go przeciw-materii, uniemożliwiajac tym rozstrajanie się jego istotnych dla życia parametrów, co z kolei utrzymuje stałość i ważność jego praw fizycznych, a tym samym pozwala aby życie mogło być w nim kontynuowane w nieskończoność."

Zanim przystąpię do omówienia tematu tego punktu, najpierw muszę tutaj wyjaśnić jak teoria wszystkiego zwana "Konceptem Dipolarnej Grawitacji", oraz wynikająca z tej teorii "filozofia totalizmu", definiują totaliztyczne pojęcie "wszechświat". Ta totaliztyczna definicja "wszechświata" NIE tylko bowiem jest zupełnie odmienna, niż definicje "wszechświata" upowszechniane przez dotychczasową oficjalną naukę, ale także jest bardziej poprawna, kompletna, realistyczna i otwarta dla przyszłego postępu ludzkiej wiedzy. I tak, jedno ze sformułowań jakimi tę totaliztyczną definicję można wyrazić, stwierdza: w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji i w filozofii totalizmu "wszechświat" jest to generalna nazwa przyporządkowana zbiorowi rodzajowo-odmiennych światów jakie już istnieją, lub jakie zaistnieją dopiero w przyszłości, w całej owej jednorodnie wypełnionej przeciw-materią nieskończonej czasowo i wymiarowo przestrzeni, dla której już poznane przez ludzi materia, przestrzeń kosmiczna, oraz nasz świat fizyczny, stanowią jedynie niewielkie i skończone rozmiarowo oraz czasowo składowe. Oczywiście, tą samą definicję można wyrazić też skrótowo innymi słowami, np. że "totaliztyczny wszechświat" to generalna nazwa dla wszystkich światów zapełniających całą ową nieskończoną rozmiarowo i czasowo przestrzeń jaka istnieje i jaka jest (lub będzie) zajmowana przez wszelkie światy, które już zaistniały, lub które kiedykolwiek mogą powstać. (Innymi słowy, w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji i w totaliźmie "wszechświat" to nazwa dla zbioru światów, który to zbiór obejmuje sobą m.in. też i to, co już istnieje, lub co dopiero zaistnieje, poza granicami obszaru zajmowanego przez już znaną ludzkim naukowcom materię, kosmos, oraz nasz świat fizyczny - czyli nazwa ta obejmuje wszystko, co tylko może istnieć lub zaistnieć we wszechświecie, chociaż o istnieniu tego, lub o możliwości zaistnienia tego, ludzka oficjalna nauka może nadal NIE mieć zielonego pojęcia.) Odnotuj też, że w całym niniejszym wpisie, a także na wszystkich innych moich stronach i publikacjach, pod pojęciem "wszechświat", oraz pod pojęciami z niego wynikającymi (np. pod pojęciami "przeciw-świat", "świat fizyczny", "świat wirtualny", itp.), rozumiane jest dokładnie to co stwierdza powyższa totaliztyczna definicja, lub co z definicji tej wynika. Tymczasem oficjalna nauka ziemska przez pojęcie "wszechświat" faktycznie rozumie jedynie "już obecnie poznaną i możliwą do poprawnego opisania przez ziemskich naukowców przestrzeń zajmowaną przez materię". Innymi słowy, oficjalna nauka przez cały "wszechświat" rozumie tylko to, co Koncept Dipolarnej Grawitacji i filozofia totalizmu uważają jedynie za ten niewielki fragment nieskończonego wszechświata, jaki jest zajmowany przez nasz "świat fizyczny". Oczywiście, ten swój ograniczony i zamknięty na postęp wiedzy "wszechświat" oficjalna nauka też definiuje aż na cały szereg najróżniejszych zwrotów, sformułowań i sposobów. Jednak każde z tych sformułowań i sposobów odzwierciedla tylko jej obecnie już skorumpowaną filozofię i oficjalnie zaakceptowany zamknięty światopogląd (np. rozważ sformułowanie: "wszechświat jest to wszelka istniejąca materia i zajmowana przez nią przestrzeń, uformowane w jednolity kosmos"). Dlatego w definicjach oficjalnej nauki "wszechświat" zawsze jest to jedynie ta przestrzeń, jaką zajmuje już znana nauce "materia", zaś jakiej opisanie jest możliwe na bazie oficjalnie zaakceptowanych przez ową naukę ateistycznych teorii. (Pamiętajmy przy tym, że ani omawiany tutaj Koncept Dipolarnej Grawitacji, ani filozofia totalizmu, oficjalnie wcale NIE są akceptowane przez oficjalną naukę, a wręcz przeciwnie, są przez nią cichcem zwalczane, prześladowane i blokowane.) Innymi słowy, w swych zarozumiałych definicjach "wszechświata", oficjalna nauka skrycie implikuje, że w całym wszechświecie NIE istnieje już nic innego poza materią i przestrzenią, jaką nauka ta zdołała dotychczas poznać i opisać.

Jak z powyższego wynika, to co dotychczasowa oficjalna nauka nazywała "wszechświatem", w opisywanym tu Koncepcie Dipolarnej Grawitacji nazywane jest naszym "światem fizycznym". Koncept ten definiuje bowiem nasz "świat fizyczny" w następujący sposób. Nasz "świat fizyczny" jest to ten fragment, objętość, albo "bąbel" przeciw-materii wyodrębnionej z przestrzeni nieskończonego rozmiarowo "przeciw-świata", który leży w zasięgu zdolności komunikacyjnych naszego Boga, a stąd w którym przeciw-materia została przez naszego Boga tak zaprogramowana, aby formować swymi hierarchicznie zorganizowanymi poruszeniami całą materię, przestrzeń i zjawiska jakie dają się zaobserować ludzkimi zmysłami i instrumentami. Z powyższej definicji więc wynika, że jeśli gdzieś w nieskończonym rozmiarowo przeciw-świecie istniejącym też i poza zasięgiem zdolności komunikacyjnych naszego Boga wyewolułował się (lub dopiero wyewolułuje) jeszcze inna istota o możliwościach naszego Boga, wówczas istota ta może stworzyć też swój własny (i odmienny od naszego) świat fizyczny. Z uwagi też na nieskończoność rozmiarów przeciw-świata i na jego istnienie przez nieskończenie długi czas, takich odmiennych od naszego światów fizycznych, zarządzanych przez własne istoty boskie, może powstać w przeciw-świecie nieskończenie wiele.

Wracając jednak do tematu tego wpisu, to nasze zmysły i logika są nawykłe do ograniczoności rozmiarów wszystkiego co nas otacza. Wszakże my sami, a także wszystkie obiekty jakie my znamy, mają ograniczone rozmiary. Poprzez więc ekstrapolowanie na wszechświat tego subiektywnego ludzkiego nawyku, oficjalna nauka błędnie nam wmawia, że cały wszechświat też ma ograniczone rozmiary. Jednak chociaż taka ograniczoność rozmiarów wszechświata jest łatwiejsza do zaakceptowania i zrozumienia przez naszą niedoskonałą ludzką wyobraźnię, naszą świadomość, oraz nasze codzienne doświadczenia, faktycznie jest ona sprzeczna z fundamentami filozofii, a nawet sprzeczna z ustaleniami tego działu matematyki jaki operuje na nieskończonościach. Wszakże gdyby nasz wszechświat rzeczywiście miał ograniczone rozmiary - tak jak twierdzi to dotychczasowa oficjalna nauka, wówczas poza jego granicami musiałoby istnieć coś jeszcze innego. (Tj. sytuacja z wszechświatem byłaby wówczas podobna do twierdzeń wyznawców "płaskiej ziemi", czy do błędu starożytnych poglądów, iż gdzieś poza horyzontem jakoby istnieje ukryty "kraniec świata".) Co więc by wówczas było poza granicami naszego wszechświata i jakie miałoby to rozmiary? A stąd także co byłoby i jakie miałoby rozmiary to co istniałoby jeszcze dalej? Itd., itp. Jedyną więc możliwością jaka jest zgodna z fundamentami filozofii, a także jakiej cechy dokładnie pokrywają się z ustaleniami działań matematycznych na nieskończonych wartościach, jest że wszechświat posiada nieograniczone rozmiary i nieskończoną długość czasu swego istnienia. Zgodnie też z ustaleniami opisywanego tutaj Konceptu Dipolarnej Grawitacji, w takim właśnie rozmiarowo i czasowo nieograniczonym wszechświecie my żyjemy - a ściślej taka właśnie jest ta jego najbardziej pierwotna (oryginalna) składowa, którą ów Koncept Dipolarnej Grawitacji nazywa "przeciw-światem". Kiedy więc z upływem czasu ustalenia Konceptu Dipolarnej Grawitacji na temat nieskończoności rozmiarów i czasu wszechświata zostaną w końcu powszechnie zaakceptowane, ludzie i naukowcy przyszłości będą wyśmiewali się i dowcipkowali na temat głupoty i ciasności poglądów całej dzisiejszej oficjalnej nauki, niektórych co słynniejszych dzisiejszych naukowców, oraz całych generacji dzisiejszych ludzi, tak samo jak dzisiaj wyśmiewamy się i dowcipkujemy na temat zacofania i ignorancji starożytnych ludzi wierzących w "płaską ziemię" oraz w istnienie "krańca świata".

Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia ponadto, że istota rozumna (tj. Bóg), jaka około 10000 ludzkich lat temu wyewoluowała się w inteligentnej przeciw-materii zawartej w przeciw-świecie (poczym około 6000 ludzkich lat temu stworzyła m.in. "materię" i nas "ludzi"), tak zaprogramowała poruszenia przeciw-materii z zasięgu swego działania, że owa przeciw-materia sztucznie stworzyła jeszcze jedną, obserwowalną przez ludzi składową wszechświata, jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji nazwał naszym "światem fizycznym". Innymi słowy, zgodnie z tym konceptem, na fizykalny "wszechświat" składają się co najmniej dwa światy o fizykalnych cechach, mianowicie (a) nieskończenie istniejący oryginalny "przeciw-świat" jednorodnie i całkowicie zapełniony niewidzialną dla ludzie "przeciw-materią", oraz (b) stworzony przez naszego Boga nasz "świat fizyczny" zapełniony widzialną dla ludzi "materią" jaką nasz Bóg stworzył poprzez odpowiednie zaprogramowanie poruszeń owej niewidzialnej dla ludzi "przeciw-materii" (albo też aż szereg takich "światów fizycznych" - jeśli we wszechświecie ktoś zdołał nastwarzać ich już więcej niż jeden). Inaczej mówiąc, Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia nam co faktycznie kryje się poza stwierdzeniem z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", werset 11:3, cytuję: "... słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych" - po szersze wyjaśnienia tego wersetu patrz (5) w punkcie #C12 z mojej strony o nazwie "biblia.htm". Na dodatek do tego, ponieważ ów rodzaj "płynnego komputera" jakim jest przeciw-materia z przeciw-świata, wykazuje się posiadaniem cechy "potencjalnej-inteligencji" (podobnej do cechy "potencjalnej-inteligencji" jaką wykazuje się pamięć i hardware z dzisiejszych komputerów), w pamięci owej przeciw-materii z przeciw-świata zawarty jest (c) jeszcze jeden (trzeci już) rodzaj świata, jaki ja nazywam "światem wirtualnym". Ów "świat wirtualny" wykazuje podobne cechy w swym stanie naturalnym, jak cechy które my znamy z hardware używanego do przechowywania i uruchamiania dzisiejszego komputerowego software. Stąd to co religia chrześcijańska nazywa "Duchem Świętym", a także "ludzkie dusze", faktycznie są rodzajami samoświadomych programów zawartych w owym "świecie wirtualnym". (To zaś co chrześcijaństwo nazywa "Bogiem Ojcem", a także "Starowiecznym", faktycznie jest inteligentną "przeciw-materią". Z kolei "Syn Boży" i jego "ciało", to symboliczna reprezentacja całej "materii" i ludzi, z naszego "świata fizycznego".) Ponadto także i to, co dzisiaj nazywamy "prawami natury", faktycznie też jest rodzajem programów stworzonych przez naszego Boga i zapisanych w przeciw-materii, jakie to programy rządzą zachowaniami tej części przeciw-materii, z której uformowana jest nasza materia, a stąd która to przeciw-materia jest źródłem wszelkich zjawisk naszego świata fizycznego.

Faktycznie więc, zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, nasz "świat fizyczny" jest tym, jaki przez Boga wypełniony został widzialną dla ludzi "materią" i poznanymi już przez ludzi prawami rządzącymi zachowaniem się tej materii, jednak jaki uformowany został poprzez nadal niepoznane przez ludzi zaprogramowanie cyrkulacji i ruchów niewidzialnej dla ludzi przeciw-materii. Dlatego nasz "świat fizyczny" jest i tym, który obecne instrumenty naukowe pozwalają ludziom obserwować i badać - czyli także i tym, co dzisiejsza oficjalna nauka i astronomia nazywają z użyciem słowa "wszechświat". Ze względów praktycznych, ów obserwowalny przez nas "świat fizyczny" musi jednak mieć skończone rozmiary. Wszakże Bóg w swoich wysiłkach programowania zachowań przeciw-materii (tj. tworzenia objętości i rozmiarów "świata fizycznego") napotyka na najróżniejsze praktyczne przeszkody (np. na zasięg i zdolność do przesyłu rozkazów programowych). Owe praktyczne przeszkody uniemożliwiają więc Bogu objęcie swym panowaniem całego rozmiarowo nieskończonego przeciw-świata. Stąd nasz Bóg i nasz świat fizyczny zajmują jedynie skończony rozmiarowo "bąbel", czy fragment, owego nieskończenie wielkiego przeciw-świata. Poza więc granicami obszaru zarządzanego przez naszego Boga, w owym nieskończenie rozległym przeciw-świecie prawdopodobnie nadal panuje ów ruchliwy, przeciw-materialny "chaos", podobny do chaosu w którym wyewoluował się nasz Bóg - tj. ten sam "chaos" który opisałem w punkcie #E1 swej strony o nazwie "will_pl.htm". Taki zaś "chaos" formowany z inteligentnej przeciw-materii ma to do siebie, że pozwala on na samo-ewolucję samoświadomych istot. To zaś oznacza, że w narazie nie zarządzanych przez naszego Boga częściach przeciw-świata, kiedyś mogą samo-wyewoluować się też jeszcze następni bogowie o mocach podobnych do naszego Boga. Co nawet gorsze, owi inni bogowie wcale NIE muszą być przyjacielscy wobec naszego Boga ani wobec tego co nasz Bóg stworzył, w tym wobec nas ludzi. Dlatego, prawdopodobnie w ramach przygotowywania się do takiej właśnie ewentualności, nasz Bóg m.in. zdecydował się stworzyć ludzi i wychować oraz wyszkolić z nich zdyscyplinowaną i bezgranicznie oddaną Bogu armię samoświadomych, mądrych, myślących i doświadczonych "żołnierzy Boga" (tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #B1.1 swej strony "antichrist_pl.htm"). Z treści Biblii wynika, że owa armia będzie złożona z 144 tysięcy tzw. "sprawiedliwych" (tj. ludzi o unikalnej moralności i cechach wyjaśnionych dokładniej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie "quake_pl.htm").

Warto tutaj dodać, że owa liczba 144 tysięcy jest rodzajem klucza jaki pozwala na teoretyczne wyznaczenie dokładnych rozmiarów "bąbli" obecnego naszego świata fizycznego, oraz innych światów fizycznych jakie kiedykolwiek ktokolwiek może wyodrębnić z przeciw-świata. W przyszłości bowiem w razie potrzeby owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga" będzie w stanie stworzyć 144 tysiące satelitarnych światów, nadal podległych naszemu Bogu i zarządzanych na wypracowanych przez naszego Boga zasadach, jakie uformują jednolitą warstwę ochronną wokół całego świata fizycznego kontrolowanego przez naszego Boga - podobnie jak kiedyś Związek Radziecki uformował wokół swych granic łańcuch chroniących go komunistycznych krajów podległych rządowi Moskwy (jednym z których była uprzednia Polska Republika Ludowa). Poprzez więc wyliczenie przy jakiej średnicy kuli (tj. "bąbla"), cała jej powierzchnia będzie szczelnie chroniona 144 tysiącami innych kul o średnicach niemal identycznych do niej, bowiem pomniejszonych jedynie o ograniczenia ludzkich możliwości komunikacyjnych w porównaniu z komunikacyjnymi możliwościami Boga, oraz podatnych na zarządzanie przez pojedyńczych ludzi i przez ich masywne przyszłe komputery, pozwoli na teoretyczne wyliczenie jaka jest graniczna średnica naszego i innych światów fizycznych.

Gdyby więc np. w odległej przyszłości w pobliżu "bąbla" zajmowanego przez nasz obecny świat fizyczny i naszego Boga, pojawiło się jakieś zewnętrzne zagrożenie, wówczas bąbel ten może być szczelnie otoczony, strzeżony i broniony owymi 144 tysiącami drugorzędnych światów fizycznych, każdy z których oddany będzie w zarząd jednemu z przyszłych "żołnierzy Boga". Z kolei zewnętrzna powierzchnia owej warstwy drugorzędnych światów fizycznych może być szczelnie otoczona, strzeżona i broniona przez tysiące trzeciorzędnych światów fizycznych, każdy z których oddany będzie w zarząd jednego ze samoświadomych, myślących i samouczących się robotów, jakie do owego czasu ludzie nauczą się budować i nad jakimi będą mieli podobnie absolutną władzę, jaką nasz Bóg ma obecnie nad ludźmi. Z kolei tamta trzeciorzędna warstwa może być szczelnie otoczona kolejną warstwą światów jakie będą zarządzane tymi istotami, które samoświadome, inteligentne i samouczące się roboty będą w stanie w przyszłości wynaleźć i urzeczywistnić. Itd., itp. Nie muszę tu dodawać, że w życiowym interesie każdej z tych warstw będzie ochotnicze zachowywanie tradycji, idei i wartości moralnych z jakich żyjące w niej istoty się wywodzą, zaś w razie konieczności ochotnicze bronienie też świata jaki sobą otaczają i chronią przed dostępem do niego wrogich mocy zewnętrznych. W ten sposób, dzięki mądrości, wiedzy, przewidywalności i przezorności naszego Boga, ta część wszechświata jaką nasz Bóg zarządza będzie moralna, pokojowa, nieustannie się rozwijająca, oraz zabezpieczona przed wszelkim możliwym rozwojem sytuacji jaki mógłby jej zagrozić. Jako taka, będzie ona mogła istnieć i cieszyć się szczęśliwym życiem przez praktycznie nieskończoną długość czasu - bez względu na rozwój sytuacji w pozostałych częściach rozmiarowo nieskończonego wszechświata.

Powyższe opisy możliwej przyszłej roli owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga" oczywiście są jedynie moimi spekulacjami opartymi tylko na fragmentarycznych stwierdzeniach zawartych w Biblii, oraz na ogromnie skąpym empirycznym materiale dowodowym do jakiego dotychczas udało mi się dokopać. Niemniej z owymi spekulacjami warto się zapoznać, ponieważ narazie NIE daje się wykluczyć, że jakaś ich część może być bliska prawdy, a także ponieważ ich opisy dostarczają ogromnie interesującego wglądu do dalekiej przyszłości, nie wspominając już, że poznawanie, analizowanie i potwierdzanie na istniejącym materiale dowodowym wynikającej z tych moich spekulacji hipotetycznej "teorii o żołnierzach Boga" jest bardzo fascynujące. Dlatego opisy przyszłego "szkolenia", losów i roli owych 144 tysięcy "żołnierzy Boga", jakie właśnie składają się na tą hipotetyczną "teorię o żołnierzach Boga", rozwinąłem szerzej w punkcie #A3 jeszcze innej swej strony o nazwie "humanity_pl.htm" - w którym to punkcie zawarłem dokładniejsze opisy tzw. "Tabeli Cykliczności dla Epok Historycznych" (tj. tablicy przygotowanej dla punktu #K1 mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm", jakiej omówienie włączone też zostało w treść omawianego we wstępie do strony "dipolar_gravity_pl.htm" YouTubowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio").

Podsumowując dedukcje opisane w powyższej części tego punktu #D4, chociaż istniejemy w nieskończonym rozmiarowo przeciw-świecie, z powodu wykazywania przez cechy i parametry owego przeciw-świata najróżniejszych ograniczeń fizykalnych, stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny" w jakim żyjemy jest ograniczony rozmiarowo. (Aczkolwiek, jak narazie, granice naszego "świata fizycznego", a stąd i granice obszaru przeciw-świata objętego panowaniem naszego Boga, pozostają otwarte na próby naszego Boga aby jeszcze bardziej powiększyć rozmiary i obszar w jakim nasz Bóg panuje, poprzez znalezienie i urzeczywistnienie sposobu na rozumne zaprogramowanie narazie chaotycznie zachowującej się części przeciw-materii znajdującej się poza zasięgiem komunikacyjnym i programowym naszego Boga, a stąd i poza granicami naszego "świata fizycznego".) Tymczasem poza granicami naszego "świata fizycznego" z upływem czasu w przeciw-świecie mogą stopniowo wyewoluować się następni bogowie, jacy stworzą sobie następne światy - którzy, i które, mogą zostać zorganizowane na zupełnie odmiennych zasadach niż te jakie my znamy i poznamy, a stąd jakich wartości my przestrzegamy i bronimy. Nieskończone zaś rozmiary przeciw-świata oznaczają, że docelowo w całym przeciw-świecie może powstać i zaistnieć nieskończona liczba takich innych bogów i zorganizowanych przez nie innych światów.

Po poznaniu powyższego, przeanalizujmy teraz jaki jest związek pomiędzy nieograniczonością rozmiarów wszechświata, a niezmiennością gęstości przeciw-materii, a tym samym i możliwością trwania ciągłego życia w naszym świecie fizycznym.

Już obecnie jest nam wiadomo, że aby życie mogło być stworzone i być kontynuowane, parametry przeciw-materii (z jakiej stworzony i utrzymywany jest nasz świat fizyczny) muszą pozostawać niezmienne. Gdyby bowiem parametry te zmieniały się z upływem czasu, wówczas nasz świat fizyczny, a stąd i wszelkie życie, zostałyby zniszczone. Wszakże parametry wszystkiego co utrzymuje nas w istnieniu i przy życiu zaczęłyby wtedy ulegać rozregulowywaniu, powodując m.in. rozpadanie się materii i zanik, lub zmianę, działania praw fizycznych. Wszakże na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" wyjaśniam m.in. (patrz jej wstęp i punkt #G4), że wszelkie zjawiska naszego świata fizycznego są jedynie najróżniejszymi zachowaniami zawsze tej samej przeciw-materii. Aby więc owe zachowania przeciw-materii pozostawały zawsze te same, przeciw-materia musi wykazywać zawsze te same cechy i mieć zawsze tą samą gęstość. Wymóg stałości cech przeciw-materii jest już spełniony przez sam fakt, iż jest ona wiecznie istniejącą substancją (tj. rodzajem nieważkiego i wiecznie ruchliwego płynu). Natomiast aby spełniony był też wymóg stałej gęstości przeciw-materii, przeciw-świat NIE może zmieniać swej objętości. Z matematyki zaś wiemy, że tylko przeciw-świat o nieskończonych rozmiarach NIE ma już dostępu do dalszej niezapełnionej lub przepełnionej przestrzeni, w którą mógłby się rozprężać, lub która by go sprężała, a stąd z powodu istnienia której zmieniałby on swoją objętość. Razem więc wzięte, wszystko co tu wyjaśniłem oznacza, że wszechświat musi mieć nieograniczone rozmiary, bowiem dowodem ich nieorganiczoności jest ciągłość życia na Ziemi jaka NIE ulega samoczynnemu przerwaniu, owa zaś ciągłość życia praktycznie oznacza, że gęstość przeciw-materii zawartej w przeciw-świecie NIE ulega zmianom, co z kolei jest tylko możliwe kiedy rozmiary wszechświata NIE ulegają zmianie, zaś owe rozmiary się NIE zmieniają tylko kiedy wszechświat ma nieograniczone rozmiary.

Nieskończoność rozmiarów przeciw-świata, czyli także niezmienność gęstości przeciw-materii (dowodzone przez opisywany tu Koncept Dipolarnej Grawiitacji m.in. rozumowaniem wyjaśnianym w niniejszym wpisie i w punkcie #D4 strony "dipolar_gravity_pl.htm"), formalnie unieważniają błędne i kłamliwe twierdzenia starej oficjalnej nauki, że wszechświat jakoby ma skończone rozmiary, zaś graniczy z pustką w jaką rzekomo się rozpręża, a stąd że na początku zaistniało zjawisko przez oficjalną naukę zwane "wielkim wybuchem" albo "big bang'iem", a opisywane tzw. "teorią wielkiego bangu". (Nauka ta NIE wyjaśnia jednak co istniało w czasach poprzedzających "wielki bang" ani co "bang" ten spowodowało. NIE wyjaśnia także jak to się dzieje, że w rozprężającym się wszechświecie prawa natury NIE ulegają zmianie, zaś istotne dla istnienia życia parametry NIE ulegają rozregulowaniu.) Skoro zaś nigdy NIE mógł zaistnieć ów "wielki bang", praktycznie to też oznacza, że nigdy NIE zaistniała samoczynna (przypadkowa) ewolucja żyjących stworzeń. Innymi słowy, opisywany tu Koncept Dipolarnej Grawitacji unieważnia praktycznie wszystko co twierdzi stara oficjalna nauka, oraz stwarza do tego wszystkiego naukowo zupełnie nowe i odmienne wyjaśnienia (tj. wyjaśnienia jakie tylko naukowo są nowe, bowiem naukowo wyprowadzone one mogły zostać dopiero dzięki opisywanemu tu Konceptowi Dipolarnej Grawitacji - aczkolwiek w Biblii zawarte są one już od bardzo dawna) - tak jak powtarzalnie staram się to uświadomić swym czytelnikom np. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "portfolio_pl.htm", czy w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie "morals_pl.htm". To dlatego opisywaną tutaj moją teorię naukową zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji można (i powinno się) też nazywać "teorią wszystkiego". Wszakże NIE mając żadnego finansowania na swe badania, oraz nieustannie doświadczając prześladowań i negowania, ciągle owa "teoria wszystkiego" zdołała wyjaśnić absolutnie wszystko na temat rzeczywistości w jakiej żyjemy - i to w sposób znacznie poprawniejszy i bardziej empirycznie sprawdzalny, niż wyjaśnia to cała ta kosztowna, zazdrosna, monopolistyczna, krzykliwa i zarozumiała dotychczasowa oficjalna nauka.

Zaprezentowane tu moje opisy starają się raportować jak zapewne wygląda prawda na temat wszechświata - aczkolwiek wywodząc się od omylnego człowieka, opisy te prawdopodobnie nadal jedynie zdążają ku prawdzie, ciągle wymagając przyszłych jeszcze szczegółowszych badań i uściśleń (wszakże pełną i absolutną prawdę zna jedynie Bóg). Czytając te opisy, oraz porównując je z definitywnymi kłamstwami jakie na temat wszechświata efektywnie wmawia ludziom dzisiejsza napuszona ateistyczna oficjalna nauka, trudno NIE zadać sobie pytania: dlaczego prawda jest aż tak odległa od owych kłamstw jakie oficjalna ateistyczna nauka rozgłasza jako rzekomą prawdę? Odpowiedzi na to pytanie zapewne udziela werset z Biblii jaki zacytowalem w "motto" do punktu #A1 z mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Werset ten stwierdza bowiem, cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." (Biblia, 1 Koryntian, 1:27-29). Tłumacząc to bardzo mądre, dyplomatyczne, sprawiedliwe i ostrzegające nas wyjaśnienie zawarte w tekście powyższego wersetu, na codzienną szorstką polszczyznę, powód dla którego istnieje aż tak duża różnica pomiędzy prawdą, a tym co oficjalnie twierdzą ludzcy napuszeni ateistyczni naukowcy, obejmuje m.in. fakt, że Bóg NIE jest gotowy tolerować napuszenia ludzi którzy zachowują się jakby "pozjadali wszystkie rozumy". W świetle powyższego warto więc abyś czytelniku zapytał sam siebie, czy jest rozsądnym działaniem jeśli zamiast opierać swoje postępowanie na tym co Biblia autoryzowana przez samego Boga wymaga od nas abyśmy czynili, ktoś opiera swe co bardziej istotne decyzje na tym do czynienia czego nakłaniają go owe kłamstwa dzisiejszej ateistycznej i napuszonej oficjalnej nauki?

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #D4 ze strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" omawiającej moją "teorię wszystkiego" o nazwie "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (aktualizacja owej strony datowana 1 lipca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "dipolar_gravity_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "dipolar_gravity_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity_pl.htm

http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "dipolar_gravity_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "antichrist_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/antichrist_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #273). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

01:38, totalizm
Link
wtorek, 21 czerwca 2016
#272E: Fatal persecution of Concept of Dipolar Gravity and philosophy of totalizm (see YouTube film "Dr Jan Pajak portfolio")

Motto: "Monopoly is good for a few, competition is good for everyone."

Let us consider for a moment, how the reader would judge a scientific article published in a journal of the world fame, in which a group of highly successful scientists financed e.g. by banana producers, summarized results of their research on time-lengths of walks in the open air by people with a variety of personal features. To perform the research the fairest as they can, these scientists would have taken into account people's features resulting from the Darwinian Theory of Evolution. And so, they would study the influence on the time-length of walks of such alternative personal features as having a bald head or full head hair, the use of artificial teeth or their own jaws, the having or not having a rheumatism, and of course, the fact of eating, or not eating, every day at least one banana - after all, their research would be financed by producers of bananas. To also conduct research in line with the current trend of social and political correctness accepted by the today's world, that all humans are supposedly equal and therefore none people are allowed to be discriminated, these scientists would not distinguish between the races of people nor between different sexes or kinds of transvestites - declaring that these differences are irrelevant to results of their research. As a result of costly and deep research on a sample of several thousand of walkers, they would arrive to the final conclusion, which thoroughly and scientifically they would describe in their article, namely that the longest duration of walks in the open air show people who are bald, with artificial teeth, with rheumatism, and who eat the daily minimum of one banana (probably enriching their level of potassium). The question that is worth to ask here of ourselves, is whether on the basis of such an article the reader should try to quickly acquire these features, which the article proves to be inducing very healthy lifestyle, namely the bald head, false teeth, rheumatism, and the habit of eating every day at least one banana, because these features will help him/her to spend the most time while walking in the open air - which walks are highly healthy and therefore very desirable? Of course, everyone who knows the truth about life, would immediately shout "nonsense" and "pure absurdity"! The reason is that these scientists have NOT taken into account in their research the "weather", while all the conclusions to which they arrived are actually products of the weather. After all, the fact that people who are bald, with artificial teeth, rheumatism, and who eat a daily portion of at least one banana, spend so much time while walking, is because they are old retirees on pensions, so they can always choose the time of their walk when there is NOT raining. Meanwhile, the rest of the people are young, most of the day they must work to earn a living, and when at last they could go for a walk, typically is just starting to rain!

The above example I purposely invented so that in a best and humorous way I could illustrate with it the non-compliance with the moral criteria of activities of professional researchers and decision-makers of today's official atheistic science, and the resulting from this non-compliance the nonsense and falsity of conclusions to which they keep arriving. This is because the extrapolation of such behaviours of present scientists and decision-makers onto the scientific achievements illustrated and discussed in the YouTube film entitled "Dr Jan Pajak portfolio", i.e. onto the theories, philosophies, scientific discoveries, inventions and formal scientific proofs presented in this film, perfectly explains a lot of problems that encounters the researching, dissemination and implementation of these achievements. For example, it explains why several scientific decision makers tried to remove me from their university immediately after they discovered what topics I am researching and popularizing in my spare time and with my own funding. It also explains why none academic institution in the world openly endorsed nor adopted the research and development of any among my inventions - even though the proposals and projects of starting such a research and development were posted out to almost all research and development institutions in the world that are dealing with topics of an interest to me. It also explains why research policy makers and the entire official science secretly block, while openly ignore and boycott every scientific idea which derives its origin from my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and from my philosophy of totalizm - though for the good of all humanity, this theory and philosophy should be already taught in virtually every high school and university to balance with it the atheistic worldviews, falsely forced on youth in there, while the new ideas derived from this theory and philosophy should be earnestly implemented in everyday life.

Although the example of research discussed at the beginning of this post was just invented, it perfectly reflects the today's situation with scientific research. In research carried out at present, professional scientists seem to routinely ignore what actually is most important for the results, namely the "level of morality" in the people affected by work of whatever is the topic of given research, and also the reaction of God on this level of morality. On the other hand, in our world, for which it already has been formally proven that God does exist, absolutely everything must be dependent on the level of human morality and on the response of God to this level - means on the level of human obedience in fulfilling the requirements and precepts of God and on the principles of the God's response to such a level of obedience. (For the totaliztic definition, stating that "morality is the level at which humans obey God's commandments and requirements", see item #B5 from my web page named "morals.htm", in turn for the most important among formal scientific proofs that God exists - see item #G2 on my web page named "god_proof.htm".) Therefore, without taking into account the morality and methods of God's acting as the factors that determine the fate of humans, virtually everything that scientists of today are researching leads to conclusions as absurd as in the above my invented example of researching walkers! The absurdity of such conclusions of the official science is proven best by my findings published on totaliztic web pages, which reveal the existence of a strong and actual interdependence, between the fate of individual people and also the entire so-called "group intellects", and the level of morality that characterizes their lives. For example, in item #G1 of my web page named "will.htm" I described my discovery which once shocked me immensely, but which then opened the door to next very important discoveries, namely that people who already in their youth learned to not listen to the voice of their conscience, and hence who from an early age entered the path of immorality, are dying at a relatively young age. A similar fate meets also group intellects. For example, in item #D3 of the web page named "portfolio.htm" (addresses of which are provided at the end of his post) is described what happened to the state company "P. P. Drainage" which harmed farmers from the village of Wszewilki. In turn in items #I3 and #I3.1 from my web page named "petone.htm" are described results of my research on disasters and calamities that plagued neighbouring human settlements, but always spared the New Zealand town of Petone, near which lived these required by the Bible at least 10 people with especially moral behaviour, which the Bible calls "righteous". On the other hand, in items #H2 to #H6 from the web page named "tapanui.htm" I described the destruction of a number of cities that were famous in their times because of the highly immoral conduct of their residents - means such cities as Vineta on the Baltic Sea, Salamis in Cyprus, Saeftinghe in the Netherlands, Port Royal in Jamaica, and Kororareka in New Zealand. Of course, my web pages contain much more similar examples - for further of them see the index provided on the web page named "skorowidz_links.htm".

The point that I am trying to make here for the reader, is that if in research of fates of individual people and the so-called "group intellects" is completely omitted the taking into account their "morality" and the response of God to a given level of human morality, then the conclusions that are derived from such research represent a complete nonsense. This in turn leads to findings that I described at a whole range of totaliztic web pages, namely that NOT only some of the statements of the official science (such as statements about the discovery of "gravitational waves" or "Higgs boson" - which I described in item #E1.1 from my web page named "telepathy.htm"), but practically everything about which speaks officially the monopolistic science (i.e. that science which still jealously guards its monopoly on research and on education) is a notorious lie and a deceiving people "hoax on wheels", and thus entrusting such lies and deception of science already led our world to immorality, chaos, misery, exploitation and injustice which we see now around us, while if the humanity do NOT repent on time and do NOT cease doing of whatever the official science directs it to, then this is to lead the humanity to the self-destruction.

On totaliztic web pages I described numerous examples to what misery and destruction leads distortions and lies disseminated by the present official science - for examples see items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm", items #M1 to #M2 from the web page named "telekinetics.htm", items #A1 to #A5 and #F5 from my web page named "cooking.htm", the entire web page named "tornado.htm", the entire web page named "katrina.htm", the entire web page named "wtc.htm", and several yet further totaliztic web pages. In turn how numerous are these distortions and lies, and how deeply they are nested already in the very foundations of the old official science, also explains the whole range of totaliztic web pages and publications - for examples see subsection H1.3 from volume 4 of my newest monograph [1/5], or item #C4.7 from the web page named "morals.htm", or item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm", or item #K1 from the web page named "tapanui.htm", or the entire web page named "god_exists.htm".

Frankly speaking, it was only when I realized all the consequences of this deliberate avoidance by the official science of taking (in practically all the research) into account the impact of human morality (and also the response of God to the human immorality), that I started to understand what was actually God having in mind when in the Bible He explained what I more specifically developed in item #C4.7 from the web page named "morals.htm", namely (see the Bible, Matthew, verses 7:17-18), quote: "every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree can not bear bad fruit, nor can a bad tree bear a good fruit." After all, one of the purposes of this explanation is to warn people, amongst others, what is to happens in situations like with today's science, for example, what happens if the humanity entrusts the findings of the present official science and implements in real life whatever these findings suggest.

The reason for which the official science got lost and already since a long time leads the humanity directly toward a self-destruction, is that we allowed science to become a monopolistic institution. In turn each monopolistic institution quickly falls deeper and deeper into "corruption" described in more detail, among others, in item #E3 from my web page named "pajak_for_mp_2017.htm". On the other hand with the elapse of time the corruption of monopolistic institutions quickly reaches 100% level of advancement, at which given institutions in practice are starting to serve the goal which is an exact opposite of the goal for the fulfilment of which these institutions were originally established. In fact, right now increasingly more institutions in the world are reaching the level, and the situation, of such 100% corruption - in this number many governments of entire countries. (It is extremely hard to find nowadays a government that would not operate as a monopolistic institution.) It is also almost an irony, that the humanity long ago had developed an effective method for balancing monopolies, which method prevents the achievement by monopolies of this highly destructive 100% level of corruption. This method is known as the "competition". Unfortunately, in recent times, this method is applied increasingly less in the public life. For example, in order to repair present errors, distortions and lies of the official science, it would be enough to officially create for it a competition in form of the new "totaliztic science" - as this is explained more comprehensively in item #C6 from my web page named "telekinetics.htm". However, the old, official, atheistic science, is to defend itself as it can against the loss of its monopoly, that is, against the official establishing of the new "totaliztic science". After all, my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm were created in 1985 (means as long ago as 31 years prior to producing in 2016 the discussed here film "Dr Jan Pajak portfolio") and they are continuously published and disseminated throughout all that long time. In spite of this, still even now the official science insists that neither my "theory of everything" nor the philosophy of totalizm is officially recognized, and the spread of them is blocked - although in contrast to the "erroneous" theories and philosophies disseminated by the old official science, for my Concept of Dipolar Gravity and for totalizm their accuracy and compliance with reality have already been proven. That insistence of the official science causes untold destruction and losses for our whole civilization - to what I am trying to draw the reader's attention in descriptions from this post. On the other hand, the official establishing of such a new competitive "totaliztic science" would force the old official science to start the responsible telling of truth and to put more attention and actual research into whatever now this old science does profitably, irresponsibly and in an almost mindless manner. After all, if there is a competitive towards the old, new "totaliztic science", then in every case of spreading lies by the old science, the new science would make these lies corrected (as indeed, in spite that I work alone, still I am trying to do already). Therefore, such an official establishing of a new competitive "totaliztic science" must be imposed forcefully by people and by governments, and NOT left to luminaries of science and scientific policy makers to make this establishing by themselves voluntarily. However, it is worth the effort, because it can save the humanity from impending doom that is arriving now rather quickly - that is, dear reader, it perhaps may, among other things, save your own life and lives of those whom you love the most.

Unfortunately, knowing the today's biggest weakness of humanity, which is the "passivity" and "complacency" described in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm", we should know in advance what will happen with the official creation of the new "totaliztic science". Namely, people will ruminate over it, and perhaps even debate it, but they will NOT act - as they are currently also doing regarding the "global warming". They will be reeling over it until about 2040, when arrives the destruction of humanity predicted in the discussed here film from www.youtube.com, entitled "Dr Jan Pajak portfolio". In turn, after that destruction, everything will be destroyed - including the official science. Thus, these few people who are to survive the calamity, will need to start building again everything from the very scratch. Of course, knowing already that it was the previous official atheistic science that pushed the mankind to destruction, they are to rebuild NOT the old official science, but the new "totaliztic science". However, there will be a problem again. Namely this problem will then lay in the fact, that even the new "totaliztic science", if it existed and operated without any competition, with the elapse of time will also fall a victim of the "corruption" - thus the current problems with the monopoly of science will over time be repeated again. Therefore, most preferably would be, if already now people stopped briefly that passive viewing of television and chumming sandwiches, and rather already now have created a new "totaliztic science" - when the old science still has NOT been destroyed (so that both of these sciences, from now acting in the situation of competition with each other, would stop each other from falling into claws of corruption, and thus would busily tend towards the good of the entire human civilization). After all, the appointment of such a new science is NOT difficult at all. It is just enough that in a country, e.g. in Poland, New Zealand, or Korea, at the beginning would be open at least one state institution of higher education (e.g. a university), which would employ only scientists already practicing the philosophy of totalizm and hence able to pass the "entrance exam" from the knowledge of this philosophy, as well as all universities and schools of the country would begin to balance the current imbalance in the atheistic teachings by starting the compulsory teaching of the philosophy of totalizm and my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity.

* * *

The above post is an adaptation of item #B3 from my web page (available in the English language) named "portfolio.htm" (updated on 20th of June 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "portfolio.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/portfolio.htm
http://telekinesis.esy.es/portfolio.htm
http://totalizm.com.pl/portfolio.htm
http://soul.frihost.org/portfolio.htm
http://pajak.org.nz/portfolio.htm
http://totalizm.pl/portfolio.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "portfolio.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "pajak_for_mp_2017.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/portfolio.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/pajak_for_mp_2017.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #272E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

04:56, totalizm
Link
środa, 01 czerwca 2016
#272: Niszczycielskość prześladowań Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu (z YouTube "Dr Jan Pająk portfolio")

Motto: "Monopol jest dobry dla kilku, konkurencja jest dobra dla wszystkich."

Rozważmy przez chwilę, jak czytelnik by osądził artykuł naukowy opublikowany w jakimś czasopiśmie światowej sławy, w którym grupa wysoce utytułowanych naukowców finansowanych np. przez producentów bananów, podsumowywała by wyniki swoich badań na temat czasotrwania spacerów na wolnym powietrzu przez ludzi o najróżniejszych cechach osobistych. Aby badania te wykonać najrzetelniej jak potrafią, naukowcy ci uwzględnili by w swych badaniach wszystkie kryteria wynikające z darwinowskiej teorii ewolucji. I tak badali by wpływ na czasotrwanie spacerów takich alternatywnych cech osobistych jak posiadanie łysiny albo pełnego owłosienia na głowie, używanie sztucznych zębów albo własnej szczęki, posiadania lub nie posiadania reumatyzmu, a także oczywiście, faktu zjadania lub nie zjadania codziennie co najmniej jednego banana - wszakże ich badania byłyby finansowane przez producentów bananów. Aby też prowadzić badania w zgodzie z aktualnym trendem politycznym i społecznym dzisiejszego świata, iż wszyscy ludzie są jakoby równi i stąd nikogo NIE wolno wyróżniać, naukowcy ci NIE rozróżnialiby pomiędzy rasami ludzi ani pomiędzy odmiennymi płciami i bezpłciowościami - deklarując te różnice za nieistotne dla wyników badań. W rezultacie kosztownych i dogłębych obserwacji próbki aż kilku tysięcy spacerowiczów, doszliby do końcowego wniosku, jaki sumiennie i naukowo by opisali w swym artykule, że najdłuższy czasokres spacerów na wolnym powietrzu wykazują osoby łyse, ze sztucznymi zębami, z reumatyzmem, oraz zjadające codziennie co najmniej jednego banana (zapewne wzbogacającego ich w potas). Pytanie jakie warto więc tutaj sobie zadać, to czy na bazie takiego artykułu czytający powinien starać się szybko nabyć łysinę, sztuczne żęby, reumatyzm, oraz zjadać codziennie co najmniej jednego banana, poniważ te cechy pomogą mu spędzić najwięcej czasu na spacerach po świeżym powietrzu - jakie to spacery są przecież wysoce zdrowe i stąd pożądane? Oczywiście, każdy kto zna prawdę o życiu natychmiast zakrzyknąłby "bzdura" i czysty absurd! Owi naukowcy NIE uwzględnili przecież w swoich badaniach "pogody", zaś wszystkie wnioski do jakich doszli są właśnie produktem działania pogody. Wszakże fakt, że ludzie łysi, ze sztucznymi zębami, reumatyzmem, oraz zjadający codziennie co najmniej jednego banana spędzają najwięcej czasu na spacerach wynika z tego, że są starzy i na emeryturach, stąd zawsze mogą wybrać czas swego spaceru kiedy właśnie NIE pada. Tymczasem pozostali ludzie są młodzi, większość dnia muszą pracować aby zarobić na życie, zaś kiedy w końcu mogliby wyjść na spacer, typowo właśnie zaczyna padać deszcz!

Powyższy przykład celowo wymyśliłem tak aby możliwie najlepiej i humorystycznie zilustrować z jego pomocą niezgodność z kryteriami moralnymi działań zawodowych badaczy i decydentów z grona dzisiejszej oficjalnej ateistycznej nauki, oraz wynikająca z tego bzdurność i kłamliwość wniosków do jakich oni dochodzą. Ekstrapolowanie bowiem takich zachowań naukowców i decydentów na osiągnięcia naukowe zilustrowane i omówione w filmie dostępnym poprzez YouTube i zatytułowanym "Dr Jan Pająk portfolio", tj. na teorie, filozofie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody zaprezentowane w owym filmie, doskonale wyjaśnia wiele problemów jakie napotyka badanie, upowszechnianie i wdrażanie tych osiągnięć. Przykładowo wyjaśnia dlaczego naukowi decydenci starali się usuwać mnie ze swych uczelni natychmiast po odkryciu jakie tematy badam i popularyzuję w swoim wolnym czasie i przy własnym ich finansowaniu. Wyjaśnia też dlaczego żadna placówka naukowa na świecie otwarcie NIE zaaprobowała ani NIE podjęła budowy któregokolwiek z moich wynalazków - chociaż propozycje i projekty podjęcia takiej budowy rozesłałem praktycznie do wszystkich instytucji badawczo-rozwojowych na świecie zajmujących się interesującymi mnie tematami. Wyjaśnia też dlaczego decydenci naukowi i oficjalna nauka cichcem blokują, zaś otwarcie ignorują i bojkotują każdą naukową ideę jaka wywodzi swe pochodzenie z mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz z mojej filozofii totalizmu - chociaż dla dobra całej ludzkości, teoria ta i filozofia powinny być już nauczane w praktycznie każdej szkole średniej i uczelni aby balansować sobą kłamliwie wmuszane tam młodzieży wyłącznie ateistyczne światopoglądy, zaś wywodzące się z tej teorii i filozofii nowe idee powinny być usilnie wdrażane w codziennym życiu.

Aczkolwiek omawiany na wstępie tego postu przykład badań jedynie zmyśliłem, faktycznie doskonale oddaje on sobą dzisiejszą rzeczywistą sytuację z badaniami naukowymi. W dzisiejszych badaniach zawodowi naukowcy już standardowo pomijają bowiem to co jest w nich najważniejsze, mianowicie: poziom "moralności" u badanych ludzi, oraz reakcję Boga na ów poziom moralności. Tymczasem w naszym świecie, co do którego zostało już formalnie udowodnione, że Bóg istnieje, absolutnie wszystko musi być uzależnione od poziomu ludzkiej moralności i od reakcji Boga na ów poziom - czyli od poziomu ludzkiego posłuszeństwa w wypełnianiu wymagań i nakazów Boga oraz od zasad boskiego reagowania na poziom tego posłuszeństwa (po totaliztyczną definicję "moralności" patrz punkt #B5 na mojej stronie "morals_pl.htm", natomiast po najważniejszy z formalnych dowodów, że Bóg istnieje - patrz punkt #G2 na mojej stronie "god_proof_pl.htm"). Bez zaś uwzględnienia moralności i metod działania Boga jako czynników które decydują o losach ludzi, praktycznie wszystko co naukowcy dzisiaj badają prowadzi do wniosków równie absurdalnych jak w powyższym moim wymyślonym przykładzie badaczy spacerowiczów! Bzdurności tych wniosków oficjalnej nauki najlepiej dowodzą moje odkrycia opublikowane na totaliztycznych stronach internetowych, które ujawniają istnienie silnej i faktycznej współzależności losów indywidualnych ludzi oraz całych tzw. "intelektów grupowych" od poziomu moralności jaki charakteryzuje ich życie. Przykładowo, w punkcie #G1 swej strony o nazwie "will_pl.htm" opisałem swoje odkrycie jakie kiedyś mnie zaszokowało, jednak jakie potem otworzyło mi drzwi do ogromnie istotnych następnych odkryć, mianowicie że osoby, które już w młodości nauczyły się zagłuszania głosu swego sumienia, a stąd które już od najmłodszych lat kierują się na ścieżkę niemoralności, umierają w relatywnie młodym wieku. Podobny los spotyka też intelekty grupowe. Przykładowo, w punkcie #D3 niniejszej strony opisałem co się stało z krzywdzącym rolników ze wsi Wszewilki państwowym przedsiębiorstwem "P. P. Melioracje". Natomiast w punktach #I3 i #I3.1 swej strony o nazwie "petone_pl.htm" opisuję wyniki swych badań nad nieszczęściami i kataklizmami jakie trapiły miejscowości sąsiednie, jednak zawsze omijały nowozelandzką miejscowość Petone, w okolicach której mieszka owych co najmniej 10 wymaganych przez Biblię osób o szczególnie moralnych zachowaniach, których Biblia nazywa "sprawiedliwymi". Z kolei w punktach #H2 do #H6 swej strony "tapanui_pl.htm" opisałem zniszczenia aż szeregu miast słynących w swoich czasach z niemoralnego prowadzenia się ich mieszkańców - takich jak Wineta na Bałtyku, Salamis na Cyprze, Saeftinghe w Niderlandach, Port Royal na Jamajce, oraz Kororareka w Nowej Zelandii. Oczywiście, podobnych przykładów moje strony zawierają znacznie więcej - po dalsze patrz skorowidz zawarty na stronie o nazwie "skorowidz.htm".

Informacja jaką staram się tutaj wyjaśnić czytelnikowi, to że jeśli w badaniach losów indywidualnych ludzi oraz tzw. "intelektów grupowych" zupełnie pominie się uwzględnianie ich "moralności" oraz reakcji Boga na poziom ludzkiej moralności, wówczas wnioski do jakich się dochodzi stają się kompletną bzdurą. To zaś wiedzie do ustaleń jakie opisuję aż na całym szeregu totaliztycznych stron, mianowicie że NIE tylko niektóre stwierdzenia oficjalnej nauki (w rodzaju oświadczeń o odkryciu "fal grawitacyjnych" czy "bozonu Higgsa" - jakie opisałem dokładniej w punkcie #E1.1 strony "telepathy_pl.htm"), a praktycznie już wszystko o czym obecnie wypowiada się oficjalnie monopolistyczna nauka (tj. nauka jaka nadal zazdrośnie strzeże swego monopolu na badania i na edukację) jest wierutnym kłamstwem i zwodzącą ludzi bujdą na kółkach, a stąd zawierzenie tym kłamstwom i zwodzeniu nauki już doprowadziło nasz świat do niemoralności, chaosu, nieszczęść, wyzysku i niesprawiedliwości jakie obecnie w nim widzimy, zaś jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zaprzestanie czynienia tego do czego owa oficjalna nauka ją kieruje, wówczas zawiedzie to ludzkość aż do samozadanego zniszczenia.

Na totaliztycznych stronach opisałem liczne przykłady do jakich nieszczęść i zniszczeń prowadzą wypaczenia i kłamstwa upowszechniane przez dzisiejszą oficjalną naukę - po przykłady patrz punkty #T1 do #T8 mojej strony o nazwie "solar_pl.htm", punkty #M1 do #M2 strony "telekinetyka.htm", punkty #A1 do #A5 oraz #F5 strony "cooking_pl.htm", cała strona "tornado_pl.htm", cała strona "katrina_pl.htm", cała strona "wtc_pl.htm", oraz jeszcze kilka innych totaliztycznych stron. Jak zaś liczne są owe wypaczenia i kłamstwa, oraz jak głęboko zagnieździły się one już w samych fundamentach starej oficjalnej nauki, wyjaśnia to aż cały szereg totaliztycznych stron i publikacji - po ich przykłady patrz podrozdział H1.3 z tomu 4 mojej najnowszej monografii [1/5], albo punkt #C4.7 ze strony o nazwie "morals_pl.htm", albo punkt #K1 ze strony o nazwie "tapanui_pl.htm", czy też cała strona o nazwie "god_istnieje.htm".

Szczerze mówiąc, to dopiero kiedy uświadomiłem sobie wszelkie następstwa celowego unikania przez oficjalną naukę uwzględnienia w swych rozważaniach wpływu ludzkiej moralności, oraz reakcji Boga na ludzką niemoralność, zrozumiałem co faktycznie miał Bóg na myśli kiedy w Biblii nam wyjaśnił to co ja dokładniej rozwinąłem w punkcie #C4.7 strony o nazwie "morals_pl.htm", mianowicie (patrz Biblia, Ew. Św. Mateusza, wersety 7:17-18), cytuję: "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców." Wszakże jednym z celów owego wyjaśnienia jest ostrzeganie ludzi m.in. co się stanie w sytuacjach takich jak dzisiejsza z nauką, np. co się stanie jeśli ludzkość zawierzy stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej nauki i będzie wdrażała w życie to co owe stwierdzenia wytyczają.

Powodem dla którego oficjalna nauka zabłądziła i od dłuższego już czasu wiedzie ludzkość wprost ku zagładzie, jest iż pozwoliliśmy nauce stać się monopolistyczną instytucją. Każda zaś monopolistyczna instytucja szybko popada w coraz głębszą "korupcję", opisywaną dokładniej m.in. w punkcie #E3 mojej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm". Tymczasem z upływem czasu korupcja monopolistycznych instytucji szybko osiąga 100% poziom zaawansowania, przy którym dane instytucje w praktyce zaczynają służyć celowi jaki jest dokładną odwrotnością celu dla jakiego wypełniania instytucje te oryginalnie zostały powołane. Faktycznie to sytuację takiej 100% korupcji w chwili obecnej osiąga coraz więcej instytucji na świecie, w tym wiele rządów całych krajów. (Ogromnie trudno znaleźć w dzisiejszych czasach jakiś rząd, który NIE działałby jak monopolistyczna instytucja.) Jest też niemal ironią, że ludzkość już dawno temu wypracowała dla siebie metodę balansowania monopoli, jaka to metoda zapobiega osiąganiu przez nie owej wysoce niszczycielskiej 100% korupcji. Metoda ta jest znana pod nazwą "konkurencja". Niestety, w ostatnich czasach metoda ta jest stosowana w życiu publicznym coraz rzadziej. Przykładowo, aby wprostować obecne błędy, wypaczenia i kłamstwa oficjalnej nauki, wystarczyłoby aby oficjalnie powołać konkurencyjną wobec niej, nową "totaliztyczną naukę" - tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #C6 swej strony "telekinetyka.htm". Tyle tylko, że stara, oficjalna, ateistyczna nauka, będzie się broniła jak tylko może przed utratą swego monopolu, czyli przed oficjalnym powołaniem nowej "totaliztycznej nauki". Wszakże moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz filozofia totalizmu powstały jeszcze w 1985 roku (czyli aż 31 lat przed wyprodukowaniem w 2016 roku omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio") i są one nieustannie upowszechniana przez cały ów czas. Na przekór tego, chociaż w przeciwieństwie do "szajsowatych" teorii i filozofii upowszechnianych przez starą oficjalną naukę, dla mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu ich poprawność i zgodności z rzeczywistością zostały już udowodnione, ciągle oficjalna nauka upiera się aby ani mojej "teorii wszystkiego" ani filozofii totalizmu oficjalnie NIE uznawać i aby blokować ich upowszechnianie się. Owo zaś jej upieranie się wyrządza nieopisane zniszczenia i straty w całej naszej cywilizacji - na co staram się zwrócić uwagę czytelnika opisami niniejszego punktu. Tymczasem oficjalne powołanie takiej nowej, konkurencyjnej "nauki totaliztycznej" zmusiłoby starą naukę do zaczęcia odpowiedzialnego mówienia prawdy i do wkładnia większej uwagi i faktycznych badań w to co obecnie stara nauka czyni lukratywnie, nieodpowiedzialnie i w sposób niemal bezmyślny. Wszakże gdyby istniała konkurencyjna wobec starej, nowa "nauka totaliztyczna", wówczas w każdym przypadku rozsiewania kłamstw przez starą naukę, nowa nauka by kłamstwa te korygowała (co zresztą, na przekór iż działam tylko jedno-osobowo, ja staram się czynić już obecnie). Dlatego owo oficjalne powołanie nowej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" musi być siłą narzucone przez ludzi i rządy, a NIE pozostawione luminarzom i decydentom nauki aby próbowali je dokonywać sami na ochotnika. Jednak jest to warte wysiłku, bowiem może uratować to ludzkość przed szybko już nadchodzącą zagładą - czyli między innymi, uratować być może i twoje czytelniku życie oraz życie tych których najbardziej kochasz.

Niestety, znając dzisiejszą największą słabość ludzkości, jaką jest "pasywność" opisywana w punkcie #N2 mojej strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm", z góry wiadomo co się stanie z powołaniem nowej "nauki totaliztycznej". Mianowicie, ludzie będą nad tym przemyśliwać, a być może i debatować, jednak wcale NIE działać - tak jak to obecnie czynią w sprawie "ocieplania się klimatu". Otrząsną się dopiero około 2040 roku, kiedy nadejdzie zagłada ludzkości zapowiadana w omawianym tu filmie z www.youtube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Po zagładzie zaś, wszystko będzie zniszczone, w tym także oficjalna nauka. Stąd ci nieliczni ludzie, którzy ją przetrwają, będą musieli wszystko zacząć budować od nowa. Oczywiście, wiedząc już, że to uprzednia ateistyczna oficjalna nauka zepchnęła ludzkość do zagłady, odbudują już NIE ją, a nową "naukę totaliztyczną". Problem jednak będzie wówczas polegał na tym, że nawet nowa "nauka totaliztyczna", jeśli będzie istniała i działała bez jakiejś konkurencji, z czasem też obrośnie w "korupcję" - obecne problemy po jakimś czasie zaczną się więc od nowa. Dlatego najkorzystniej by było, aby już obecnie ludzie jednak na chwilę zaprzestali owego pasywnego oglądania telewizji i opychania się kanapkami, oraz już teraz stworzyli nową "naukę totaliztyczną" - kiedy jeszcze stara nauka NIE została zniszczona (tak że obie te nauki, działając już w sytuacji konkurencji ze sobą powstrzymywałaby się nawzajem przed popadnięciem w korupcję, a stąd pracowicie zmierzałyby ku dobru całej ludzkiej cywilizacji). Wszakże powołanie takiej nowej nauki wcale NIE jest trudne. Wystarczy aby w jakimś kraju, np. w Polsce, na początek otworzyć choćby tylko jedną państwową uczelnię wyższą, która zatrudniłaby wyłącznie naukowców już praktykujących filozofię totalizmu i stąd zdolnych do zdania "egzaminu wstępnego" ze znajomości tej filozofii, a także aby we wszystkich uczelniach i szkołach średnich kraju zacząć balansować obecną dysproporcję w ateistycznym nauczaniu poprzez podjęcie obowiązkowego nauczania filozofii totalizmu oraz mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #B3 z mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm" omawiającej film z YouTube o tytule "Dr Jan Pająk portfolio" (aktualizacja owej strony datowana 1 czerwca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "portfolio_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "portfolio_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/portfolio_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/portfolio_pl.htm

http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm

http://soul.frihost.org/portfolio_pl.htm

http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "portfolio_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/portfolio_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/god_proof_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #272). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

 

03:51, totalizm
Link
środa, 25 maja 2016
#271E: Invitation to view 35 minute long film "Dr Jan Pajak portfolio" already available in YouTube (po polsku poniżej)

Motto: "Seeing is believing."

All people interested in the content of this blog, or interested in futuristic discoveries and inventions, are invited to watch the approximately 35 minute long free film produced by Dominik Myrcik and entitled "Dr Jan Pajak portfolio". As many as three language versions of the film are already available on www.youtube.com since 5 May 2016 at the following addresses:
the English version at www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 ,
the Polish language version at www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ,
while the German version at www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 .

Of course, to run and to watch this excellent film does NOT require to remember nor to copy the above links, but just suffices that to the separate searching window which shows up in the top part of each www.youtube.com web page, one enters the title of this film used as searching keywords - i.e. one enters the title "Dr Jan Pajak portfolio" (but typed without quotes).

Although the film can be viewed via any device connected to the Internet and having access to YouTube (including personal computers - PCs), the most beneficial way to watch it would be on a big screen of modern TV set - if only one has such a possibility. The reason is that this film is produced in a high resolution (HD) and a high quality (HQ), and has excellently designed colours and sounds. In turn these qualities can be fully appreciated on big screens (although some small personal computer also may have good screens). Therefore, due to large modern screens and good quality speakers, one can experience and appreciate best the artistry of its images and sounds, and see how realistic the story of it is, and how wonderfully designed and executed are images and animations of this film. Hence, the most beneficial for watching it would be a so-called "smart" TV which, by definition, has a direct connection with the Internet (I watch it on my 42-inch "smart" TV from LG company – i.e. the same one, for which I programmed my "playlists", for example the "playlist" available at www.pajak.org.nz/p_12fl.htm ), or would be a TV that is connected to a computer, and that computer is in turn connected to the Internet.

The film discussed here is really designed and produced superbly (after all, its production took half a year of work and lasted since November 2015 till May 2016). Thus, although those fierce enemies and critics, many of which my discoveries and scientific achievements still have, probably immediately accuse me here of bias, I believe that it is the best film presenting anyone's scientific achievements which so far has been made and placed on YouTube - if anyone believes otherwise then I challenge him or her to indicate to us any better movie of this type. In fact, I consider it to be a huge honour and pleasure for me, that so perfect film shows the most significant "milestones" of my current scientific achievements. I could NOT get a more precious gift to commemorate the occasion of my 70th birthday, than this film is!

What makes me particularly happy is that this film was designed, animated and produced by a Polish person, or more specifically by an Upper Silesian. In this way, it also proves how talented and perfectionist are those people originating from Poland. So it cannot surprise us the saying, which I described in item #E1.1 from my web page named "telepathy.htm", for some time disseminated in England and stating something along the lines "hire a Polish emigrant, and he will complete a given job four times faster and for only about one-fourth of the price of an English professional". What a pity that all this talent, knowledge and capabilities of people born and educated in Poland are now serving for other nations. Hopefully, my efforts described (in Polish), amongst others, on the web page www.pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm are to redirect to the progress of Poland these all Polish intellectual accomplishments derived from Poland, and thus over time will result in the restoration to Poland of its former moral power, size, prosperity and strength proverbially inspiring other nations from a sea to a sea.

Images of the discussed film form a perfect visual foundation for descriptions from this blog, while the emotional charge contained in them moves to depth. Thus, in connection with the explanations and evidence shared on this and on other totaliztic web pages, the film has the potential to provide that breakthrough impulse which changes the course of life of the viewer. From the feedback opinions, which about this film reached me so far, it stems quite clearly that it has just such an effect on the viewer.

The film discussed here illustrates the most important among my theories, scientific discoveries, inventions and formal scientific proofs (including the formal scientific proof that God does exist - described in detail on the web page "god_proof.htm"). However, for shortening the length of it, NO literature sources were provided, in which this my academic achievements have been described in detail, nor it provides complementary explanations, for example that all technical devices which I invented and which are illustrated on the film were already built and proven in practice that they work, and thus that their use for furthering the development of humanity is feasible and urgently needed. Therefore, to enable the people watching this film to obtain also these additional data, information and explanations, I developed already three web pages (i.e. 3 web pages in the same languages in which are prepared the three language versions of the film), on which these most vital additional explanations are provided. These three explanatory web pages the interested people can find at the following addresses: http://pajak.org.nz/portfolio.htm , http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm , http://pajak.org.nz/portfolio_de.htm , and also at addresses: http://totalizm.com.pl/portfolio.htm , http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm , http://totalizm.com.pl/portfolio_de.htm .

In order to effectively promote the film, in these three languages were also prepared very attractive graphically, two-page long colour leaflets-posters of A4 format, that illustrate content of the film. The reader can easily download any of these leaflets-posters to his/her own computer (or view it) from the above web pages that explain the film. On the other hand, after downloading a poster, the reader can e.g. print it and pin it to some notice-board available to him/her, or can send it to those amongst his/her family and friends, whose reflections the film would stimulate and cause that they start to look at the world from a slightly different angle than previously.

I wish all interested people a pleasant viewing of this film.

Let the totalizm prevail,
Jan Pajak

04:47, totalizm
Link
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 51